Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 166                                                                  22.11.2012г.                                          гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на шестнадесети ноември                                  две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

               Председател: Мария Берберова-Г.

секретар: Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Берберова-Г. гражданско дело №698/2012г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от „Е.Х.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”***” № 61, представлявано от управителя *** против Решения на Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА”, изградена в УПИ ХІV-467,468,480 в кв.22 от действащия регулационен план на ***, с адрес: ***, ул.”***” № 61, представлявана от Председателя ***. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени, като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното на 23.07.2012г. заседание на Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА” – ***, общ.Несебър. Като мотиви за това, ищецът изтъква нарушение на процедурата по провеждане на заседанието на УС на ЕС, свързани с участието на лица без представителна власт. При условията на евентуалност се иска от съда да отмени атакуваните решения, поради липса на изисквания от закона кворум за приемането им. Наред с това се сочи, че взетите по същество решения са в противоречия с материалния закон, регламентиращи правомощията на УС и ОС на ЕС, като излага подробни съображения за това. В заключение се сочи, че изброените решения категорично показват надвишаване на компетентността на УС и имат негативен ефект върху всички субекти и собственици на ЕС на сграда „***”. Представят писмени доказателства. Правят искане за допускане до разпит на трима свидетели при условията на довеждане за установяване на изложените твърдения в исковата молба. Претендират присъждане на направените по делото разноски. Правят особено искане за спиране изпълнението на взетите решения на процесното заседание на УС на ЕС.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК, ответната страна е депозирала писмен отговор на исковата молба, в който оспорва исковата молба, като недопустима, тъй като е подадена от лице, което не е собственик на в комплекса. Наред с това оспорва фактическите твърдения и правни основания, заявени от ищеца в исковата му молба, като неоснователни и недоказани. Също представя писмени доказателства и претендира присъждане на разноски.

Процесуалният представител на ищцовото дружество в съдебно заседание поддържа изцяло възраженията си за незаконосъобразност на обжалваните решения на УС на ЕС и пледира за отмяна на същите. В изпълнение указанията на съда, представя писмени доказателства за собствеността на ищеца в процесната сграда. Наред с това представя невлезли в сила протоколни решения, с които на 01.11.2012г. е избран нов управител на ЕС – ***, който е управител и на ищцовото дружество, и който еднолично на 05.11.2012г. е отменил атакуваните пред съда решения, взети на проведеното на 23.07.2012г. заседание на Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА” – ***, общ.Несебър.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва изцяло претенцията на ищеца и  поддържа подадения писмен отговор на същата. В хода по същество моли да бъде отхвърлен иска, като неоснователен и недоказан. Не сочи доказателства.

Несебърският районен съд, като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.40, ал.1 от ЗУЕС.

Съдът, като взе предвид изложените с исковата молба доводи и обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Ищецът твърди, че на 23.07.2012г. е проведено заседание на Управителния съвет /УС/ на сграда „***”, на което са били взети незаконосъобразни решения, чиято отмяна се иска от съда. В тази връзка се сочи, че атакуваните решения противоречат на императивните разпоредби на ЗУЕС, регламентиращи правото на участие на лица в заседанията на УС, изразяващи се в липса на представителна власт на участниците в заседанието, както и поради противоречия на материалноправните норми, регламентиращи правомощията на УС. Наред с това се сочи, че атакуваните решения противоречат, неправомерно допълват или изменят решенията на ОС, проведено на 19.06.2012г., както и че показват надвишаване на компетентността на УС и имат негативен ефект върху всички обекти и собственици на сграда „***”.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.22, ал.1 от ЗУЕС, управителният съвет приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. В настоящият случай, УС на ЕС се състои от трима членове – *** /Председател на УС/, *** и ***, от които по време на проведеното на 23.07.2012г. заседанието на УС на сграда „***”, е присъствал само ***. Видно от приложения и приет, като доказателство по делото протокол № 2/2012г. останалите двама са били представлявани от пълномощници, както следва: за *** – ***, а за *** – *** /л.10/. Законът обаче, не предвижда възможност за упълномощаване на други лица, които да взимат решения вместо избраните за членове на УС на ЕС, още повече „както сметне за необходимо” /вж.т.3 от Пълномощно – л.11 и т.1 от Пълномощно – л.14/. Противното би обезсмислило волята на етажните собственици при избора им на членове на УС. Гореизложеното е достатъчно основание за отмяна на атакуваните решения от проведеното на 23.07.2012г. заседание на УС на ЕС на сграда „***”, като незаконосъобразни, тъй като на заседанието са присъствали по-малко от две трите от членовете му. Наред с това, съдът намира за основателно наведеното от ищеца възражение за незаконосъобразност на обжалваните решения досежно участието в заседанието на УС на *** – избран в предходно ОС на ЕС за член на Контролния съвет на ЕС в процесната сграда, поради наличието на колизия на интереси между двата органа на управление.

Предвид констатираните от съда нарушения, свързани с провеждането на ОС, съдът намира за ненужно да обсъжда наведените в исковата молба доводи за нарушения на материалния закон при вземане на решенията по същество.

Съдът счита за несъотносими по делото представените от ищеца протоколни решения, с които на 01.11.2012г. е избран нов управител на ЕС – ***, който е управител и на ищцоовото дружество, и същият еднолично на 05.11.2012г. е отменил атакуваните пред съда решения, взети на проведеното на 23.07.2012г. заседание на Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА” – ***, общ.Несебър, поради липса на данни за влизането им в сила.

Гореизложеното мотивира съда да приема, че при провеждане на заседанието на УС на ЕС на сграда „***” са били нарушени разпоредбите на чл.22, ал.1 и чл.24, ал.7 от ЗУЕС, регламентиращи легитимността на членовете на УС при вземането на решения. Изложеното обуславя извод за незаконосъобразност на взетите решения, съответно е основание за отмяна на същите на основание чл.43, ал.4 от ЗУЕС.

Предвид изхода на спора и направеното искане за присъждане на разноски, върху ответниците следва да бъдат възложени заплатените от ищцовото дружество разноски по делото в размер на 300 лева /триста лева/, представляващи заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 3000 /три хиляди/ лева.

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразни всички решения, взети на проведеното на 23.07.2012г. заседание на Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА” – ***, общ.Несебър, изградена в УПИ ХІV-467,468,480 в кв.22 от действащия регулационен план на ***, с адрес: ***, ул.”***” № 61, представлявана от Председателя ***.

ОСЪЖДА Управителния съвет на Етажната собственост на сграда „***” в Курортно-апартаментен комплекс „Емералд Резорт Бийч и СПА”, изградена в УПИ ХІV-467,468,480 в кв.22 от действащия регулационен план на ***, с адрес: ***, ул.”***” № 61, представлявана от Председателя *** да заплати на „Е.Х.” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”***” № 61, представлявано от управителя ***, сумата общо в размер на 3300 /три хиляди и триста/ лева, представляващи заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

                                                                                                                                                                    

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: