О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№438/        13.06.2012 година, гр.Несебър

 

         Несебърският районен съд, граждански състав, на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                              Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.д. № 953/2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от Л.А.Т. с ЕГН ********** и В.М.Т. с ЕГН **********,***, против М.Л.Т.- Т. и Й.Х.Т.,***, с искане да бъде развален, поради неизпълнение, договорът за покупко-продажба на недвижим имот с идент. № 39164.501.564 по кадастралната карта на с. Кошарица, сключен с нотариален акт № 22/1990 г. на РС- Несебър.

С определение от 06.12.2011 г. производството по делото е било спряно по общо съгласие на страните, изразено в писмена молба от същите. В срока по чл. 231, ал.1 от ГПК никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, поради което съдът приема, че са налице предпоставките на посочената разпоредба за неговото прекратяване. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 953/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: