Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                    06.03.2012г.                                                  гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                               НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на шестнадесети февруари                                                               две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Георгиева

Секретар: Т.И.

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Георгиева

наказателно административен характер дело № 801 по описа за 2011г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е висящо пред настоящата инстанция, след като с определение № 554 от 26.09.2011г., постановено по НАХД № 3422/2011г. на РС-Бургас, е било прекратено производството по делото и същото е било изпратено по подсъдност на Районен съд-гр.Несебър. С протоколно определение № 377 от 21.11.2011г. на РС-Несебър, постановено по НАХД № 801/2011г., съдът е прекратил производството по делото и е повдигнал спор за подсъдност между РС-Несебър и РС-Бургас, в резултат на което е изпратил делото на ВКС за решаване на спора за подсъдност. С определение № 12 от 12.01.2012г. на ВКС, постановено по частно наказателно дело № 2992/2011г., НАХД № 801/2011г. на РС-Несебър е било върнато за разглеждане на същия съд.

           Делото е образувано е по повод жалбата на „П.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Калоян” № 6, х-л „Рила”, офис 209, представлявано от управителя Т.В.П. против Наказателно постановление № 02-0201884 от 22.08.2011г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на жалбоподателят е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Моли се съдът да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на административно-производствените правила.

           За дружеството-жалбоподател, в съдебно заседание, представител не се явява. Не сочат доказателства.

            Процесуалният представител на ДИТ – гр. Бургас оспорва жалбата, като неоснователна. Моли същата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление - потвърдено, като правилно и законосъобразно. Представя писмени и ангажира гласни доказателства.

           Съдът намира, че жалбата е подадена в законоустановения срок пред надлежната инстанция от лице, което има правен интерес, поради което е процесуално допустима.

            Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящата инстанция намири за установено от фактическа и правна страна следното:

            При извършена проверка по документи на 01.06.2011г. в ДИТ-гр.Бургас по спазване на трудовото законодателство, инспекторите в ДИТ-гр.Бургас установили, че „П.” ЕООД, в качеството му на работодател, в тридневен срок от сключването на трудов договор № 232 от 12.11.2010г. с Теодора Иванова Манева с ЕГН **********, на длъжност „шофьор”, не е подал уведомление за това до съответната ТД на НАП. За така установеното нарушение, на жалбоподателя е съставен акт № 02-0201884 от 01.06.2011г., въз основа на който е издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

            Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, който е сезирал съда с жалба, предмет на разглеждане в производството пред настоящата инстанция.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, след като провери изцяло и служебно атакуваното наказателно постановление, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, съобрази следното:

Законът изисква изложените в акта и наказателното постановление обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани от съставителя, респективно от административно-наказващия орган. Акта за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление са съставени, съответно издадени от надлежни органи, в рамките на тяхната компетентност. Описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Не се установява наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, съответно при издаване на наказателното постановление.

От показанията на актосъставителя Т. се установява, че проверката на дружеството-жалбоподател е била извършена по повод постъпил сигнал, като първоначално същата е посетила три пъти офиса на фирмата в гр.Несебър, за да връчи призовка да се яви представител в ДИТ-Бургас и да представи съответните документи. След като се е явил представител на жалбоподателя, проверяващите са констатирали нарушения, сред които и настоящото, предмет на обжалваното наказателно постановление. От представения им трудов договор № 232 от 12.11.2010г. с Теодора Иванова Манева с ЕГН ********** и след направена служебна справка в информационната система на НАП за регистрирани трудови договори, инспекторите в ДИТ-Бургас са установили нарушението, а именно, че сключеният с Манева трудов договор не е бил регистриран в законоустановения тридневен срок в съответната ТД на НАП. Гореизложеното налага извода, че жалбоподателят е бил законосъобразно санкциониран за извършеното от него административно нарушение на чл.62, ал.3 от КТ.

Що се отнася до наложеното на жалбоподателя административно наказание, съдът като взе предвид, че същото е определено към предвидения от закона минимум, счита, че съответства на характера и степента на обществена опасност на извършеното нарушение като деяние и напълно достатъчни по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

 С оглед гореизложеното наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено, а жалбата – оставена без уважение, като неоснователна.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0201884 от 22.08.2011г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” /ДИТ/ – гр.Бургас, с което за административно нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „П.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Калоян” № 6, х-л „Рила”, офис 209, представлявано от управителя Т.В.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.

                                                                                                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: