Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                                                           29.03.2012 г.                                       Град Несебър

  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                           наказателен състав

На двадесет и втори март през две хиляди и дванадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                                                      Председател: Таня Спасова

Секретар К.Л.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Спасова наказателно административен характер дело №821 по описа за 2011 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод внесено в съда постановление на РП – Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.Ф. – гражданин на Република Сърбия, с паспорт № ......... издаден на 13.05.2011 година в Република Сърбия,  роден в град Н.С. на 05.08.1989 година, с адрес ***, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан,  със средно образование, готвач по професия за това, че на 03.08.2011 година около 22.30 часа в град Несебър, к-с Младост, до блок 9, причинил на А. П. Р. лека телесна повреда, изразяваща се в порезно-прободна рана отзад в лявото бедро непосредствено под седалищните мускули и с това му причинил временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди  – престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 от НК

РП – Несебър, редовно уведомени, не делегира представител.

Обвиняемият Д.Ф., редовно уведомен, не се явява лично в съдебно заседание.

Явява се защитникът на обвиняемия адв. А.Ж. ***, който не оспорва фактическата обстановка, описана в предложението на РП-Несебър и не ангажира нови доказателства. Моли с оглед наличието на множеството смекчаващи отговорността обстоятелства, каквито са съдействието на обвиняемия и самопризнанието, направено от него на досъдебното производство, младата възраст и необремененото съдебно минало, на подзащитния му да бъде наложено наказание към минимума, предвиден в чл.78а от НК.

            Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 28.07.2011 г. обвиняемият Д.Ф. и приятелят му Д. П. пристигнали в Р.България като неорганизирани туристи  и отседнали в частна квартира, находяща се на територията на гр. Несебър, обл. Бургас………..

На 03.08.2011 г. вечерта същите се разхождали из града и към 22.20 часа стигнали в кв. Младост, зад блок 9, където били забелязани от свидетеля Никола Янев да блъскат с ръце и крака по металните врати на гаражите на блока. Свидетелят Я. се възмутил от поведението на двамата туристи и им направил забележка, за да спрат с действията си. В отговор по – високият от двамата тръгнал заплашително към свидетеля, държейки нож в ръката си. Я….. призовал двамата туристи да се успокоят и те поели надолу по улицата покрай блок 9, а той се прибрал в дома си на ул.„……. След около пет минути слязъл пред блока, за да се срещне с негови приятели, между които свидетелите А. Р., Г. А., Д. Ц., Т. Т., С. Г.. Разказал им за случката и заедно тръгнали към кв. Младост, блок 9. Там заварили двамата туристи, които отново блъскали по вратите на гаражите, а от вътре се чувало лай на куче. Направили им втора забележка, но вместо да престанат двамата сръбски граждани тръгнали заплашително срещу тях, държейки ръцете си зад гърба. В ръцете си държели ножове, които в следващия момент извадили отпред и започнали да ги размахват срещу групата български младежи. Свидетелят Я. успял да хване по – високия от туристите през раменете отзад. Другият турист, който е описан от свидетелите като по – ниския от двамата сръбски граждани и при проведеното разпознаване разпознат като обвиняемия Д.Ф., се засилил към свидетеля Г. А., който успял да избяга. Обвиняемият не само не се отказал, но се върнал и подгонил останалите младежи, размахвайки от близо разстояние ножа срещу тях. Последните се уплашили и се разбягали в различни посоки. В суматохата обвиняемият застигнал свидетеля А.. Р. и го наръгал в левия крак непосредствено под седалищния мускул, след което се насочил към останалите от групата. Силно уплашени за живота си свидетелите се разпръснали и избягали от местопроизшествието.

От заключението на вещото лице П. П. по съдебно медицинската експертиза се установява, че нанесената на свидетеля Русев порезна рана в седалищната област може да бъде получена по механизма на предмет с остър режещ ръб, какъвто е и всеки нож, и отговаря на механизма, описан от свидетелите в показанията, дадени от тях на досъдебното производство, както и че същата е причинила лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

При извършеното разпознаване, видно от приложения по досъдебното производство протокол за разпознаване от 05.08.2011 г., пострадалият свидетел А. Р. е разпознал обвиняемия Д.Ф. като лицето, което го е нападнало и наранило с нож по време на описания инцидент в кв. Младост, до блок 9.

Пострадалият свидетел А. Пе. Р. е роден на *** г. и към момента на инцидента е бил на 16 години т.е. непълнолетен, а обвиняемият Д.Ф. - на 22 години.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите А. Р.в, Г. А., Н. Я., Д. Ц.и, Т. Т., С. Г., С. Богданов, Н. Л. и П. Д., обясненията на обвиняемия Д.Ф., дадени на досъдебното производство в присъствието на защитника адв. А.Ж., протоколите за оглед на местопроизшествието и разпознаване на лица и заключението на вещото лице Параско Парасков по съдебно медицинска експертиза. Между показанията на свидетелите не се констатират противоречия, същите са логични, взаимно допълващи се и в съответствие с останалия събран доказателствен материал – протоколите за оглед на местопроизшествието и разпознаване на лица и заключението на вещото лице П. П. по съдебно медицинска експертиза. Събраните писмени и гласни доказателства не противоречат и на обясненията на обвиняемия Д.Ф., който макар да не разказва подробно за инцидента при разпита на досъдебното производство, се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, изразява искрено разкаяние и съжаление за случилото се на инкриминираната дата.

От така изяснената фактическа обстановка, въз основа на събрания по делото доказателствен материал в неговата цялост, се налага от правна страна несъмнен, категоричен и обоснован извод, че обвиняемият Д.Ф. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 от НК, а именно: на 03.08.2011 година около 22.30 часа в град Несебър, к-с Младост, до блок 9 причинил на А. П. Р. лека телесна повреда, изразяваща се в порезно-прободна рана отзад в лявото бедро непосредствено под седалищните мускули и с това му причинил временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди  – престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 от НК. Деянието, извършено от обвиняемия Д.Ф. е квалифицирано по чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 от НК с оглед на това, че е извършено по хулигански подбуди. Доказателства в тази връзка са показанията на пострадалия, както и на останалите свидетели от компанията му, от които е видно, че не е имало личен мотив за инцидента. Направената от младежите забележка на местопроизшествието не може да обоснове личен мотив на обвиняемия, тъй като същата е целяла да преустанови поведението на двамата туристи, изразяващо се в блъскане по металните врати на гаражите и то късно вечерта т.е. по време, когато обвиняемият е бил длъжен да съобрази необходимостта от тишина и спокойствие на останалите членове на обществото. Демонстрираното поведение от страна на обвиняемия е било в разрез с обществените порядки, а такъв е и последвалият удар с нож от обвиняемия на пострадалия - на публично място, в присъствието на много други хора. Така обективираните от обвиняемия действия категорично представляват непристойно поведение и незачитане на установените норми в обществото и правата и интересите на гражданите, грубо нарушават обществения ред и изразяват едновременно с това и умисъл на дееца за явно неуважение към другите граждани и обществото. От субективна страна обвиняемият е действал виновно, при пряк умисъл - съзнавал е обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

Видно от изисканата справка за съдимост на обвиняемия, същият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК, като за извършеното от него престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Изложеното сочи, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като за извършеното деяние следва да му бъде наложено административно наказание “глоба”, определена в границите, установени в закона в разпоредбата на чл.78а от НК от 1000 лева до 5000 лева. Конкретният размер на санкцията следва да бъде съобразен от една страна със смекчаващите обстоятелства – младата възраст на обвиняемия, съдействието за разкриване на обективната истина, проявеното разкаяние, липсата на данни за други общественоопасни прояви, а от друга страна с отегчаващите обстоятелства - касае се до престъпление против личността, което като цяло сочи една по – висока степен на обществена опасност на конкретното деяние, извършено е с нож и то през тъмната част на денонощието, като пострадалият от него е непълнолетно лице. С оглед изложеното съдът намира, че наказанието следва да се определи при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства в размер около средния, а именно 2 500 /две хиляди/ лева. Според настоящия състав така определеното наказание съответства на характера и степента на обществена опасност на деянието и дееца и в максимална степен би способствало за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.378, ал.4, т.1 от  НПК вр. с чл.78а от НК, Несебърският районен съд

 

Р     Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА Д.Ф. – гражданин на република Сърбия, с паспорт № ......... издаден на 13.05.2011 година в Република Сърбия, роден в град Н.С. на 05.08.1989 година,  с адрес ***, сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, готвач по профессия, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 година около 22.30 часа в град Несебър, комплекс Младост, до блок 9, причинил на А. П. Р. лека телесна повреда, изразяваща се в порезно прободна рана отзад в лявото бедро непосредствено под седалищните мускули и с това му причинил временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди  – престъпление по чл.131, ал.1, т.12 вр. с чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 2 500 /две хиляда и петстотин/ лева.

Решението може да се обжалва или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

 

 

                                                                       Районен съдия...............................................