Р Е Ш Е Н И Е

 

                                              29.10.2012г.                              гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                           НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на петнадесети октомври                             две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                                                           Председател: Йорданка Майска

секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Й.Майска

наказателно административен характер дело № 651 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.П.Н. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.С., ул.”Д.” № .., съд.адрес-гр.В., ул.”Р.Ж.” № 31, ап.1, чрез адв.В.Т. против Наказателно постановление № 02-0202907/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас,  с което за нарушение на чл.3, вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв..  Моли се атакуваното наказателно постановление да бъде отменено като незаконосъобразно. Сочи доказателства.

 Д”ИТ”-Бургас, чрез процесуалният си представител вземат становище за неоснователност на жалбата. Пледира се за потвърждаване на атакуваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно. Представя доказателства.

 Съдът, като прецени доказателствата по делото и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима, тъй като е постъпила в  срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е подадена от надлежна страна.

На жалбоподателя е съставен акт № 02-0202907/05.04.2012г.за това, че при извършена проверка на 27.02.2012г. на строителен обект „Аква Невис” в КК”Слънчев бряг-запад” и при проверка по документи на 05.04.2012г., е установено, че на 26.02.2012г. длъжностното лице по извършване на инструктажите Н.П.Н. с ЕГН – ********** е допуснало до работа/ да оставя външна изолация/ на работна площадка на бл.3, фасада-Север, тераса на 2-ри етаж, лицето Г.А.Д. с ЕГН – ********** без да му извърши ежедневен инструктаж в нарушение на чл.3, вр.чл.15 от Наредба № РД-07-2/09г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, във връзка с чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи/ДВ.бр.37/2004г./.

Актът за установяване на административното нарушение е съставен от св. Л.В. *** в присъствието на свидетелите К.Г. и К.Т., предявен е и е връчен на жалбоподателя. Административно-наказващият орган след като е проверил акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, преценил е събраните доказателства, установил е, че нарушителят е извършил деянието виновно, и е издал обжалваното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.3, вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв.. 

Видно от показанията на актосъставителя повод за извършената комплексна проверка от комисия включваща представители на ДИТ и НОИ е извършена на 27.02.2012г. по повод настъпила смърт на 26.02.2012г. на работник на строителния обект, който е паднал от трети етаж при извършване на СМР-поставяне на външна изолация. При проверките са установени фирмите-изпълнители и подизпълнители, както и лицата, полагали труд на строителния обект, като за последните комисията е получила съдействие и от органите на МВР.

Не се споделят възраженията за допуснати в хода на АНП съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Същото е връчено на нарушителя срещу подпис в съответствие с императивната норма на чл.58, ал.1 от ЗАНН.  Цитираните акт и НП съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Не се констатират нарушения на материалния и процесуалния закон, тъй като деянието е правилно квалифицирано, няма нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, тъй като акта е законосъобразен – описанието на нарушението е ясно и по него няма данни да са постъпвали възражения в законния срок, като административно-наказващият орган е спазил и разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН при издаване на атакуваното наказателно постановление, тъй като са описани нарушенията, посочена е датата и местото на извършване на нарушението, и за посочени законовите разпоредби които са нарушени.

Не се спори по делото, че жалбоподателя е бил технически ръководител на строителния обект и че в това си качество същият е имал задължение, вменено му по силата на длъжностна характеристика и вътрешно ведомствени заповеди от работодателя „ГБС-В.” АД да извършва периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите на обекта. Не се спори, а е видно и от представените извлечения от книгата за инструктажа, че това задължение е следвало да извърши и на процесната дата – 26.02.2012г., тъй като тогава е бил на работа. Не се спори по делото и че на обекта е имало и са полагали труд работници, с които не са сключени трудови договори, след които и лицето Г.А.Д.. Поради липсата на сключени трудови договори жалбоподателят застъпва становище, че не е имал задължение да извършва инструктаж на лица, които не са наети на работа от неговия работодател, поради което и деянието не може да му бъде вменено във вина. Възраженията на жалбоподателя не се споделят по следните съображения: На първо место видно от т.1.3, т.1.6  и т.2 от Заповед № 20/25.10.2011г. на гл.изп.директор на „ГБС-В.” АД, издадена на осн.чл.2, ал.2 от Наредба № РД-07-02/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд жалбоподателят е бил длъжен да не допуска до работа лица, които не притежават необходимите знания и умения и /или не са инструктирани по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; същият е бил длъжен да  извършва инструктаж на всички други лица, които ще посещават строителния обект, включително и на работещи от други предприятия. Следователно независимо дали с лицата има или няма сключен трудов договор от неговия работодател, жалбоподателят е бил длъжен да извърши инструктаж или да не ги допуска до строителния обект. Факт е че лицата са били допуснати до обекта, на същите е възложена работа – да поставят външна изолация по фасада-север, тераса 2-ри етаж, определено им е работно место – работна площадка на бл.3 в обекта, предоставени са им материали и инструменти, за да извършват възложената им работа, но не им е извършен съответния инструктаж, което в случая не е сторено, поради което правилно е било констатирано извършването на административно нарушение на посочените разпоредби.

Мотивиран от изложените съображения, съдът

 

Р             Е             Ш             И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0202907/26.06.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас,  с което на  Н.П.Н. с ЕГН – ********** ***, адрес за кореспонденция: гр.С., ул.”Д.” № .., съд.адрес-гр.В., ул.”Р.Ж.” № 31, ап.1, чрез адв.В.Т. за нарушение на чл.3, вр. чл.15 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г./, вр. чл.16, т.1, б.”е” от Наредба № 2/22.03.2004г. /обн.ДВ,бр.37/04.05.2004г./ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.415в от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева. 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: