РЕШЕНИЕ

 

№ 186                                         21.12.2012г.                                    Град Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърски Районен съд                                                         І граждански състав

 

На дванадесети  декември                                 две хиляди и дванадесета година

 

В  открито  заседание в следния състав:

 

                                     Председател:ЕВГЕНИ УЗУНОВ

 

Секретар:А.Г.

 

Като разгледа докладваното от с.Е.Узунов гражданско дело № 689  по описа за  2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод постъпила искова молба от адв.П.А., процесуален представител на Д.Х. ***, к.к. Слънчев бряг-запад, бл.”***” №1, ет.3, ап.327  срещу  Община Несебър, гр.Несебър,ул.”***” №10, представлявана от Кмета на Община Несебър Николай Д. ***2020577, к.к. Слънчев брягизток, Административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор Златко Д. с посочено правно основание чл.124 ал.1 от ГПК. .

На 16.08.2012 г. е депозирана Искова молба /допълнение/, с която ищеца, чрез пълномощника си оттегля исковата молба спрямо първия ответник Община Несебър, гр.Несебър.

Прави се уточнение, че придобивния способ е покупко-продажба  и се сочи, че оспорването на правото на собственост от страна наСлънчев бряг” АД се изразява в отказ от изповядване на сделката по нотариален ред.

С последваща молба вх. № 7470/25.10.2012г. се допълва исковата молба като придобивен способ се сочи и давностно владение, реализирано от ищеца в продължение над десет години.  

Не е постъпил отговор от ответника. Препис от исковата молба и приложенията за връчени на представител на ответника на 14.09.2012г. и в месечния срок не е постъпил отговор. 

Предявен е положителен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника, че ищеца е собственик по силата на покупко-продажба и давностно владение на следните недвижими имоти :

Апартамент №327 /триста двадесет и седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** /******/ , находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор *** /*** /, изградена в Поземлен имот с идентификатор ***/*** / , като апартамента е със застроена площ от 22.02 /двадесет и две цяло и две стотни/ кв.метра, ведно с 0.52% /нула цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгр*** и правото на строеж при съседи : На същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***.323 /***чка, триста двадесет и три/ и самостоятелен обект с идентификатор ***.31 /***чка, тридесет и едно/; под обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.227 /***чка, двеста двадесет и седем/; над обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.427 /***чка, четиристотин двадесет и седем/ и

Апартамент №322 /триста двадесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.6 /***чка, шест/ , находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор *** /*** /, изградена в Поземлен имот с идентификатор ***/*** / , като апартамента е със застроена площ от 22.02 /двадесет и две цяло и две стотни/ кв.метра, ведно с 0.52% /нула цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгр*** и правото на строеж при съседи : На същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***.5 /***чка, пет/ и самостоятелен обект с идентификатор ***. 324 /***чка, триста двадесет и четири /; под обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.32 /***чка. Тридесет и две /; над обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.29 /***чка, двадесет и девет/

Твърди, че ищеца, възоснова на Заповед № 236/16.11.1998г. на Изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД издадена на основание Решения на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД от 17.07.1998г. и 12.10.1998г. , както и писмо №26 С-239/22.10.1998г. на министерство на икономиката, закупил горепосочените ведомствени жилища като преди това бил наемател. Изцяло платил определената им стойност, но не организирал изготвянето на документи за снабдяване с нотариален акт. Твърди , че от тогава и към настоящия момент ползва имотите необезпокоявано и спокойно, т.е. повече от десет години.

Приложени са доказателства / вносни бележки от 02.12.1998г.; 14.07.1999г.; 11.10.1999г., 31.10.2000г. и 12.02.2011г. за внесени суми по сметка на „Слънчев бряг” АД в общ размер на 4290.50 лева; служебна бележка, изх.№ 94-00-130/18.05.2012г., видно от която Д.Д. е изплатил стойност на жилищата  , схема №46878 и схема № 46877 от 09.12.2011г. ; данъчни оценки, служебна бележка без номер и без достоверна дата ; Заповед № 236/16.11.1998г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД; Удостоверение за актуално правно състояние на „Слънчев бряг” АД; Акт за държавна собственост №311 ; разрешение за строеж №23 от 10.07.1997г. на „Слънчев бряг” ЕАД които са приети в хода на производството.

Разпитани са свидетелите : Пенка Танева и Марийка Добрева.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и с оглед доводите на страните, намира за установено следното:

 

Искът по чл. 124, ал. 1 ГПК е претенция на собственика на имота да установи със сила на присъдено нещо правото си срещу лице, което му го оспорва или го смущава. Целта на защитата е разрешаването на спора за материално право, като бъде установено действителното правно положение в отношенията между страните във връзка с конкретния имот, като се осуетява занапред възникването на нов спор за материалното право на същото основание. Уважаването на иска по чл. 124, ал. 1 ГПК предполага установяването от страна на ищеца, с оглед доказателствената му тежест, че той е собственик на процесния имот на соченото основание, както и интерес от установяването му, който е налице при оспорване правото на собственост от ответника. В процесния случай съдът намира, че ищците, избрали да се защитят с положителен установителен иск за собственост, са имали интерес от предявяването му, предвид оспорване правото на собственост от страна на ответника, чрез отказа да изповядат  сделка за покупко-продажба по нотариален ред .

Ищецът твърди придобивно основание – покупко-продажба.

По отношение твърдението на ищцеца, че е придобил процесните имоти на основание договор за покупко-продажба, съдът намира същото за недоказано и неоснователно, тъй като по делото не е представен нотариален акт за твърдяната покупко-продажба, представляващ форма за действителност на прехвърлителната сделка на правото на собственост, съгласно действалия към момента ЗС.Не е представен и никакъв писмен договор , който да предполага поне наличие на предварителен договор или друго писмено основание, въз основа на което да се извеждат изводи за съдържанието на двустранните отношения.  Съдът намира, че при липсата на представен нотариален акт за покупко-продажба не може да се приеме за доказано, че ищеца е придобил имотите  на основание такава покупко-продажба. Ето защо предявеният на това основание установителен иск следва да бъде отхвърлен. В тази връзка съдът намира за неоснователни твърденията на процесуалния представител на ищците, че приложените Заповед на Изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД и представените вносни бележки , доказват твърдяната от ищеца покупко-продажба на процесните имоти, тъй като дори и имотът да е бил платен на Дружеството, т.е. стойността им (което в случая съдът не приема да е безспорно доказано), то при липсата на нотариален акт за покупко-продажба следва да се приеме, че такава не е била сключена в предвидената от закона форма за валидност на сделката, т.е. евентуалната сделка между ищеца и „Слънчев Бряг” АД  е нищожна.  

 

Предмет на доказване по предявения положителен установителен иск е визираното в допълнителната искова молба оригинерно основание на правото на собственост на ищеца  –изтекла в негова полза десетгодишна придобивна давност с начало от 12.2.2001г. Съдът приема тази дата, тъй като в този смисъл е твърдението на ищеца, с което заявява, че след заплащане на последната дължима от него към „Слънчев бряг” АД сума, същият започнал да владее за себе си и от този момент следва да се счита, че е преустановил качеството си на „наемател” на посочените жилища.

 За да се признае на едно физическо лице правото на изключителна собственост по отношение на един отчасти или изцяло чужд недвижим имот, разпоредбата на закона (чл. 79, ал. 1 ЗС) установява, че претендиращият несобственик следва да е упражнявал в период по - дълъг от 10 години фактическата власт по отношение на конкретната вещ (corpus), без противопоставяне от страна на титуляря на правото на собственост, както и да е демонстрирал по отношение на невладеещия собственик на вещта поведение на пълноправен собственик (animus) т.е. поведение, което безсъмнено сочи, че упражнява собственическите правомощия в пълен обем единствено за себе си.

По настоящото дело е установено, че собствеността на ответника върху спорния имот е учредена чрез правоприемство на „Слънчев бряг” ЕАД като отстъпване на това имущество за стопанисване и управление на държавното предприятие, което в момента на преобразуването му в търговско дружество има право на оперативно управление върху него , съгласно Акт за държавна собственост / приложен на стр.31 от делото/, видно от който сгр*** е изградена в Поземлен имот с идентификатор *** – блок „***” / бивш парцел № 256 в м.”***” по плана на гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг/ през 1964-1969 г. На 06.07.1970 г. имота е актуван като собствен на ДСП „Балкантурист”. В последствие са прехвърлени тези активи в патримониума на „Слънчев бряг „ ЕАД. 

 Въз основа на Разрешение за строеж №23 от 10.07.1997г. на „Слънчев бряг” ЕАД, са извършили преустройство на общежитията /сред които и общежитие „***” в жилища. Ищецът е започнал да стопанисва имота като свой след като прекратил договора си за наем и след като заплатил на 12.02.2001г. последна дължима стойност,  определената му съгласно Заповед № 236/16.11.1998г. на Директора на „Слънчев бряг” АД .  Следователно давността е започнала да тече от 2001 г. и от който момент свидетелите сочат, че единствено ищецът и съпругата му са стопанисвали имота. Следователно изтеклата придобивна давност до датата на предявяване на иска - 25.07.2012 г. е изтекъл необходимия десетгодишен срок  по чл. 79, ал. 1 ЗС за придобиване на собствеността по давност.  Установено е, че през посочения период никой не е оспорвал претенциите им, напротив владението е започнало със знанието на ответника, упражнявано е явно, необезпокоявано и непрекъснато и с изтичане на срока по чл. 79, ал. 1 ЗС – през месец февруари 2011г., ищецът е придобил двете жилища по давност.

Придобиването на чужд имот по давност предполага фактическата власт да е осъществявана без противопоставяне и без прекъсване за време, по-дълго от 6 месеца, като владелецът следва да е демонстрирал по отношение на собственика на вещта поведение на пълноправен собственик. Този който се основава на придобивна давност трябва да докаже не само ползването на имота, но и че е променил намерението си и се е превърнал от държател във владелец на целия имот. Тази промяна, както бе посочено, трябва да бъде демонстрирана в отношенията със собственика, тъй като правнозначимо е именно това противопоставяне. Установената по настоящото дело фактическа обстановка сочи именно на такова владение от страна на ищеца. В настоящия случай няма данни за скрито владение, напротив - ищеца е демонстрирал по отношение на всички своенето на имотите. Стопанисвал имотите, плащал разходите по използването им, участвал в изградената етажна собственост . Въпреки че за Дружеството – ответник е било ясно  владението на ищеца, ответникът не му се е противопоставил. При тези факти съдът приема, че ищецът е придобил правото на собственост върху имотите, тъй като са го ползвали /той лично , съпругата му и синът му/  несмущавано, явно и непрекъснато в периода от 2001 г. до предявяване на иска 25.07.2012 г., срок, достатъчен за придобиване право на собственост съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 ЗС. Ищецът е противопоставил владението си на собственика.

 Горното мотивира съда да приеме, че е осъществен фактическия състав на соченото от ищеца  придобивно основание и същият е титуляр на правото на собственост.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че така предявения иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК , досежно това придобивно основание давностно владение се явява основателен.

 

          Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                                        РЕШИ

 

               ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Слънчев бряг” АД гр.Несебър, ЕИК ***, к.к. Слънчев брягизток, Административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор Златко Д. че Д.Х.Д. ***, к.к. Слънчев бряг-запад, бл.”***” №1, ет.3, ап.327 е собственик по силата на давностно владение на следните недвижими имоти: Апартамент №327 /триста двадесет и седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** /******/ , находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор *** /*** /, изградена в Поземлен имот с идентификатор ***/*** / , като апартамента е със застроена площ от 22.02 /двадесет и две цяло и две стотни/ кв.метра, ведно с 0.52% /нула цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгр*** и правото на строеж при съседи : На същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***.323 /***чка, триста двадесет и три/ и самостоятелен обект с идентификатор ***.31 /***чка, тридесет и едно/; под обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.227 /***чка, двеста двадесет и седем/; над обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.427 /***чка, четиристотин двадесет и седем/ и

Апартамент №322 /триста двадесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***.6 /***чка, шест/ , находящ се на трети етаж в сграда с идентификатор *** /*** /, изградена в Поземлен имот с идентификатор ***/*** / , като апартамента е със застроена площ от 22.02 /двадесет и две цяло и две стотни/ кв.метра, ведно с 0.52% /нула цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгр*** и правото на строеж при съседи : На същия етаж самостоятелен обект с идентификатор ***.5 /***чка, пет/ и самостоятелен обект с идентификатор ***. 324 /***чка, триста двадесет и четири /; под обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.32 /***чка. Тридесет и две /; над обекта : самостоятелен обект с идентификатор ***.29 /***чка, двадесет и девет/  на осн. чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 79, ал.1 от ЗС, като отхвърля иска на Д.  в частта в която  се иска да се признае за установено по отношение ответника, че е собственик на описаните имоти по силата на покупко-продажба, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд- Бургас .

          Препис от решението да се връчи на страните.

          

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: