Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                10.02.2012г.                                              гр.Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

на двадесет и пети януари                                                      две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Берберова-Г.

Секретар: Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия М.Берберова-Г.

наказателно административен характер дело № 982 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод жалбата на С.Т.С. с ЕГН **********,*** против Наказателно постановление № 335 от 21.10.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър, на жалбоподателят е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.53, ал.1 от Наредбата. Моли се съдът да отмени обжалваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. При условията на евентуалност моли да бъде изменено наказателното постановление в санкционната му част, като бъде намален размера на наложената му санкция.

В съдебно заседание жалбоподателят С. не се явява и не изпраща представител. Не сочи доказателства.

Процесуалния представител на Община Несебър излага становище за неоснователност на жалбата и моли за потвърждаване на атакуваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно. Представя писмени и ангажира гласни доказателства.

Съдът намира, че депозираната жалба е процесуално допустима – подадена е пред надлежния орган, в законоустановения срок, от правоимащо лице и съдържа изискуемите по закон реквизити.

Като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намери за установено от фактическа и правна страна следното:

На 08.07.2011г., около 01.50 часа, в КК Слънчев бряг, на алеята пред хотел „Хелиос Палас”, полицаите по охрана на обществени ред при РУП-Несебър установили, че жалбоподателят С., в качеството му на водач на таксиметров автомобил „Опел Омега” с рег.№*********, спира и изчаква клиенти на неопределено за целта място. За така установеното нарушение, на жалбоподателят бил съставен АУАН, въз основа на който е издадено атакуваното пред настоящата инстанция наказателно постановление.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят С., който е сезирал съда с жалба, предмет на разглеждане в производството пред настоящата инстанция. В жалбата си същият твърди, че територията на КК Слънчев бряг е самостоятелна, както и че алеите в комплекса са собственост на „Слънчев бряг” АД. С оглед на това сочи, че за движението по алеите, предназначени за леки автомобили се прилагат правилата на ЗДвП, а не на Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър. Наред с това сочи, че при издаване на обжалваното наказателно постановление не са били спазени задължителните изисквания на чл.57 от ЗАНН, без да конкретизира кои точно.

Съдът, в контекста на правомощията си по съдебен контрол, без да се ограничава с обсъждане на посочените в жалбата доводи, за да се произнесе, настоящият съдебен състав съобрази:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в кръга на неговите правомощия. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН, съответно при издаването на обжалваното наказателно постановление. От показанията на актосъставителя С. и свидетеля Г., присъствали при констатиране на нарушението, безспорно се установява, че на процесната дата и място, жалбоподателят С. е престоявал с управлявания от него таксиметров автомобил на входа на хотел „Хелиос Палас” в КК Слънчев бряг, където изчаквал пътници. Автомобила бил оборудван с отличителни знаци, табела и същият е бил в работен режим, със светеща зелена лампа. От представената по делото Заповед № 33 от 17.05.2011г. /л.35/ се установява, че хотел „Хелиос Палас” не е сред изброените в т.1 на заповедта обособени местостоянки за таксиметрова дейност в КК Слънчев бряг-изток през сезон „лято 2011”.

Съдът намира за неоснователни изложените от жалбоподателя възражения, че инфраструктурата на КК Слънчев бряг, макар да е част от Община Несебър е със самостоятелен статут, поради което за нея не се прилагат разпоредбите на Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несбър, а правилата на ЗДвП. Приложението на Наредба № 1 по никакъв начин не е обвързано от приложението на ЗДвП, който важи за цялата страна, стига разпоредбите на подзаконовия нормативен акт да не са в колизия с разпоредбите на закона. Няма как визираната наредба да се прилага за територията на Община Несебър, с изключение за инфраструктурата на КК Слънчев бряг. Освен това собствеността върху пътищата не влияе по никакъв начин върху приложимия закон, съответно подзаконов нормативен акт. Дори КК Слънчев бряг да беше самостоятелна териториална единица, след като влиза в териториалния обхват на Община Несебър, с пълна сила за него важат всички наредби на Общински съвет-гр.Несебър, включително и Наредба № 1. С оглед на това, съдът счита, че жалбоподателят е бил законосъобразно санкциониран за извършеното от него административно нарушение.

Що се отнася до наложеното на жалбоподателят С. административно наказание, съдът като взе предвид, че същото е определено към минимума на предвидения в Наредба № 1 размер, намира че същото съответства на характера и степента на извършеното нарушение и в максимална степен би способствало за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

С оглед гореизложеното, жалбата следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна, а атакуваното наказателно постановление – потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 335 от 21.10.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.53, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър, на С.Т.С. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за административно нарушение по чл.53, ал.1 от Наредбата.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: