РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 135/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.П.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №135/2010г. по описа на РС–гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева–прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.П.Н. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което:
Д.П.Н., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с адрес:*** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2008г., в гр.Обзор, общ.Несебър, на ул. ******, е отнел от владението и без съгласието на Д.З.Т., мобилен телефон „Нокия 5310” на стойност 237.60 лева, и мобилен телефон „Водафон 225” на стойност 32.00 лева - всичко вещи на обща стойност 269,60 лева, собственост на Д.З.Т., с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание 194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.П.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 109лв./сто и девет/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД №135/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Д.П.Н. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.П.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

УКАЗВА на осн.чл.382, ал.10 от НПК за одобреното споразумение да се уведоми пострадалия Д.З.Т. с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.


Д.П.Н.
 
2 НОХД No 339/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Г.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 339/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Г.С. със защитник адв.Д.Р. споразумение, съгласно което С.Г.С., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан-реабилитиран, пенсионер, живущ *** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 27.03.2010г., около 23.00 часа, по път ІІІ-906, до разклона за с.Козичино, управлявал МПС - л.а. „Опел Астра” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хилядя, а именно 1,68 на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 236/29.03.2010г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, и 4, вр. ал.3, т.1 от НК следните пробационни мерки:
-“Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
-“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца.
-„Включване в програми за обществено въздействие” за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия С.Г.С. от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.
ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което подсъдимия С.Г.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 27.03.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.Г.С. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 32 /тридесет и два/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.

С.Г.С.
 
3 НОХД No 340/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Д.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 340/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.М.Ч. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия А.М. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.Д.М. – роден на ***г***, Великобритания с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, м-стта „Ю********, британец, британски гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, шофьор за ВИНОВЕН в това, че на 24.04.2010г. около 19.40 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, вилна зона „Инцараки” в близост до к-с „Блу Дейзи” управлявал МПС – л.а. „Рено Еспейс” с рег. № *******с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,39 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия А.Д.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет месеца/.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият А.М. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 24.04.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.

А.Д.М.
 
4 НОХД No 341/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Б.Й.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 341/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.В. със защитник адв.К. споразумение, съгласно което Б.Й.В. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на на 29.03.2010год. около 23.20ч. по пътна отсечка гр.Несебър – с.Равда, в близост до х-л „Елеганс” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди 100”, с ДК №******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 2.78 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №256/07.04.10год. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа в рамките на 1 /ЕДНА/ календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Б.Й.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 341/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Б.Й.В.
 
5 ЧГД No 272/2009, VI състав Обезпечения, опис наследство, връщане дете Р. Б. ЕООД А.-БГ ООД Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 22.01.2010г., в законна сила от 02.06.2010г.
Прекратява производството по гр. дело № 272/2009 по описа на Районен съд- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок, който за молителя тече от датата на съобщението, а за ответника по молбата- от днес. 
6 НАХД No 11/2010, V състав Административни дела И.-К. ООД РИОКОЗ БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 03.06.2010г.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-1274 от 05.10.2009г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на "И.-К." ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.*******, подадена от управителя С.Г.К. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.16а, ал.1 от ЗХ във връзка с чл.21, ал.1 и чл.58, т.2 от Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните /ДВ, бр.55/2006г./.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.


 
7 НАХД No 104/2010, V състав Административни дела П.-С. Д. ЕТ РИОКОЗ БУРГАС,
Р.Г.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 03.06.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-1514 от 16.11.2009г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, на ЕТ "П. - С.Д.", Булстат*******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.**********, подадена от управителя С.А.Д. с ЕГН **********, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.31, ал.1, т.3 от ЗХ.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас. 
8 НАХД No 114/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.А.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 03.06.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА Т.А.А. с ЕГН - **********,*** и с настоящ адрес ***, български гражданин, неосъждана, без образование, безработна, за ВИНОВНА за това, че като пълнолетно трудоспособно лице продължително време не се занимава с обществено полезен труд, като от 18.05.2008 г. в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, получава нетрудови доходи по неморален начин - проституция - престъпление по чл. 329, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Т.А.А.
Мотиви от 10.05.2010г.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 10.05.2010 г. Град Несебър

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД наказателен състав
На двадесет и седми април през две хиляди и десета година
В публичното заседание в следния състав:
Председател: Таня Спасова
Секретар А.Г.
Прокурор
като разгледа докладваното от съдия Спасова
НАХДело № 114 по описа за 2010 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по повод внесено в съда постановление на РП - Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Т.А.А. с ЕГН - **********,*** и с настоящ адрес ***, българка, български гражданин, неосъждана, без образование, безработна, с обвинение по чл. 329, ал. 1 от НК, за това, че като пълнолетно трудоспособно лице продължително време не се занимава с обществено полезен труд, като от 18.05.2008 г. в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, получава нетрудови доходи по неморален начин - проституция.
РП - Несебър, редовно уведомени, не изпращат представител и не вземат становище по обвинението и доказателствата.
Защитникът на обвиняемата адв. Б. не оспорва фактическите констатации и правни изводи, залегнали в постановлението на РП - Несебър. Призовава за освобождаване на подзащитната му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание към предвидения в закона минимум.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:
Досъдебното производство е образувано на 25.07.2008 г. срещу лицето Т.А.А. с ЕГН - **********, за това, че като пълнолетно трудоспособно лице продължително време не се занимава с обществено полезен труд, като от 18.05.2008 г. в КК "Слънчев бряг", общ. Несебър, получава нетрудови доходи по неморален начин - проституция - престъпление по чл. 329, ал. 1 от НК.
В хода на разследването на досъдебното производство са разпитани в качеството на свидетели по делото Д. Д., Н. Н., И. Д., тримата оперативни работници в група "Противодействие на престъпността Слънчев бряг" при РУ на МВР - Несебър, А. С., Р.Б., Й. С., А. М. приобщени са справки от РЦЗ - Стара Загора - писмо изх. №А-001/76 от 17.11.2009 г., от ТД на НАП - Стара Загора - писмо изх. №30187 от 16.11.2009 г., свидетелство за съдимост, като от анализа на събрания доказателствен материал се е установило следното:
При извършени през летния сезон на 2008 г. специализирани полицейски операции за установяване на лица, проституиращи на територията, обслужвана от РУ на МВР - Несебър, неколкократно на централната алея в КК "Слънчев бряг" е засичана обвиняемата Т.А.А.. Оперативните работници Д. Д., Н. Н. и Ив. Д.в групата "Противодействие на престъпността" при РУ на МВР - Несебър, разпитани по делото като свидетели, познават обвиняемата във връзка със служебните си задължения по повод извършваните от тях проверки в КК "Слънчев бряг". От 2004 г. насам през летните месеци обвиняемата била редовно засичана на територията на курортния комплекс по главните алеи, в присъствието на други лица. Занимавала се с проституция, като обикновено пристигала на територията на КК "Слънчев бряг" през месец май на съответната година. Наемала квартира в с. Тънково или гр. Ахелой, като вечер след 23.00 часа се установявала обикновено по централните алеи на КК "Слънчев бряг", където предлагала секс услуги срещу минимална тарифа от 30 лева на случайно преминаващи туристи. Свидетелските показания на св. Д. Д., Н. Н., Ив. Д., съдът кредитира изцяло, като дава вяра на същите като логични, вътрешно непротиворечиви, кореспондиращи помежду си и на останалия доказателствен материал.
За летния период на 2008 г. обвиняемата била засичана в следните дни, а именно: 04.06, 11.06, 13.06, 17.06, 05.07, което е видно от датите, положени под писмените обяснения, подписани собственоръчно от нея, които обвиняемата е давала при проведени беседи с полицейските служители. Тъй като същите установяват явяването на обвиняемата пред разследващите органи, на общо основание следва да се ценят като доказателство за нейното присъствие на територията, където е извършено инкриминираното деяния. Самият факт на съставянето им на вписаните в тях дати подкрепя изнесеното в показанията на св. Д. Д. Н. Н., Ив. Д., като обосновава извод за тяхната достоверност. Доколкото обече не се касае до снети по предвидения процесуален ред обяснения, то не следва да се обсъждат в съдържателна им част.
От справките от РЦЗ - Стара Загора - писмо изх. №А-001/76 от 17.11.2009 г. и ТД на НАП - Стара Загора - писмо изх. №30187 от 16.11.2009 г. се установява, че за периода от 2004 г. до 2008 г. обвиняемата не е освидетелствена и не са регистрирани данни за същата като нетрудоспособно лице, като същевременно не е предприемала действия по намиране на работа чрез Агенцията по заетостта и по деклариране на доходи по реда на чл. 50 от ЗДФФЛ.
Въз основа на показанията на св. А. С. и Р.Б.по делото се оформя теза, според която обвиняемата е работила като хигиенистка, продавачка на дрехи на пазара в кв. Лозенец в Стара Загора, а през летния сезон е заминавала в КК "Слънчев бряг" да продава цветя и сувенири. Тази теза, както посочи съдът, се опровергава от останалия събран по делото гласен и писмен доказателствен материал. Още повече, при преценка достоверността на събраните гласни доказателства от тази група, съдът следва да изходи от обстоятелството, че св. А. С. живее на семейни начала с обвиняемата, поради което показанията му са с по - ниска доказателствена стойност, респективно не следва да им се дава вяра, доколкото не кореспондират с фактическите данни по свидетелските показания на Д. Д., Н. Н., Ив. Д., които имат преки и непосредствени впечатления за "трудовата заетост" на обвиняемата през летния сезон. Същевременно обаче, доколкото свидетелските му показания установяват отделни обстоятелства /престоят на обвиняемата през летния сезон в КК "Слънчев бряг"/, относими към главния факт, при съпоставка със свидетелските показания на оперативните работници, се явяват контролен факт за достоверността на възприетото и изнесеното в тях. Съседката Р.Б. е посочила това, което и св. С., но споделя, че няма лични възприятия, а възпроизвежда това, което е чула от самата обвиняема. Именно поради последното и като съобрази, че изнесените данни по тях не кореспондират и се опровергават от събрания доказателствен материал, съдът не им дава вяра.
Св. Й. С.и А. М. не знаят с какво конкретно се занимава обвиняемата, поради което след като не установяват факти от предмета на доказване, то съдът не обсъжда техните свидетелски показания.
От доказателствата по делото, разгледани поотделно и в тяхната съвкупност, може да се направи един единствен извод, а имено, че обвиняемата е осъществила инкриминираното деяние. Нелогична би била версията, поддържана от св. А. С., че същата е работила и е получава доходи като хигиенистка или продавачка. До частта, в която се установява, че през летните сезони на територията на КК "Слънчев бряг" обвиняемата е получава доходи по неморален начин - проституция, доказателствената верига е ясна, логична, последователна и подкрепена с достатъчно и непротиворечиви доказателства. В последната брънка - неполагането на обществено полезен труд за дълго време, а именно единствен възможен извод въз основа доказателствата, изключващ всяка д
 
9 НАХД No 723/2009, I състав Административни дела Х.ЕСКЕЙП ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
С.П.П.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 04.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №196/11.09.09г. на Кмета на
Община Несебър, с което за извършено нарушение на чл.13 ал.1 т.З от Наредба №6 на
Общ.С-Несебър, на основание чл.91, вр.чл.95 от Наредба №6 на Общ.С-Несебър, на
жалбоподателя е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер
на 1 000 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
10 НАХД No 803/2009, V състав Административни дела П.Д.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Е.П.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.02.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-236 от 15.09.2009г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което за извършено нарушение на чл.43, т.4 от ППЗКВВООБ, на основание чл.26 от ЗКВВООБ, на П.Д.Н. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
11 НАХД No 136/2010, V състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Я..ЕООД ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Ж.С.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2163 от 03.12.2009г. на И.Д. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.46, ал.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/, на "Янекс 04" ЕООД, Булстат 102872105, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.******** представлявано от управителя С.Я.Н., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.4, ал.3 от ЗСч.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
12 НОХД No 344/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.С.И. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 04.06.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. А.Ж. ***, назначена за защитник на подсъдимия И. и подсъдимия К.С.И. със снета по делото самоличност, съгласно което:
К.С.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, циганин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ученик в 7-ми клас в ОУ “Иван Рилски” с.Кошарица, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2010год. около 20.00ч. от навес на къща в с.Кашарица, общ.Несебър, *********, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното от него деяние и можещ да ръководи постъпките си отнел чужди движими вещи: ., от владението на Дзоузеф Сайкс от с.Кошарица, общ.Несебър, всичко вещи на обща стойност 879,30/осемстотин седемдесет и девет лв. и тридесет ст./лв., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, т.3, вр. с чл.63, ал.1, т.3 вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият И. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски за извършена експертиза в размер на 83 /осемдесет и три/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 344/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.С.И. мярка за неотклонение “Под надзор на инспектор ДПС”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

К.С.И.
 
13 НОХД No 228/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.С.Я. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 228/2009 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.С.С. със защитник адв.Ц. *** споразумение, съгласно което А.С.Я. – роден на ***г***, живущ ***, понастоящем в Затвора - Бургас ром, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, строителен работник, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.08год. около 12.00ч. във ваканционно селище „Елените”, общ.Несебър в съучастие с лицето М.Г.Х. в качеството на съизвършител, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - /разбиване на входната врата на стая №403, бивш х-л „П.отнел чужда движима вещ – перфоратор марка „Скил” на стойност 334.00лв. от владението на Е.А.И. *** без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, така наложеното наказание «Лишаване от свобода» да се изтърпи при първоначален «СТРОГ» режим в Затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.С. /Я./ със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 28,00 /двадесет и осем/ лева, представляваща разноски по делото.

А.С.С.Я.
 
14 НАХД No 64/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Й.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 01.04.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ПРИЗНАВА М.Й.С. с ЕГН-********** ***, ромка, български гражданин, без образование, грамотна, неосъждана за ВИНОВНА в това, че за времето от 09.07.2009г. до 13.08.2009г. в гр.Несебър системно /на 09.07.2009г., на 24.07.2009г., на 25.07.2009г., на 29.07.2009г. на 10.08.2009г. и на 13.08.2009г./ използвала за вършене на просия лица, намиращи се под нейни грижи - децата си В.Й.С. с ЕГН - ********** на 9 години и С. М. Г.с ЕГН - ********** на 11 години, като деянието е извършено от родител на децата - престъпление по чл.189, ал.1, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн.чл.78А, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 600лв. /шестстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд -Бургас.

М.Й.С.
Мотиви от 26.04.2010г.
 
15 НАХД No 131/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Й.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 17.05.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ПРИЗНАВА А.Й.Л. с ЕГН - **********,***, роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, за ВИНОВЕН за това, че на 01.01.2008 г. около 8.00 часа в гр. Несебър на пресечката на ул. "Дюни" и ул. "С*****", като съизвършител в съучастие с Х. В. М. с ЕГН - **********,***, по хулигански подбуди, причинил на И.Х. П. от гр. Несебър, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане по лице, глава и крайници и разкъсно - контузна рана на крака, вследствие от удари с палка и юмруци, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 600 /шестстотин/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 1 от НПК А.Й.Л. със снета по - горе самоличност да заплати по сметка на РС - Несебър разноски в размер на 37, 50 лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.


А.Й.Л.
Мотиви от 17.05.2010г.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 235 17.05.2010 г. Град Несебър

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД наказателен състав
На двадесети април през две хиляди и десета година
В публичното заседание в следния състав:
Председател: Таня Спасова
Секретар К.Л.
Прокурор
като разгледа докладваното от съдия Спасова
НАХДело № 131 по описа за 2010 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по повод внесено в съда постановление на РП - Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на А.Й.Л. с ЕГН - **********,*** с обвинение по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 01.01.2008 г. около 8.00 часа в гр. Несебър на пресечката на ул. "Дюни" и ул. ****** като съизвършител в съучастие с Х. В. М. с ЕГН **********, по хулигански подбуди, причинил на И.Х. П. от гр. Несебър, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане по лице, глава и крайници и разкъсно - контузна рана на крака, вследствие от удари с палка и юмруци, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
РП - Несебър, редовно уведомени, не изпращат представител и не вземат становище по обвинението и доказателствата.
Защитникът на обвиняемия адв. Ц. не оспорва фактическите констатации и правните изводи, залегнали в постановлението на РП - Несебър. Призовава за освобождаване на подзащитния му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание към предвидения в закона минимум, предвид че същият е безработен и не разполага със средства за заплащане на глоба във висок размер. Във връзка с последното представя приетата от настоящия съдебен състав служебна бележка от Дирекция "Бюро по труда" - Поморие, от която е видно, че обвиняемият е регистриран като безработен.
Обвиняемият Л. се явява лично в съдебно заседание, моли да му бъде наложено по - леко наказание. Изразява съжалението си за извършеното от него.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:
Досъдебното производство е образувано на 06.02.2008 г. срещу лицата А.Й.Л. и Х. В.М., двамата от гр. Несебър, за това, че на 01.01.2008 г. около 8.00 часа в гр. Несебър на пресечката на ул. "Дюни" и ул. *********, като съизвършители отнели мобилен телефон "Нокия 5140" от владението на И. Х.П. от гр. Несебър, като употребили за това сила - престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 НК.
С постановление за частично прекратяване на 01.02.2010 г. обвинението по чл. 198, ал. 1 НК спрямо обвиняемите е прекратено и досъдебното производство е приключило с повдигнати обвинения на двамата по чл. 131, ал.1, т. 12 вр. с чл. 130, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 НК за това, че на 01.01.2008 г. около 8.00 часа в гр. Несебър на пресечката на ул. "Дюни" и ул. ******, като съизвършители, по хулигански подбуди, причинили на И. Х. П. от гр. Несебър, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане по лице, глава и крайници и разкъсно - контузна рана на крака, вследствие от удари с палка и юмруци.
Досежно Х. В. М. наказателното производство е приключило с определение, влязло в законна сила на 26.02.2010 г., с което е одобрено споразумение по чл. 381 НПК.
В качеството на свидетели по делото са разпитани пострадалия И. Х.П., Г.К. Л., К. Л.К., С. К. К., К. П.К. Т. Р. Б., А.В.Л. Е. И. П. Стоян Иванов Караманов, Елена Димитрова Петрова, Ивайло Илиев Илиев, Панчо Райков Диманов, Веселин Милчев Илиев, Атанас Парушев Парушев, Петър Емануилов Богданов, Любомир Николов Наумов, изготвено е заключение от д - р Косьо Янков по допуснатата съдебно - медицинска експертиза, като от анализа на събрания доказателствен материал се е установило следното:
Сутринта на 01.01.2008 г. обвиняемият А.Л. и Христо Марков се прибирали от новогодишното празнество, което празнували в приятелски кръг в дискотека "Виго" в гр. Несебър. На пресечката на ул. "Дюни" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" видели да върви непознат за тях младеж. Това бил пострадалият Илия Христов Пейчев от гр. Несебър. Същият се прибирал към дома си, находящ се на ул. "Дюни", от новогодишното празненство, което прекарал в заведение "Моторклуб" в гр. Несебър. Двамата съучастници го застигнали, заставайки от двете му страни. В отговор на въпроса какво искат от него, обвиняемият Л. му нанесъл удар с юмрук в областта на лицето. Последвал втори удар, нанесен с палка от Марков, след което Пейчев паднал на земята. Държан от обвиняемия Л., пострадалият продължил да получава удари в областта на краката, нанасяни от Марков с палката. Успял да се откопчи и побягнал към дома си на ул. "Дюни", като още същия ден потърсил медицинска помощ.
В хода на разследването на досъдебното производство е назначена съдебно - медицинска експертиза № 131/2008 г. на "ОСМ" при МБАЛ - Бургас, като при извършеното освидетелстване на 02.01.2008 г. на Илия Христов Пейчев, се установили кръвонасядания на лицето, главата, тялото и краката, някои от които с ивичест характер, както и разкъсно - контузна рана на крака, които увреждания са в резултат от действието на твърди тъпи предмети, каквито са юмруците и палката, и се квалифицират като временно разстройство на здравето, неопасно за живота, съставляващо лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК.
Съдът приема за установена гореизложената фактическа обстановка въз основа и след анализ на събраните по делото доказателства, като отчита, че по делото на досъдебното производство се оформят две тези - обвинителна и защитна, като първата се основава на свид. показания на свид. Илия Пейчев, а втората - на обясненията на подсъдимия А.Л..
Съдът дава вяра на свид. показания на свид. Илия Пейчев като логични, вътрешно непротиворечиви, кореспондиращи помежду си и на останалия доказателствен материал, от който се установява, че обвиняемият Л. е известен като А. "Адамото", а неговият приятел Марков като Ицо "Козата", че в новогодишната нощ са празнували в заведение на територията на гр. Несебър, от което са си тръгнали заедно в ранната сутрин на 01.01.2008 г. Свидетелят подробно описва фактите, предшествали, съпъствали и последвали инцидента. Установява, че си тръгнал сам около 8.00 часа от новогодошния купон в заведението "Моторклуб". Установява се от показанията му, че по пътя към дома на пресечката ул. "Дюни" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" спряло такси, от което слезли две момчета, в които свидетелят разпознал местни момчета от гр. Несебър, познати като Христо "Козата" и подсъдимия А. "Адамото". След размяна на реплики "Ти какъв си" и "Ей сега ще те пребием", "Адамото" го ударил изненадващо в лицето, а "Козата" го нападнал с палка в главата. Паднал на земята и докато "Адамото" го държал, "Козата" продължавал да го удря с палката по цялото тяло, най - вече по краката. Успял да избяга в посока към дома си, където го посрещнали родителите му и заедно установили липсата на телефона му "Нокия 5140 И". Впоследствие потърсил медицинска помощ в поликлиниката в гр. Несебър, от където го изпратили в спешния център в гр. Бургас за рентген. Вярно е, че пострадалият не си спомня всички подробности около инцидента, като дали "Адамото" и "Козата", които са го нападнали, са взели телефона му или го е изгубил по пътя за вкъщи, бягайки от нап
 
16 НАХД No 239/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Х.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ПРИЗНАВА Н.Х.Т. с ЕГН - **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН за това, че на 15.02.2007 г. около 15.00 часа в на КПП - Порой, път III - 906, управлявал МПС - т.а. марка "ГАЗ 53" с ДК№****** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидителство за управление с НП №665/30.03.2006 г. по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Н.Х.Т.
Мотиви от 10.05.2010г.
 
17 НОХД No 353/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Г.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 353/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия И.Г.Л. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Г.Л. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като строител към ******* Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2010 година около 21:15 часа в с.Гюльовца, по ул.”Янко Андонов” срещу дом №58 управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “Мерцедес Ц 200”с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,85 /едно цяло осемдесет и пет на хиляда/ установено по надлежния ред – с химическа експертиза протокол №337 от 03.05.2010 г., поради което и на основание чл.343 б ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието с изпитателен срок от 3 /три/ години
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.Г.Л. наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 11 /единадесет / месеца
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият Л. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 29.04.2010 г..
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 обдивянемия със снета по горе самоличност да заплати разноски в размер на 30 /тридесет/ лв. по сметка на Районен съд Несебър.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 353/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Г.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

И.Г.Л.
 
18 НОХД No 354/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.Ф.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 354/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.Ж.И. ***, защитник на подсъдимия Н. Февед К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.Ф.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин,не женен, не осъждан, средно образование, строителен работник във ваканционно селище „Елените", с временен адрес ***, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2010 г. около 02:10 часа в к.к. „Сл.бряг", общ.Несебър, по главната алея в близост до КПП „Магура" в посока гр.Св.Влас управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Форд Мондео" с ДК№******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.21 на хиляда , установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.
ПРИЗНАВА Н.Ф.К. с посочена по-горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че по същото време и място управлява л.а. „Форд Мондео" с ДК№ ***** без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №806/11.12.2009 год. на РУ МВР гр.Девин, влязло в законна сила на 03.01.2010 г., поради което и на основание чл. чл.343в, ал.2,вр. ал. 1, вр. с чл.54 ал.1 от НК, се го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК общо наказание в размера на най – тежките измежду така наложените две наказания, а именно „Лишаване от свобода”, за срок от 4/четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на определеното общо наказание в размер на четири месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три / години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 354/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Ф.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Н.Ф.К.
 
19 НОХД No 357/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Ц.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 357/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.Ж.И. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Д.Ц.Г. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Д.Ц.Г., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, студент, с постоянен и настоящ адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2009 г., около 05:00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, хотел „П.”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита - разбиване ключалка на чекмедже, отнел от владението и без съгласието на Р.Я.Б. с ЕГН **********, чужди движими вещи - сумата от 7182,78 лева /седем хиляди сто осемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ и мобилен телефон „Водафон 225” на стойтност 45,00 лева /четирдесет и пет лева/ - всички вещи на обща стойност 7227,78 лева /седе хиляди двеста двайсет и седем лева и седемдесет и осем стотинки/, собственост на „Г.” ЕООД, представлявано от Управителя А. П. Г. с ЕГН **********, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 54 , ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказанието „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три / години.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Ц.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Д.Ц.Г.
 
20 ЧНД No 359/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 07.06.2010г., в законна сила от 07.06.2010г.
Разпитът проведен.
 
21 НАХД No 627/2009, I състав По ЗД по пътищата Д.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
О.М.И.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 08.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5223от 02.09.2009г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение, на основание чл.174, ал.З, предл.1 от ЗДвП, на Д. Б. гражданин на Р.Италия, живущ *** С. М. п.к. *****, ул."К.",са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /четиристотин/ лева и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет / месеца. Наред с това, за нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № 1з-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № 1з-1959/, на същия са отнети 12 контролни точки. Моли се съдът да отмени атакуваното наказателно постановление .
ОСЪЖДА Д. Б., гражданин на Р.Италия, живущ *** С. М. п.к******* ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата сумата общо в размер на 10/десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
22 НОХД No 361/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.П.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 08.06.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 361/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-гр.Несебър и подсъдимият С.Д. със защитник адв.Д. споразумение, съгласно което С.П.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2010г. около 23.07 часа в гр.Свети Влас до бензиностанция „Власоил” е управлявал МПС – товарен автомобил марка „Сеат Инка” с рег № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 на хиляда установен по надлежния ред с химическа експертиза № 273 от 14.04.2010год., поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия С.П.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия С.Д. е било отнето по административен ред, считано от 09.04.2010 год.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия С.П.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30.00лв./тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.

С.П.Д.
 
23 НОХД No 363/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.П.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 363/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Марин Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Т.И. ***, упълномощен защитник на подсъдимия П.П.П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА П.П.П. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 27.05.2010год. около 03.10ч. в к.к.”Слънчев бряг”, по Главната алея в близост до х-л „Котва” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Рено Канго”, с ДК № *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно с 1.76 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем / месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият П. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.06.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 30.00/тридесет/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 363/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо П.П.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

П.П.П.
 
24 НОХД No 364/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.А.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 364/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ш. ***, упълномощен защитник на подсъдимия И.А.А. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.А.А.- роден на *** ***, к-с „Изгрев”, бл.53, вх.12, ет.10, ап.29, българин, български гражданин, не женен, не осъждан, средно специално образование, управител на „ББ П.” ЕООД гр.Бургас , ЕГН:**********, за ВИНОВЕН за това, че на на 27.05.2010 год. около 04.45 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, до хотел „Лагуна Парк” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “ Опел Вектра” с ДК№********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.25 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1,вр. с чл.55 ал.І,т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а ал.1 вр.с ал.2 т.1,2, вр.с ал.3 т.1, , вр. с чл.42б, ал.1 , от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Попов от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5/пет/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият М. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 27.05.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 364/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.А.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

И.А.А.
 
25 НАХД No 52/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) П.-Б.ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 01.04.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18946/23.09.2009г. на Директора на КЗП РД-Бургас, с което на "П.-България" ООД, Булстат-*******, седалище и адрес на управление гр.Казанлък", бул******, представлявано от П.Л.С. с ЕГН - ********** за административно нарушение на осн.чл.55, ал.2 и на осн.чл.78 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500лв./петстотин/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 НОХД No 371/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.С.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 371/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.А.А. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимия М.С.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.С.П., роден на ***г*** Загора, с ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, барман, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: к.к.Слънчев бряг, х-л ***** за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2010г., около 02.50 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главната алея в близост до х-л „Х.”, е управлявал МПС - л.а. „Форд Ка” с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 3/ три / месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца «лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.С.П. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 17.05.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :


Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 371/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


М.С.П.
 
27 ЧНД No 372/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.

 
28 НОХД No 373/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.Х.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 373/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.А.Ж. ***, служебен защитник на подсъдимия С.Х.К. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Х.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, пазач във ваканционно селище „Диневи”, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2010 год. около 14.30 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, по главната алея в близост до хотел „Лариса” управлява моторно превозно средство – мотопед марка “ Ямаха” с ДК№ ********с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.41 промила, установено по надлежния ред, изпробван с техническо средство алкотест „Алкомер 931, с фабр. № *******поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.І от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 373/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

С.Х.К.
 
29 ЧНД No 375/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
30 НАХД No 652/2009, I състав Административни дела С.С.Г. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС,
П.И.Е.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 12.01.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0200465/15.06.09г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-Бургас при ИА "Главна инспекция по труда", при МТСП, с което за извършено нарушение на чл.24 ал.2 от Наредба №2/обн.ДВ бр.37/04г./ , на С.С.Г. ЕГН ********** *** к-с"М. Рудник" бл.112 вх.З ет.4 ап.8, на основание чл.413 ал.2 от КТ, на жалбоподателя е наложено административно наказание - глоба в размер на 2 500 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
31 НАХД No 749/2009, V състав По ЗД по пътищата И.Т.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.К.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.02.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3485 от 29.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.Т.С. с ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване: гр.София 1000, пл."Райко Даскалов" № 4, ет.1, ап.1, АК "С., сланчева и Партньори", са наложени административни наказания - глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
32 НАХД No 751/2009, V състав По ЗД по пътищата С.Г.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Н.Г.Н.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 11.06.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-173 от 12.08.2009г. на началника на РПУ - Несебър, с което на основание чл.275 от ЗМВР, на С.Г.Р. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
33 НАХД No 146/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Г. Т. - Б. ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18922/08.10.2009 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 222А от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложено на "Германос телеком- България" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к********, ЕИК********, представляван от изпълнителния директор З. К., гражданин на Република Гърция, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 (хиляда) лева, за нарушение по чл.113, ал.1 от ЗЗП, за това, че към 21.07.2009 г. не се е произнесъл в законния едномесечен срок по рекламация на Н. И. Н.от гр. Несебър, ул. **********, предявена на 25.03.2009 г., относно телефон LYKE 970.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
34 НОХД No 378/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.С.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 11.06.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 378/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. Ц.В. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Д.С.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.С.К.,***, ЕГН **********, л.к. № ********, изд. от МВР – Бургас, с настоящ адрис: гр. Бургас, ул. ********, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, студент, за ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2010 г. около 02.40 часа в к.к. „Слънчев бряг” – главната алея, до хотел „Арда” управлявал моторно превозно средство марка „Ауди А6” с ДК№ ******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,86 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер „7410+” с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 вр. с ал.1, вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание 343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемият Д.С.К. наказание «Лишаване от право да управлява моторно превозно средство» за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.
ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето през което обвиняемият К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 22.05.2010 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 378/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.С.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Д.С.К.
 
35 ЧНД No 381/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 11.06.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
Разпитът проведен.
 
36 ЧНД No 63/2010, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ADIDAS AG/АДИДАС АГ,
PLAYBOY./ПЛЕЙБОЙ ЕНТЪРПРАЙСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ,ИНК,
SIKSTI S.P.A./СИКСТИ С.П.А.,
ЛАКОСТ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 05.02.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.

 
37 НАХД No 224/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.С.П. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 20.05.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
Мотивиран от горното, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд
РЕШИ:

ПРИЗНАВА Д.С.П., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, сезонен работник, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2010 г. в с. Оризаре, по ул. *****, в близост до дом № 1, управлявал МПС- мотопед „Ямаха”, без регистрационна табела, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. ал.1, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


Д.С.П.
Мотиви от 20.05.2010г.
 
38 НОХД No 384/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.Р.А.,
Р.М.А.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХ дело № 384/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. Л.К. ***, упълномощен защитник на подсъдимите Р.М.А. и В.Р.А. споразумения, съгласно които:
ПРИЗНАВА Р.М.А. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.02.2010 г., от новострояща се сграда в с.Кошарица, местност „Йовче дере”, в съучастие с В.Р.А., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - взломена входна врата, отнел чужди движими вещи, както следва: секретна брава ведно с дръжките на стойност 70.00лв., 8 бр. секретни ключове на стойност 16.00лв.,., 43 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С25 на стойност 193.50лв., 12 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С32 на стойност 54.00лв., 12 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С16 на стойност 54.00лв., 7 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С20 на стойност 31.50лв., всички вещи на обща стойност 419 /четиристотин и деветнадесет/ лева, собственост на „БГ И.” ООД – гр.Бургас, ЕИК ******, с управител Ц.Я. С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА В.Р.А. - роден на *** ***, жиущ в гр.Поморие, ул.***** българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.02.2010 год., от новострояща се сграда в с.Кошарица, местност „Йовче дере”, в съучастие с Р.М.А., като съизвършител, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - взломена входна врата, отнел чужди движими вещи, както следва: секретна брава ведно с дръжките на стойност 70.00лв., 8 бр. секретни ключове на стойност 16.00лв.,., 43 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С25 на стойност 193.50лв., 12 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С32 на стойност 54.00лв., 12 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С16 на стойност 54.00лв., 7 бр. електрически предпазители марка „Елмарк” С20 на стойност 31.50лв. всички вещи на обща стойност 419 /четиристотин и деветнадесет/ лева, собственост на „БГ Инженеринг” ООД – гр.Бургас, ЕИК 102921787 с управител Цветан Янчев Съзанов, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Р.А. и Р.М.А. с посочена по-горе самоличност да заплатят в полза на Държавата сумата в размер на по 30.55 лева /тридесет лева и петдесет и пет стотинки/ от всеки един от тях, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 384/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.М.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо В.Р.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


В.Р.А.
Р.М.А.
 
39 ЧНД No 385/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
Разпит проведен.
 
40 НОХД No 386/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Д.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Камен Господинов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър, адв. Н.В. ***, назначена за защитник на подсъдимия Д. и подсъдимия И.Д.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
И.Д.Д. - роден на на *** ***, живущ ***, български гражданин, женен, не осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН-********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2010год. около 00.50 часа в гр. Свети Влас, ул. ****** е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел Астра” с рег. №****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.70 /едно цяло и седемдесет/ на хиляда, установено по надлежен ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал. 1. т.2 б. „Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 вр. с ал.1, вр. с ал.3 т.1 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК подсъдимия Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет / месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият Марков е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 29.05.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски за извършена експертиза в размер на 30 /тридесет/лева
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №386/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Д.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

И.Д.Д.
 
41 Гражданско дело No 392/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИАНА КОМЕРС ООД ЕВРОБИЛД 4 ЕООД Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 26.04.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 392/2009 г. по описа на НРС
 
42 Гражданско дело No 394/2009, VIII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИАНА КОМЕРС ООД ЕВРОБИЛД 4 ЕООД Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 26.04.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 394/2009 г. по описа на НРС.
 
43 НОХД No 389/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.С.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 389/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.С.М. ***, служебен защитник на подсъдимия А.С.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.С.М. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, КК „Слънчев бряг”, комплекс********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, управител в бистро „Бродърс” – к.к. „Сл.бряг”, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2010 год. около 22.45 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, в близост до хотел „Ирис” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “ Фиат Пунто” с ДК№*******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.64 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една календарна година.
ПРИЗНАВА А.С.М. с посочена по-горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че по същото време и място управлявал л.а. „Фиат Пунто” с ДК № ********без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 31.08.2009 год. решение № 346/11.08.2009 год. на РС- Несебър по НАХД 336/2009г. по описа на съда, за управление на МПС без съответно СУМПС, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем / месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените наказания на подсъдимия М., а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяването два пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

А.С.М.
 
44 Гражданско дело No 654/2009, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.А.К. М.С.М.,
Е.Н.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 08.06.2010г., в законна сила от 16.06.2010г.
След проведен разговор между страните беше постигнато съгласие да бъде сключена съдебна спогодба-споразумение по силата, на която ответниците да заплатят на ищеца сумата от 1000/хиляда/лв., като след заплащане на тази сума доверителят ми- ищецът заявява, че няма и няма да има каквито и да е претенции спрямо тях по отношение подписаната помежду им декларация от 19.11.2008г. Заявявам, че аз съм упълномощен с моето пълномощно от ищцеца да извършвам разпореждане с предмета на делото, включително и да сключвам спогодба, поради което за да избегнем затруднението да търсим преводач за подписването на спогодбата в съдебния протокол, моля, след като съобразите горното, да допуснете аз да подпиша спогодбата в съдебния протокол от името на моя клиент. Разговарял съм с него. Той е наясно с предмета на спогодбата. По отношение на разноските, нашето предложение е разноските да останат за страните така, както са направени. Добавям, че сумата от 1000 лв. следва да бъде заплатена от ответниците на ищеца в едномесечен срок, считано от днес, като сумата следва да бъде заплатена на клиента ми на ръка срещу разписка или по банков път.
Адв. П.: От името на моите доверители заявявам, че сме съгласни с параметрите на така предложената спогодба, с уточнението, че ще заплатим сумата с паричен превод по откритата сметка на ищеца в Райфайзен банк.
Ответницата М.: Заявявам, че съм съгласна с предложената от адвокатите спогодба.
Ответникът М.: Съгласен съм с предложената спогодба.
СЪДЪТ се увери, че ищецът К. също е съгласен с предложената спогодба и дори предоставя в съдебно заседание данни на ответната страна за номера на банковата си сметка в Райфайзен банк.

СПОГОДИЛИ СЕ:


За ищеца: За ответниците:1.
/Адв. М.З.: /М.С.М./

2.
/Е.Н.М./

СЪДЪТ като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала намира, че същата следва да бъде одобрена така, както е записана по-горе в протокола.
Мотивиран от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записано по-горе в протокола.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 654/2009г. по описа на РС Несебър поради изчерпване на предмета на делото.
Определението подлжени на обжалване с частна жалба в седмодневен срок, считано от днес пред ОС Бургас.

 
45 ЧНД No 392/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 16.06.2010г., в законна сила от 16.06.2010г.
Разпит проведен.
 
46 НОХД No 394/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.В.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.06.2010г., в законна сила от 16.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 394/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият И.Л. със защитник адв.С. споразумение, съгласно което И.В.Л. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, технически ръководител, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2010г. около 21.20 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър в близост до х.к-с „Луксори” управлявал МПС – т.а. „Мерцедес 307Д с рег. № ******* с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 2,94 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА наа основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложенсото наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия И.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият И.Л. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 01.05.2010г.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.В.Л. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 394/2010г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

И.В.Л.
 
47 НОХД No 395/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Г.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.06.2010г., в законна сила от 16.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 395/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.Г.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Г.М. – роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, ЕТ «Иф –мар – М.М.», ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 03.06.10год. около 02.45часа в К.К.»Слънчев бряг» по Главната алея до х-л «Арда» в посока центъра управлявал МПС - лек автомобил марка „Ауди А6», с ДК №********с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б»от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9/девет/месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9/девет/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца.
ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 03.06.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сума в размер 30.00/тридесет/лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 395/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПКО П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Г.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.Г.М.
 
48 НОХД No 398/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.З.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 398/2010 г. по описа на РС–Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимата Севдалвина З.Д. със защитник адв. А.А. от БАК споразумение, съгласно което СЕВДАЛВИНА З.Д. - родена на *** ***, с постонен и настощ адрес:***, със средно образование , българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана,ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2010 г. окло 03.08 часа в к.к. «Слънчев браг», общ. Несебър, по главна алея в близост до супермаркет «Зора» управлява МПС л. а. марка «Опел Тигра» с рег № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда установено по надлежния ред с «Алкотест-Дрегер 7410+» № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ години.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Севдалвина З.Д. от право да управлява МПС за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което Севдалвина З.Д. е била лишена от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 04.06.2010 г.
ОТМЕНЯ взетата спрямо СЕВДАЛВИНА З.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


С.З.Д.
 
49 ЧНД No 399/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.

 
50 НОХД No 400/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.П.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 400/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия М.П.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.П.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2010 г., около 20.30 часа, в гр. Свети Влас, общ. Несебър, ул. ****** управлявал МПС – л. а. марка „ВАЗ 2107” с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 4,08 /четири цяло и нула осем на хиляда/ установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание в размер на шест месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три / години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.П.К. от право да управлява МПС за срок от 18/осемнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 06.06.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.П.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 (тридесет) лева, представляващи направените по делото съдебно-деловодни разноски в хода на досъдебното производство.

М.П.К.
 
51 НОХД No 401/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.А.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 401/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият М.А.К. с упълномощения защитник адв.С.М. *** споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.К. - роден на *** *** – Русия, с постоянен и настоящ адрес:***50434 издаден на 29.05.2009 г. в Русия, руснак, руски гражданин, с висше образование, за ВИНОВЕН в това, че на 14.06.2010 г. около 03.55 ч. в к.к. „Слънчев бряг” главна алея, пред сградата на РУП – гр. Несебър управлявал моторно превозно средство – л.а. „БМВ 525” с ДК№ ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,57 на хиляда /едно цяло петдесет и седем на хиляда/ установено по надлежния ред с химическа експертиза № 510 от 15.06.2010 год. за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество, поради което и на основание по чл.343 б ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание в размер на три месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три / години.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.А.К. от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.06.2010 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК М.А.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30/ тридесет/ лева разноски.
ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

М.А.К.
 
52 НАХД No 760/2009, I състав По ЗД по пътищата С.Й.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд на основание чл. 63 от ЗАНН

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 760/2009 г. по описа на РС-Несебър, в частта, с която на С.Й.Ч. с ЕГН - ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 20 лева за нарушението по чл. 157, ал. 6 от ЗДвП съгласно наказателно постановление № 3238/08.08.2008 г. на Началника на РПУ - гр. Несебър.
ОТМЕНЯ наказателното постановление № 3238/08.08.2008 г. на Началника на РПУ - гр. Несебър, в останалата му част, с което на основание чл. 179, ал. 2 във вр. с чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и кумулативно отнемане на 9 контролни точки, за административно нарушение на чл. 37, ал. 1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
53 НАХД No 242/2010, IV състав Административни дела М.К.М. ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
И.Д.М.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд
РЕШИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3/09.04.2010 г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на Михал К.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
54 НОХД No 404/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Т.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 404/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв.С.Ч. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Р.Т.Д. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Р.Т.Д. - роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан-реабилитиран, масажист в „ЮВИЯ” ООД – гр.София”, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2010 год. около 01.40 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред хотел „Арда”, управлявал лек автомобил марка „Фолксфаген Пасат” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,59 / едно цяло петдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.»б», вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.5 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца, при периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.
- Поправителен труд за срок от 3 /три/ месеца, с удръжки на месечното трудово възнаграждение в размер от 15 %.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, Р.Т.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Р.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 05.06.2010 год.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Т.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.


Р.Т.Д.
 
55 НОХД No 405/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Н.Ю. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 405/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Ю. със защитник адв.Д. *** споразумение, съгласно което Р.Н.Ю., роден на ***г*** Загора, с ЕГН **********, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан-реабилитиран, строителен работник, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, общежитие „Лале 1” ап. 118 се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.04.2010г., около 22.38 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, по главна алея в близост до бензиностанция „Петрол”, е управлявал МПС - л.а. „Волво” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 317/26.04.10г. на СХЛ към БНТЛ при ОДМВР-Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Н.Ю. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 32,00 /тридесет и два/ лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 405/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.

Р.Н.Ю.
 
56 НОХД No 407/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.В.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 407/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв.А.Ж. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия, със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Г.В.Р. - роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** , българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2010г. около 17.16 часа по главен път Е-87, клас І-9, около 199-и км. до „Съни Бийч Хилс”, общ. Несебър, управлявал МПС - л.а. „Опел Вектра” с рег. № *******, без съответно свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 887/11.03.2009г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, влязло в сила на 02.06.2009г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. с чл.42а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /ДВЕСТА/ часа в рамките на една календарна година.Г.В.Р.
 
57 НОХД No 408/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Ц.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 408/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Д. със защитник адв.П.П. *** споразумение, съгласно което Д.Ц.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ел. техник с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че На 06.06.2010г. около 20.44 часа в с. Равда, общ. Несебър на ул. „Морски Звуци” управлявал МПС - л.а. „Форд Ескорт” с рег. № ******** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,99 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност – два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа в рамките на една календарна година
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал. 1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия Д.Ц.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият Д. е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 06. 06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 408/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.Ц.Д.
 
58 НАХД No 467/2009, VIII състав По ЗД по пътищата Г.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.Д.С.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.02.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3774/20.07.2009 г. на началник РУ на МВР - гр. Несебър, с което на Г.М.С., ЕГН - **********,***, е наложено наказание "глоба" в размер на 300 лева и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Г.М.С., ЕГН - **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-Несебър сумата от 110лв. деловодни разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 НАХД No 680/2009, VI състав Административни дела К.Ю.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
В.И.В.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-183/19.08.2009 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което на основание чл.275 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е наложено на К.Ю.М. с ЕГН **********,***, административно наказание "глоба" в размер на 700 лева, за нарушение по чл.63, ал.1, т.2 от ЗМВР, за това, че на 14.08.2009 г. около 09.15 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", комплекс "Северина" е възпрепятствал изпълнението на служебните задължения и пречил на полицейски орган да изпълни задълженията си по служба, като се държал грубо и арогантно.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
60 НАХД No 714/2009, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Л. С.-Л ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.
Председател и докладчик: ПЛАМЕН С. НАЙДЕНОВ  Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 21.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18914/20.08.09г. г. на директора на КЗП- РД- Бургас, с което на предприятие на едноличен търговец под фирма"Л.С.-Л", представлявано от собственика си Л.Х.С. ЕГН ********** ***3, е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева за нарушение по чл.72 от Закона за туризма (ЗТ), за това, че на 11.06.2007 е извършвал туристическа дейност- ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект- павилион в с.Равда плаж "Олимпийски надежди". Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
61 ЧНД No 331/2010, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Н.Д. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 04.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения М.Н.Д. с ЕГН **********, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 1576/2003 г., НОХД № 2755/2003 г., НОХД № 1595/2004 г., НОХД № 621/2005 г. и НОХД № 2649/2005 г. по описа на Районен- Бургас, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание времето, през което осъденият М.Д. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД № 1576/2003 г. на РС- Бургас през периода 16.01.2004 г. – 27.02.2004 г., както и изтърпяното наказание „Лишаване от свобода” по НОХД 2649/2005 г., считано от 18.03.2009 г.
ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното общо наказание, наказанието „глоба” в размер на 300 лева, наложено по НОХД № 1595/2004 г. по описа на PC- Бургас.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения М.Н.Д. с посочена по-горе самоличност, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 1531/2005 г. и НОХД № 3607/2005 г. по описа на Районен- Бургас, и НОХД № 73/2006 г. в размер на най-тежкото от тях, а именно: девет месеца лишаване от свобода.
ПРИСПАДА изцяло на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание изтърпяното през периода 21.05.2006 г. - 21.02.2007 г. наказание лишаване от свобода по НОХД № 1531/2005 г. и по НОХД № 3607/2005 г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК на осъдения М.Н.Д. с посочена по-горе самоличност, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъди по НОХД № 1785/08 и НОХД № 2462/2009 г. на Районен съд-Бургас, и по НОХД № 344/2009 г. на PC- Несебър, а именно: ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание с три месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 НК от така определеното общо наказание времето, през което осъденото лице М.Н.Д. е било задържано, считано от 21.06.2008 г. до 18.03.2009 г.
Определението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.Н.Д.
Мотиви от 04.06.2010г.
 
62 НОХД No 409/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Т.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 409/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв. Галя К. ***, упълномощен защитник на подсъдимия К.Т.К. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.Т.К.- роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, масажист, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:к.к.Слънчев бряг, х-л ****** с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 09.06.2010г., около 02.10 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, в близост до заведение „Хъшове”, е управлявал МПС - л.а. „Опел Корса” с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,36 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание . 343б, ал. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 2, б. „б”от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание 42а, ал. 2, т.1 и 2, вр. ал. 3, т. 1 от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7/седем/месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 09.06.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 409/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Т.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К.Т.К.
 
63 НАХД No 19/2010, I състав По ЗД по пътищата Л.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 31.05.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5576 от 25.09.2009 г., издадено от Началника на РПУ - Несебър, срещу Л.П.А.,***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДП е наложено наказание "глоба" в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, на основание чл. 182, ал. 2, т. 6 ЗДвП, а въз основа на Наредба № Iз - 1959 са отнети 12 контролни точки.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
64 ЧНД No 244/2010, V състав Реабилитации чл.85-88а НК Я.И.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл.87 от НК Я.И.П. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес: гр. Несебър, ул.„****** българин, български гражданин, семеен, осъждан, с основно образование, шофьор в „Калис Нейчева” ЕООД гр. Несебър, за осъждането му с влезли в сила присъда № 130 от 10.09.1996г. по НОХД № 47/1996г. и присъда № 285 от 30.10.2001г. по НОХД № 66/2001г., двете по описа на РС-гр.Несебър.
Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.

 
65 ЧНД No 413/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
НАЗНАЧАВА за защитник на П.И.С. - адв. Димитър Попов от АК-Бургас.
 
66 НОХД No 414/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.И.С. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 414/2010г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.С. със защитник адв.Д.П. споразумение, съгласно което П.И.С. – роден на ***г***, живущ ***, с времен адрес:*** среден, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2010 год. в гр.Несебър, общ.Несебър , около 03.00 часа в близост до оофис на фирма „Хит 90” управлява МПС – л.а. „Опел Кадет” с ДК№******* без свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №9295/29.09.2008 год. на Началника на РУМВР Сливен, влязло в сила на 24.02.2010 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1,2 и 6, вр.с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца .
-Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за една календарна година.

П.И.С.
 
67 НАХД No 27/2010, V състав По ЗД по пътищата К.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Т.В.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.02.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3951 от 05.09.2008г. на Началника на РПУ-гр.Несебър, с което с което за извършено нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, на К.Д.Д. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
68 ЧГД No 821/2010, V състав Отказ от наследство Ж.В.Д.   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
НРС в з.з. на 24.06.2010г. , като взе предвид постъпилата по делото молба, намира същата за основателна, поради което и на осн. чл.52 вр. чл.49, ал.1 ЗН ОПРЕДЕЛИ: Отказът от насредство да се впише в особената книга на съда. Да се издаде съдебно удостоверение на молителя след вписване на откъза. Определението е окончателно.
 
69 НОХД No 475/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Р.Б.А. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 08.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Б.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си:
- за времето от 00.00ч. до 05.00ч. на 19.09.2007г. в к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, от стая №133 през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи: мобилен телефон „Нокия 3210” със СИМ-карта, на стойност 76.00 лв., 1 бр. месингов синджир 12.12 грама, на стойност 18.18 лв., медальон с вдлъбната плочка със златен обков, проба 585, 14 карата и 3,50 грама, на стойност 121.50 лв., всички вещи на обща стойност 215.68/двеста и петнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/лв., от владението на Мария Г. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
- за времето от 00.00ч. до 05.00ч. на 19.09.2007г. в к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, от стая №215 през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи: сумата от 50.00 евро, равняваща се на 97,69 лв., мобилен телефон „Сименс” със СИМ-карта, на стойност 85.00 лв., 1 бр. дигитален фотоапарат „Сони DSC-W3/W40/W50” с чантичка, на стойност 265 лв., 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане с чантичка, на стойност 65 лв., дамско портмоне, марка „Патек”, на стойност 27 лв., 2 бр. сребърни пръстени, с единична цена 20 лв., всички вещи на обща стойност 880.37/осемстотин и осемдесет лева и тридесет и седем стотинки/лв., от владението на П.Л.М. от Русия без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.58а, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност ДВА ПЪТИ седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на ДВЕСТА ЧАСА годишно за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД Р.Б.А. със снета по–горе самоличност да заплати на П.Л.М. от Русия, сумата в размер на 880,37 /осемстотин и осемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, представляващи причинени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия ведно със законната лихва, начиная от извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата.
ВРЪЩА на основание чл.111, ал.1 от НПК следните веществени доказателства, а именно: медальон с вдлъбната плочка със златен обков, проба 585,14 карата и 3,50 грама, с верижка, на собственика Мария Г. ***.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.Б.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата сумата общо в размер на 1059,32 /хиляда петдесет и девет лева и тридесет и две стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, защитника на подсъдимия – адв. В.Р. *** и подсъдимия Р.Б.А., а за гражданския ищец П.Л.М. – от получаване на съобщението за присъдата, като може да я обжалва само относно гражданския иск, ако са накърнени нейни права и законни интереси.

Р.Б.А.
Мотиви от 22.06.2010г.
МОТИВИ към Присъда № 328/08.06.2010 г. по НОХД № 475/2009 г. по описа на Районен съд – Несебър.
Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против Р.Б.А. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, за това, че в условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си,
- за времето от 00.00 ч. до 05.00ч. на 19.09.2007 г. в к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, от стая №133 през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи: мобилен телефон „Нокия 3210” със СИМ-карта, на стойност 76.00 лв., 1 бр. месингов синджир 12.12 грама, на стойност 18.18 лв., медальон с вдлъбната плочка със златен обков, проба 585, 14 карата и 3,50 грама, на стойност 121.50 лв., всички вещи на обща стойност 215.68/двеста и петнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/лв., от владението на Мария Г. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои
- за времето от 00.00 ч. до 05.00 ч. на 19.09.2007 г. в к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Средец”, от стая №215 през отворена балконска врата отнел чужди движими вещи: сумата от 50.00 евро, равняваща се на 97,69 лв., мобилен телефон „Сименс” със СИМ-карта, на стойност 85.00 лв., 1 бр. дигитален фотоапарат „Сони DSC-W3/W40/W50” с чантичка, на стойност 265 лв., 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане с чантичка, на стойност 65 лв., дамско портмоне, марка „Патек”, на стойност 27 лв., 2 бр. сребърни пръстени, с единична цена 20 лв., всички вещи на обща стойност 880.37/осемстотин и осемдесет лева и тридесет и седем стотинки/лв., от владението на П.Л.М. от Русия без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.
Производството по делото се движи по реда на чл. 370 и следв. от НПК
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия не оспорва фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледира за определяне наказанието по реда на чл.58а от НК.
Подсъдимият на ДП и в с.з. се признава за виновен и прави пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
Обвиняемият Р.Б.А. е бил непълнолетен към момента на извършване на деянието, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
На 19.09.2007 г., след полунощ, обвинямият А. се отправил към к.к. „Слънчев бряг". Покатерил се по външната стена на хотел „Средец" и влязъл през незаключена балконска врата на терасата в стая №215, в която били отседнали постралата П.Л.М. и съпругът й Алберт Иосифович, които в този момент спели. От там обвинямият А. взел следните вещи: мобилен телефон „Сименс" със СИМ-карта, 1 бр. дигитален фотоапарата „Сони DSC-W3/W40/W50" с чантичка, 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане с чантичка, дамско портмоне, марка „Патек", 2 бр. сребърни пръстени, както и сумата от 50 евро. В стая №133 били отседнали постралата М.З. и приятелят й Ф. Г., които в този момент спели. Обвиняемият А. влязъл в стаята по същия начин - през незаключената балконска врата на терасата. От вътре обвиняемия А. взел следните вещи: мобилен телефон „Нокия 3210" със СИМ-карта, 1 бр. месингов синджир 12.12 грама, медальон с вдлъбната плочка със златен обков, проба 585, 14 карата и 3,50 грама. Докато се връщал по обратния път, постралата З. забелязала силуета на извършителя, развикала се и обвиняемият А. избягал.
Впоследствие обвиняемият А. подарил медальона, който откраднал от св. З., на приятеля си св. А.Щ., който от своя страна го подарил на св. Д.А.. С протокол за доброволно предаване от 03.10.2007 г. св. А. предала инкриминирания синджир с медальон, който останал на съхранение при домакина на РУ на МВР - Несебър.
Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от самопризнанието на подсъдимия, свидетелските показанията, заключенията от съдебно - оценителните експертизи, както и от останалите писмени доказателства, приложени по делото. В хода на досъдебното производство са извършени огледи на местопроизшествие на двете хотелски стаи, при което са иззети дактилоскопни следи, като видно от заключенията на двете назначени дактилоскопни експертизи, дактилоскопните следи, иззети при огледа на местопроизшествието, принадлежат на обвиняемия Р.А..
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави извода, че деянието, извършено от подсъдимия е съставомерно по чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3. Изпълнителното деяние е осъществено като за времето от 00.00ч. до 05.00ч. на 19.09.2007 г. в к.к. „Слънчев бряг”, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, последователно от стая 215 и стая 133 на хотел „Средец”, както следва: от стая №133 през отворена балконска врата на терасата отнел чужди движими вещи: мобилен телефон „Нокия 3210” със СИМ-карта, на стойност 76.00 лв., 1 бр. месингов синджир 12.12 грама, на стойност 18.18 лв., медальон с вдлъбната плочка със златен обков, проба 585, 14 карата и 3,50 грама, на стойност 121.50 лв., всички вещи на обща стойност 215.68/двеста и петнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/лева, от владението на Мария Г. *** без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои; от стая №215 през отворената балконска врата на терасата отнел чужди движими вещи:сумата от 50.00 евро, равняваща се на 97,69 лв., мобилен телефон „Сименс” със СИМ-карта, на стойност 85.00 лв., 1 бр. дигитален фотоапарат „Сони DSC-W3/W40/W50” с чантичка, на стойност 265 лв., 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане с чантичка, на стойност 65 лв., дамско портмоне, марка „Патек”, на стойност 27 лв., 2 бр. сребърни пръстени, с единична цена 20 лв., всички вещи на обща стойност 880.37/осемстотин и осемдесет лева и тридесет и седем стотинки/лева, от владението на П.Л.М. от Русия без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
Престъплението е продължавано, тъй като всяко едно от отделните деяния осъществява състава на едно и също престъпление, извършени са последователно, през непродължителни периоди от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, поради което последващите се явяват от обективна и субективна връзка продължение на предшестващите. От субективна страна престъплението е осъществено при условията на пряк умисъл, тъй като подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е следващите го общественоопасни последици и е целял именно тяхното настъпване.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне на наказанието спрямо подсъдимият съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършените от него деяния, стойността на предмета на престъпното посегателство, младата възраст и обществената опасност на подсъдимия. Последният прави пълни самопризнания, като с поведението си ускорява процеса и улеснява разкриването на обективната истина. С оглед гореизложените съображ
 
70 НАХД No 236/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.В.В. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ПРИЗНАВА С.В.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, реабилитиран, основно образование, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2009 г. около 23,10 ч. в с. Равда, по ул. „Македония”, управлявал МПС- лек автомобил марка „Фолксваген голф” с ДК№*****в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 800 /осемстотин/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

С.В.В.
Мотиви от 27.05.2010г.
 
71 НАХД No 266/2010, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.С.И. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 31.05.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ПРИЗНАВА С.С.И., роден на *** ***, ромка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, живущ ***, за ВИНОВНА в това, че в периода от 25.06.2009 г. до 13.08.2009 г. в КК „Слънчев бряг”, системно ползвала за вършене на просия лице, намиращо се под нейните грижи- детето й А. С. И., поради което и на основание чл.189, ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание “Глоба” в размер на по 500 /петстотин/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

С.С.И.
Мотиви от 31.05.2010г.
 
72 ЧНД No 423/2010, V състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.И.А. Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
.

 
73 НОХД No 424/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.И.А. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 424/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия А.И.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.И.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, средно образование, безработен, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2010 год. около 16.25 часа на главен път І-9, 199 км. посока гр.Варна - гр.Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел Астра” с ДК № ********, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 2.25 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от пет месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият А. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 25.05.2010 година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.И.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 32 /тридесет и два/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 424/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.И.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

А.И.А.
 
74 ЧНД No 425/2010, II състав Други дела РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Разпореждане от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.

 
75 НАХД No 786/2009, V състав По ЗД по пътищата В.Г.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.02.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 786/2009г., досежно обжалваното наказателно постановление № 3046 от 12.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на В.Г.А. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, пред.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3046 от 12.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на В.Г.А. с ЕГН ********** ***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3046 от 12.06.2009г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, в частта, с което на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.Г.А. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

 
76 НАХД No 39/2010, VIII състав По ЗД по пътищата Е.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
М.В.М.
Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 08.03.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3709 от 14.07.09г. на Началника на РУМВР-Несебър, с което на Е.Т.Г. с ЕГН **********,*** 5 за извършено нарушение на чл.174 ал.3 предл.1 от ЗДвП му са наложени административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 15 месеца.
ОСЪЖДА Е.Т.Г. с ЕГН **********,*** 5 да заплати по сметка на Районен съд-Несебър сумата от 20лв. деловодни разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
77 НАХД No 197/2010, V състав По ЗД по пътищата С.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
К.А.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 848 от 22.03.2010г. на Началника на РУ на МВР-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Т.Т. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 1 /един/ месец, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА С.Т.Т. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 5 /пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
78 НОХД No 269/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР П.О.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Присъда от 10.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.О.Т. роден на *** ***, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 17.30 часа на 17.01.2010 година до 08.30 часа на 18.01.2010 година от кафе автомат, монтиран в гр. Несебър, ул. „Струма” № 8, пред ключарско ателие, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – изкъртено устройство за поставяне на чаши за топли напитки е отнел чужди движими вещи – монетен механизъм марка „CASH FLOW” на стойност 480 лева /четиристотин и осемдесет лева/ и сумата от 80.00 лева /осемдесет лева/ от владението на П.С.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.58а, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /осем/ месеца.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.60, ал.1, вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип.
ОСЪЖДА на основание чл.45 от ЗЗД П.О.Т. със снета по–горе самоличност да заплати на П.С.А., сумата в размер на 80 /осемдесет лева/ лева, представляващи причинени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия ведно със законната лихва, начиная от извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.О.Т. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет лева/, представляващи направените съдебно-деловодни разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП – Несебър, за гражданския ищец П.С.А., защитника на подсъдимия адв. А.Ж. *** и подсъдимия П.О.Т..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


П.О.Т.
Мотиви от 24.06.2010г.

МОТИВИ към Присъда № 343/10.06.2010 г. по НОХД № 269/2010 г. по описа на Районен съд – Несебър.
Производството по настоящото дело е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура – гр.Несебър против П.О.Т. роден на *** ***, ЕГН **********,***, в настоящия момент затворник в затвора на гр. Бургас за престъпление по член 195, ал. 1, т.З, вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, за това че, за времето от 17.30 часка на 17.01.2010 год. до 08.30 часа на 18.01.2010 год. от кафе автомат, монтиран в гр. Несебър, ул. „Струма" № 8, пред ключарско ателие, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - изкъртено устройство за поставяне на чаши за топли напитки е отнел чужди движими вещи - монетен механизъм марка „CASH FLOW" на стойност 480 лева /четиристотин и осемдесет лева/ и сумата от 80.00 лева /осемдесет лева/ от владението на П.С.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.
Производството по делото се движи по реда на чл. 370 и следв. от НПК
В съдебно заседание районният прокурор поддържа повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия не оспорва фактическите и правни констатации на представителя на обвинението, като пледира за определяне наказанието по реда на чл.58а от НК.
Подсъдимият на ДП и в с.з. се признава за виновен и прави пълни и искрени самопризнания по фактическата обстановка относно извършеното деяние.
СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНА СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
На 17 срещу 18 януари 2010 година обвиняемият Т.,***, отишъл пред кафе автомат поставен на ул. „Струма" № 8 пред ключарско ателие. Т. предварително бил взел решение за извърши кражба на монетника на кафеавтомата. За целта той си вкарал ръката през отвора за чашите изкъртил предпазната пластмасова преграда и изтръгнал монетника. След това напуснал местопроизшествието в посока хотел „Феста Панорама".
Монетникът съдържал парична сума от 80.00 лева, а самия той е оценен по надлежния ред със съответната съдебно-оценителна експертиза на стойност 480. 00 лева, като общата стойност на отнетото е в размер от 560.00 лева.
В хода на досъдебното производство с протокол за доброволно предаване от 18.01.2010 г. обвиняемият предал инкриминирания монетник от кафе автомат марка „САSHFLOW”, модел „CF 560 MOB”, сериен №15736300215/BG, който впоследствие бил върнат на пострадалия П.С.А., видно от приложената разписка на л. 43 от досъдебното производство. Извършен е оглед на местопроизшествие, иззет е магнитен носител на данни – DVD-R 4.7 GB марка „Officel Superstore”, съдържащ видеозапис от охранителната камера на местопроизшествието, като видно от заключенията на техническата експертиза лицето, което записът фиксира да осъществява действията по кражбата от кафеавтомата, по общи признаци се идентифицира с подсъдимия Т..
Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от самопризнанието на подсъдимия, свидетелските показанията, заключенията от съдебно - оценителната и техническата експертиза, както и от останалите писмени доказателства, приложени по делото.
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави извода, че деянието, извършено от подсъдимия е съставомерно по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК. Изпълнителното деяние е осъществено като за времето от 17.30 часка на 17.01.2010 год. до 08.30 часа на 18.01.2010 год. от кафе автомат, монтиран в гр. Несебър, ул. „Струма" № 8, пред ключарско ателие, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот - изкъртено устройство за поставяне на чаши за топли напитки е отнел чужди движими вещи - монетен механизъм марка „CASH FLOW" на стойност 480 лева /четиристотин и осемдесет лева/ и сумата от 80.00 лева /осемдесет лева/ от владението на П.С.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Нанесените от деянието имуществени вреди в размер на 560.00 лева са възстановени частично чрез връщане на монетника на стойност от 480 лева. От субективна страна престъплението е осъществено при условията на пряк умисъл, тъй като подсъдимия съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е следващите го общественоопасни последици и е целял именно тяхното настъпване.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне на наказанието спрямо подсъдимият съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него деяние, стойността на предмета на престъпното посегателство и обществената опасност на подсъдимия. Последният прави пълни самопризнания, като с поведението си ускорява процеса и улеснява разкриването на обективната истина, връща инкриминираната вещ, като по този начин възстановява значителна част от причинените вреди. С оглед гореизложените съображения и като съобрази императивната разпоредба на чл.373, ал.2 вр. чл.373, ал.4 от НПК, съдът определи наказанието при условията на чл.58а във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно „лишаване от свобода” за срок от осем месеца, което на основание чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо общежитие отзакрит тип. Не са налице условията на чл. 55 от НК, тъй като самопризнанието е взето предвид при определяне наказанието в производството по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.370 и следв. от НПК. Съдът обаче прилага чл.58а от НК в редакцията към момента на извършването на деянието, тъй като същата задължително препраща към чл.55 от НК, явяващ се по – благоприятният закон за подсъдимия по смисъла на чл.2, ал.2 от НК, поради което определя наказание под предвидения за осъщественото престъпление минимум от една година. Не са налице предпоставките за приложението на института на условното осъждане по чл. 66 от НК, тъй като подсъдимият вече е осъждан по нохд №644/2009 г. по описа на РС - Несебър, приключило със споразумение, одобрено на 27.01.2010 г., с което му е наложено „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца за престъпление от общ характер.
Предвид резултата от обвинението основателен се явява предявеният на пострадия П.С.А. и приет за съвместно разглеждане граждански иск за претърпени имуществени вреди от престъплението, предмет на обвинението, в размер на 80 лева /осемдесет лева/, представляващи невъзстановените причинени имуществени вреди, вследствие деятелността на подсъдимия, ведно със законната лихва, начиная от извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата.
На основание чл.189, ал.3 от НПК в тежест на подсъдимия следва да бъде възложена сумата общо в размер на 30 лева /тредесет лева/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ.......................................................

 
79 ЧНД No 303/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.В.И. Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
на основание чл. 39, ал.1 от НПК във вр. с чл. 42, ал. 2 предл. 1 – во от НПК, съдът


 
80 ЧНД No 427/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
 
81 НОХД No 428/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Я.Н.Н. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 428/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Я.Н.Н. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което Я.Н.Н., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, общ работник в „Галакси” - гр.Бургас, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 10.12.2006г., около 21.05часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, ул.”Русалка” №128, без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества 6/шест/ бр. таблетки и част от таблетка метамфетамин със съдържание на основно вещество – 30.00 /тридесет тегловни %” и допълнително добавен кофеин, с общо нетно тегло 1.295 /едно цяло двеста деветдесет и пет грама/, на стойност 116.55 лв., което подлежи на контрол съгласно ЗКНВП – Приложение 1 към чл.3, ал.2 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три / години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Я.Н.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 157лв. /сто петдесет и седем/ лева, представляващи разноски по делото.

Я.Н.Н.
 
82 ЧНД No 429/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
 
83 ЧНД No 430/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
 
84 ЧНД No 431/2010, II състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
 
85 НОХД No 201/2010, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Л.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 201/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.П.П. *** – назначен за защитник на подсъдимия И.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.Л.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2009г. в гр.Несебър, на ул.*****в приземния етаж, без надлежно разрешително, е държал високорискови наркотични вещества – амфетамин-сол с тегло 2,766гр. със съдържание на основното вещество 6% и допълнително добавен кофеин на стойност 82,98лв.; коноп с тегло 0,800гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,60% на стойност 4,80лв. и коноп с тегло 0,498гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,10% на стойност 2,99лв. или общо 4,064гр. на обща стойност 90,77лв./деветдесет лева и седемдесет и седем стотинки/, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК предвиденото в разпоредбата на чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1, предл. първо от НК по-леко наказание ГЛОБА, наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК веществените доказателства по делото предмет на престъплението, както следва: амфетамин-сол с тегло 2,666гр., изпратени на осн.чл.91 от ЗКНВП, на ЦМУ-гр.София, отдел „МРР-НОП”, на съхранение; както и 1бр. прозрачен полиетиленов плик с размери 11/8см., съдържащ 1бр.хартиена опаковка и 2бр. найлонови опаковки (ВД № 1); 1бр. прозрачен полиетиленов плик с размери 14/9см (ВД № 2); 1бр. целофанов плик (ВД № 3); и 1бр. прозрачен, розов полиетиленов плик (ВД № 4).
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Л.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 78,00 /седемдесет и осем/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.

Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 201/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Л.М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Л.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

СЪДЪТ като взе предвид, че подсъдимия М. е извършил престъплението по настоящото дело в изпитателния срок по НОХД № 2875/2005г. по описа на Окръжен съд-гр.Пловдив, намира че са налице основания за привеждане в изпълнение на отложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от десет месеца.
Мотивиран от горното и на основание чл.68 ал.1 от НК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на И.Л.М. с посочена по-горе самоличност наказание по НОХД № 2875/2005г. на Окръжен съд – гр.Пловдив – „Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


И.Л.М.
 
86 ЧНД No 334/2010, V състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Н.Д.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 04.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
на основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК, Несебърският районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 18.05.2010г. на Районна прокуратура - гр.Несебър за прекратяване на досъдебно производство № 14-1501/2009г. по описа на РУ на МВР – гр.Несебър.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
87 НОХД No 442/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Т.Е. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХ дело № 442/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.Т.Е. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Т.Е. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, вилна зона “Зора”, вила “Флора”, ап.7, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работи като масажист в хотел “Белвю”, к.к. “Слънчев бряг”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2010 година около 01,20 часа в к.к. Слънчев бряг, на главна алея пред хотел “Арда”, посока град Несебър – град Свети Влас*****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,62 /едно цяло шестдесет и две на хиляда/ установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия М.Т.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимият Е. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 21.06.2010г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 442/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Т.Е. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


М.Т.Е.
 
88 НОХД No 387/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.М.У. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 29.06.2010г., в законна сила от 29.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 387/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.П. ***, защитник на подсъдимия У. и подсъдимия М.М.У. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.У. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, строителен работник в гр.Поморие, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2010 год., около 23.00 часа в с.Кошарица, общ.Несебър причинил на лице от състава на МВР – И.Е.Г. ***.Влас – служител ООР при РУМВР Несебър при изпълнение на службата му лека телесна повреда, изразяваща се в удар с юмрук в областта на лицето довела до страдание, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.4, вр. с чл.130, ал.2, вр. с чл.55 ал.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2 и 6, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 12/дванадесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца,
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 387/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


М.М.У.