РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 323/2010, I състав Административни дела И.Р.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" РД,
Д.В.Ш.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 01.09.2010г.
Гореизложеното обуславя отмяната на НП, поради което и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000384/10.05.2010 год., издадено от Началник на областен отдел “КД - ДАИ” гр. Бургас, с което на И.Р.П., ЕГН **********,***, за нарушениe на чл. 15, параграф 7, б. „а” от Регламент 3281/85, вр. чл. 78, ал. 1, т. 2 от Закона за автомобилните превози, му e наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лева на основание чл. 53 от ЗАНН, вр. чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, като незаконосъобразно.
Решението може да се обжалва от страните пред Административен съд – Бургас в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 
2 НОХД No 660/2010, V състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.П.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 01.09.2010г., в законна сила от 01.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 660/2010 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Р.К. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия М.П.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.П.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** 3, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 18.07.2005 год., около 10.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър,*****, в съучастие с Н. Д. Г. с ЕГН **********, като съизвършител, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, както следва: 4.900гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 1.10%, 0.271гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 1.30%, 0.212 гр.коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 2.40%, 0.448 гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 0.55% или общо нетно тегло на растителната маса 5.841 гр. на стойност 35.04 /тридесет и пет лева и четири стотинки/лева, 0.196гр. амфетамин сол със съдържание на основно вещество 15.00%, 0.130 гр. амфетамин сол със съдържание на основно вещество 8.00%, общо тегло на бялото прахообразно вещество 0.326гр. на стойност 9.78 /девет лева и седемдесет и осем стотинки/лв., 6бр. таблетки с общо тегло 1.633гр. амфетамин сол със съдържание на основно вещество 6.50% на стойност 48.99 /четиридесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/лв., 10 и половина бр. таблетки с общо тегло 2.970гр. МДМА метилендиоксиметамфетамин на стойност 74.25 /седемдесет и четири лева двадесет и пет стотинки/лв., 0.033гр. хероин със съдържание на диацетилморфин 24.00% тегловни на стойност 5.28 / пет лева двадесет и осем стотинки/лв., всичко на обща стойност 173.34 / сто седемдесет и три лева тридесет и четири стотинки/ лева, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цени на наркотичните вещества, което подлежи на контрол съгласно ЗКНВП – Приложение 1 към чл.3, ал.2 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет месеца/.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на М.П.Д. наказание от 11 месеца „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.
НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на М.П.Д. кумулативно предвиденото наказание „глоба”.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.П.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 165.08 лева /сто шестдесет и пет лева и осем стотинки/, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 660/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.П.Д. мярка за неотклонение “ГАРАНЦИЯ” в размер на 300 /триста/ лева.
ВРЪЩА внесената от М.П.Д. с платенжо нареждане от 23.08.2005г. гаранция в размер на 300 /триста/ лева, внесена по сметка на ОД на МВР-Бургас /л.53 по ДП/.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд-Бургас, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВРЪЩА делото на РП-Несебър за продължаване на съдопроизвод-ствените действия.

М.П.Д.
 
3 ЧНД No 628/2010, V състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК И.Н.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.08.2010г., в законна сила от 02.09.2010г.
Оставя без уважение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Н.Н. – обвиняем по ДП № 2666/2007г. по описа на РУП-Несебър, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
НАСРОЧВА делото за разглеждане пред Окръжен съд- гр.Бургас, в случай на жалба или протест за 02.09.2010г., от 14.00 часа, за които дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определението бе обявено в 15.30 часа в присъствието на РП- гр.Несебър, обвиняемия и неговия защитник.
След като обяви определението, председателят на съдебния състав разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото.
УКАЗВА на Началника на Затвора-гр.Бургас да назначи незабавно медицинско изследване и при необходимост лечение на обвиняемия в съответното болнично заведение във връзка с твърденията на последния за заболяване от тромбофлебит.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР
Мотиви от 26.08.2010г.
За да се произнесе, съдът съобрази следното:
Производството по делото е образувано по повод молбата на И.Н.Н. – обвиняем по ДП № 2666/2007г. по описа на РУП-Несебър, за изменение на взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава, а именно „подписка”. Съдът като взе предвид постъпилото искане, след като изслуша становищата на страните, като взе предвид събрания в хода на ДП доказателствен материал и като съобрази закона намира за установено следното:
Спрямо обвиняемия Н. е повдигнато обвинение за извършено тежко престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода” от 3 до 15 години. Събраните до момента в хода на досъдебното производство доказателства, мотивират съда да приеме, че е налице обосновано предположение, че обвиняемият Н. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Това са приложените по ДП – разпити на пострадали свидетели, ДНК експертиза, дактилоскопна експертиза, техническа /аудио-визуална/ експертиза, показанията на пострадалите свидетели. В този смисъл съдът намира за неоснователни твърденията на обвиняемия, че по делото нямало и една улики, която да сочи, че е евентуален извършител на престъплението, за което му е повдигнато обвинение.
Съдът намира за неоснователни и мотивите на обвиняемия, и неговия защитник, въз основа на които желаят изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия от „Задържане под стража” в по-лека такава. Въпреки указанията на наблюдаващия прокурор, дадени с разпореждане от 19.07.2010г., по делото не се представиха доказателства, че обвиняемият е поискал от Началника на сл.арест в гр.Бургас или от Началника на Затвора – гр.Бургас, където е бил преместен впоследствие да му бъдат извършени изследвания във връзка с твърдяното от него тежко заболяване – тромбофлебит. По делото не са представени никакви изследвания или предписано лечение, които да обосновават пречката обвиняемият да търпи МНО – Задържане под стража, респ. да налагат уважаване на искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия. Действително, разследването по делото продължава вече трета година, като предстои единствено предявяване материалите по досъдебното производство на обвиняемия и предаването му на прокурора за последващи действия след завършване на разследването. Въпреки това обаче, от събраните по делото доказателства, взети в тяхната съвкупност, съдът счита, че ако бъде изменена мярката за неотклонение на обвиняемия в по-лека, съществува реална опасност същият да се укрие или да извърши друго престъпление. Данните за съдебното му минало го характеризират, като личност с трайно изградени престъпни навици, демонстриращи упорита престъпна активност. Добавени към доказателствата по делото и предвиденото по закон наказание за повдигнатото на Н. обвинение, извършено при условията на опасен рецидив, същите обосновават извода за опасност от укриване на обвиняемия с цел избягване реализирането на наказателна отговорност. В подкрепа на последното е и обстоятелството, че спрямо обвиняемият два пъти е вземана МНО, различна от „задържане под стража”, а именно – „гаранция в пари” и „домашен арест”, но поради нарушаването им, същите са били изменени в по-тежки предвидени от закона. Неоснователни са и наведените в молбата твърдения, че обвиняемият е бил с МНО – задържане под стража една година и шест месеца.
По повод искането на обвиняемия да му бъдат върнати част от иззетите му вещи, съдът намира за необходимо да отбележи, че закона предвижда друга процедура, различна от настоящата за това. В настоящото производство такива искания са недопустими за разглеждане и произнасяне по тях.
В днешно съдебно заседание не се представят доказателства, доказващи промяна на обстоятелствата, поради които спрямо обвиняемия е била взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”, които да обосновават нейното изменение. Ето защо искането, като неоснователно, следва да бъде оставено без уважение.
На последно място, но не по важност, по повод направеното в днешно съдебно заседание искане за изследване и назначаване на съответно лечение във връзка с твърдяното от обвиняемия заболяване – тромбофлебит, съдът намира за нужно да укаже на Началника на Затвора-Бургас да назначи незабавно медицинско изследване и при необходимост лечение на обвиняемия в съответното болнично заведение.
Мотивиран от горното и на основание чл.65, ал.4 от НПК, Несебърски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Н.Н. – обвиняем по ДП № 2666/2007г. по описа на РУП-Несебър, за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.

 
4 Гражданско дело No 508/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Й.Я.Г. П.Х.И. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
ОСЪЖДА П.Х.И. с ЕГН ********** *** да предаде на Й.Я.Г. с ЕГН ********** ***, владението върху наетия от него недвижим имот, собственост на ищцата Г., представляващ: ******, находящ се в гр.Несебър, КК Слънчев бряг, ********, описан подробно в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 182, том ХVІІ, рег.№ 8415, дело № 3202 от 30.09.2005г. на Нотариус № 208 на Нотариалната камара с район на действие РС-гр.Несебър.
ОСЪЖДА П.Х.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Й.Я.Г. с ЕГН ********** ***, сумата общо в размер на 470 /четиристотин и седемдесет/ лева, представляващи направени от ищцата разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
5 Гражданско дело No 562/2009, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци О. Б. Б. АД Р. ООД Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА  Решение от 02.02.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
ОСЪЖДА "******" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, Хотелски комплекс "Зорница", к.к. Слънчев бряг, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ******** представлявано от управителя В.Д. В.да заплати на "О.Б.Б." АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. София, *******, представлявано от С. П. В. -Главен изпълнителен директор и Р. И. Тончева -Изпълнителен директор сумата от 10 080лева, която сума банката е възстановила на картодържатели по оспорени транзакции, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба-11.08.2009г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА "****** ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, Хотелски комплекс "Зорница", к.к. Слънчев бряг, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК *********, представлявано от управителя В. Д. В. да заплати на "О.Б.Б." АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.*********, представлявано от С. П. В. -Главен изпълнителен директор и Р. И. Т. -Изпълнителен директор сумата от 1056.40лв., съдебно деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.


 
6 ЧНД No 465/2010, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Г.П.О. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 26.08.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл.87 от НК на Г.П.О. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, за осъждането му с влязла в сила присъда от 25.06.1999г. по НОХД № 67/1999г., влязла в сила присъда от 22.06.2000 г. по НОХД № 86/2000г. и споразумение по НОХД № 84/2003г., влязло в сила от 06.10.2003 г., и трите по описа на РС-Несебър.
Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.


 
7 ЧНД No 672/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 05.09.2010г., в законна сила от 05.09.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
8 ЧНД No 644/2010, I състав Съдебни поръчки О.С. Х. Х.Е. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 07.09.2010г., в законна сила от 07.09.2010г.
Уважава
 
9 Гражданско дело No 1607/2008, VII състав Облигационни искове С.Б. АД П.И. ООД ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 26.07.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 55 от 15.06.2009 г., постановено по гр.д. №607/2008 г. по описа на Районен съд- Несебър, като абзац трети от решението със следното съдържание: “ОСЪЖДА „****** ЕИК ******** със седалище и адрес на управление - гр.Несебър,********, представлявано от управителя П. Х.Щ. да заплати на “С.б.”АД, ЕИК*********, представлявано от М. С.- изпълнителен директор сумата от 139,44 лева (сто тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща лихва за забавено плащане за периода 15.12.2007г. - 18.11.2008 г. на сумата 1002 лева, съставляваща 20% от главницата, дължима съгласно споразумение между страните от 19.04.2007г.”, да НЕ СЕ ЧЕТЕ.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.


 
10 Гражданско дело No 1636/2008, VI състав Облигационни искове П.Г.П. И.С.Т. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН **********,***, да заплати на П.Г.П. с ЕГН **********,***, сумата от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на умишлено причинена на 29.08.2007 г. средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на пета дланна кост на дясна ръка, довела до трайно затруднение движението на крайника за срок от около 1.5 - 2 месеца, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 19.12.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част до предявения размер от 5000 (пет хиляди) лева.
ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН **********,***, да заплати на П.Г.П. с ЕГН **********,***, сумата от 297.08 лева (двеста деветдесет и седем лева и осем ст.), представляваща лихва за забавеното изплащане на обезщетението за неимуществени вреди в резултат на умишлено причинена на 29.08.2007 г. средна телесна повреда, в размер на 1500 лева, като ОТХВЪРЛЯ иска за мораторни лихви в останалата част до претендирания размер от 990.36 лева (деветстотин и деветдесет лева и тридесет и шест ст.).
ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН **********,***, да заплати на П.Г.П. с ЕГН **********,***, сумата от 210.00 (двеста и десет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
11 НОХД No 190/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.С.Я. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 190/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв.С. Г.от АК-гр.Варна, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Я. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА И.С.Я. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, неженен, основно образование, осъждан, безработен ЕГН :********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.09.2006 год. в гр.Обзор, обл.Бургаска от багажника на л.а. “Опел Вектра” с ДК№ ********е отнел, чужда движима вещ: дигитален фотоапарат марка “Сони”, модел “Ди Ес Си Ейч” на стойност 836.00лв. /осемстотин тридесет и шест/ лева, от владението и без съгласието на А.М.Г. от Полша с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” на изтърпяване в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.С.Я. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд – гр.Несебър сумата в размер на 271,96 /двеста седемдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.


И.С.Я.
 
12 НАХД No 599/2010, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 13.08.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Т.К., роден на *** г. в Волфен, л.к. № 470924114, издадена на 30.05.2006 г. в Германия, с постоянен адрес:***, германски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2010 г., около 03.30 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ. Несебър, на крайбрежната алея пред „Гранд Хотел Слънчев бряг”, е причинил на И. Т. И.с ЕГН ********** на длъжност „полицай” в „ООР-Община Несебър” при РУ „Полиция”- Несебър към ОДМВР-Бургас, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на клепачите на ляво око и носа в лявата му половина, довели до болка- престъпление по чл.131, ал.2, т.4 вр. чл.130, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 2000.00 (две хиляди) лева.
ОСЪЖДА обвиняемия Т.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 64.00 (шестдесет и четири) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението.

Т.К.
Мотиви от 13.08.2010г.
Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпило постановление от 13.08.2010 г. на прокурор при Районна прокуратура- Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Т.К., роден на *** г. в Волфен, л.к. №********* издадена на 30.05.2006 г. в Германия, с постоянен адрес:***, германски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за това, че на 11.08.2010 г., около 03.30 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ. Несебър, на крайбрежната алея пред „Гранд Хотел Слънчев бряг”, е причинил на И. Т. И. с ЕГН ********** на длъжност „полицай” в „ООР-Община Несебър” при РУ „Полиция”- Несебър към ОДМВР-Бургас, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане клепачите на ляво око и носа в лявата му половина, довели до болка- престъпление по чл.131, ал.2, т.4 вр. чл.130, ал.2 от НК.
В съдебно заседание обвиняемият К. се явява лично и с назначения в хода на досъдебното производство служебен защитник, като заявява, че не оспорва фактите, изложени в обстоятелствената част на постановлението и моли да бъде наложено наказание “глоба” в минимален размер. Не сочи нови доказателства.
Представителят на Районна прокуратура- Несебър счита, че от събраните в хода на досъдебното производство доказателства може да се направи категоричен извод относно авторството на деянието. Моли обвиняемият да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба”.
Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Обвиняемият Т.К. пристигнал в Република България на 06.08.2010г., чрез т.а. „ИТС”, заедно с приятелите си- свидетелите Стив Райхе и М. И. В., като били настанени в хотел „Марвел” в к.к.Слънчев бряг. Вечерта на 10/11.08.2010г. същите посетили няколко питейни заведения в курортния комплекс, където употребили алкохол. Около 03.30 часа на 11.08.2010 г. вървели по крайбрежната алея пред „Гранд хотел Слънчев бряг”, когато непозната жена отнела телефона на свид. М.И. В.. Последният споделил това на приятелите си и тримата се насочили към минаващи в близост униформени полицаи с велосипеди- свидетелите И.И., Л. Т. и С. И., за да сигнализират за кражбата. Обв.К. и свидетелите С. Р. и М. И. В., опитали да обяснят на полицейските служители какво се е случило, но последните не владеели немски език и не разбрали нищо от казаното, което възмутило един от тримата германски граждани и той ритнал велосипеда на свид. Иван Иванов, а след това го блъснал с ръце в областта на гърдите. Непосредствено след това, без какъвто и да е повод, обвиняемият К. нанесъл удар с ръка в областта на лицето на св.И.И., от който потекла кръв от носа на последния. Поведението на обвиняемия и спътниците му наложило тяхното задържане от полицейските служители, включително с употреба на помощни средства- белезници. За случая последните докладвали по телефона на ОДЧ при РУП-Несебър и поискали да им бъде оказано съдействие от колегите им от дежурния по наряд Автопатрул 2, които няколко минути по-късно се отзовали и транспортирали задържаните лица от местопроизшествието до РУП-Несебър.
На 12.08.2010г. в РУП- Несебър е извършено разпознаване на лице, при което свид. И. И. е посочил категорично обв. К., посочен под № 3 сред разпознаваните лица, като лицето което му е нанесло удара с ръка в областта на лицето.
Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните в хода на разследването свидетели И. И. Л. Т., С.И., Б. Л.и Г. И.. Същите пресъздават ясно, конкретно и точно фактите, които непосредствено са възприели, като показанията им са непротиворечиви, последователни, незаинтересовани и съответстващи на останалия доказателствен материал, включително на обясненията на обвиняемия К., дадени пред съда, поради което и следва да бъдат изцяло кредитирани от съда.
Видно от приложеното по делото Удостоверение рег. № 23416/11.08.2010 г., свид. И. Т. Иванов заема длъжността „полицай” в ОРР- Община Несебър при РУ “Полиция”- Несебър към ОД на МВР- Бургас.
Видът и характерът на причинените телесни увреждания се установяват от заключението на съдебно-медицинската експертиза. Видно от същото, при извършения преглед на свид. И. И. е констатирано кръвонасядане на клепачите на лявото око и носа в лявата му страна, които увреждания отговарят да са причинени по време и начин както се съобщава от свидетелите по делото, а именно от удар с твърд тъп предмет, какъвто е и юмрукът на човек. Така причинените увреждания са довели до болка и съставляват лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.2 от НК. Съдът възприема заключението на експертизата, като обосновано, обективно и изготвено от лице, което има необходимите специални знания.
При така установената фактическа обстановка съдът приема, че с деянието си обвиняемият Т.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 131, ал.2, т.4 вр. чл.130, ал.2 от НК, като на 11.08.2010г., около 03.30 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, на крайбрежна алея пред „Гранд Хотел Слънчев бряг" , е причинил на полицейски орган при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане клепачите на ляво око и носа в лявата му половина, довели до болка. Деянието е извършено по време на изпълнение на задължение, включващо се в службата на пострадалото лице, което обстоятелство е било известно на обвиняемия
От субективна страна, деянието е извършено умишлено, при форма на вината пряк умисъл, като обвиняемият е съзнавал, че извършва посегателство срещу телесната неприкосновеност на длъжностно лице, съзнавал е общественоопасния характер на деянието си и като е предвиждал общественоопасните му последици, е искал тяхното настъпване.
Съдът счита, че са налице условията за освобождаване на обвиняемия К. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание- същият е пълнолетен, от приложената по досъдебното производство справка за съдимост е видно, че не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК, за престъплението по чл. 131, ал.2, т.4 вр. чл.130, ал.2 от НК, е предвидено наказание „лишаване от свобода” до три години, с деянието не са причинени имуществени вреди.
Индивидуализирайки наказанието, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието, разкриващо неоправдана агресия и незачитане от страна на обвиняемия К. на обществените порядки и човешката личност, както и обстоятелството, че се касае за деяние, насочено срещу служител на МВР. Съдът взе предвид също младата възраст и липсата на данни за други противообществени прояви на обвиняемия, направените от същия самопризнания и изразеното от същия разкаяние. Преценявайки тези обстоятелства, съдът счита, че на обвиняемия К. следва да се наложи наказание „глоба” размер на 2000 лева, което се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното престъпление, и на обвиняемия и е достатъчно за постигане целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК.
На основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемият следва да бъде осъден да заплати направените разноски по делото в размер на 64.00 лв.
Мотивиран от горното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, Несебърският районен съд

 
13 НОХД No 675/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР М.Ж.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 675/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. М.Ч. ***, упълномощен защитник на подсъдимия М.Ж.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Ж.Д. - роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, осъждан, управител на ЕООД „Мил Евро” – София, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 19.06.2010 год. около 03.20 часа в к.к. «Слънчев бряг» общ. Несебър в близост до хотел Паламари управлявал МПС – л.а. Н. П.с ДК№ ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание . чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1 т.2 б.Б от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 «а», ал.2 , т.1, 2 и т.5 от НК от НК, следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7/седем/месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца.
- «Поправителен труд», с удръжки върху трудовото възнаграждение на обвиняемия в размер 25 на сто в полза на държавата, за срок от 10/десет/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 19.06.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 675/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Ж.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.Ж.Д.
 
14 ЧНД No 435/2010, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.З.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.07.2010г., в законна сила от 09.09.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка допусната в протокол от съдебно заседание от 17.06.2010г. по НОХД 398/2010г. по описа на РС-Несебър, в който при изписаното лично име на подсъдимата С.З.Д. е допусната техническа грешка и е вписано неправилно Севдалвина и следва навсякъде в протокола да се чете С..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес за РП-Несебър, а за осъденото лице от датата на съобщението пред Окръжен съд-Бургас.
След влизане в сила на определението, препис от същото да бъде изпратено за сведение и изпълнение на РП-Несебър.

 
15 НОХД No 607/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.А.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 09.09.2010г., в законна сила от 09.09.2010г.
ПРИЗНАВА С.А.Г. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2009 година около 18.20 часа в к.к. Слънчев бряг в близост до хотел “Меридиан”, управлявал моторно превозно средство: мотоциклет “Хонда ВТР 1000” с ДК № ******* собственост на Й.П. П. от гр.Пловдив в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с наказателно постановление №362 от 17.05.2008 година, по чл.177 ал.1, т.2 пр.първо от ЗДВП, поради което и на основание чл.343 в ал.2, вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 607/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ОТМЕНЯ взетата спрямо С.А.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

С.А.Г.
 
16 Гражданско дело No 193/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци З. АД Е. 4 ЕООД Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 10.09.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че „Е.-4” ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ********, представлявано от упровителя И. Р.С. дължи на „З.” АД с ЕИК******* със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.*********, представлявано от Изпълнителния директор В. Т. Е. сумата от 9500 лева /девет хиляди и петстотин лева/, дължима по договор от 27.03.2007г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 17.12.2009г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 888/2009г. по описа на РС-Несебър.
ОСЪЖДА „Е.-4” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, обл.Бургас, ул.”**********, представлявано от упровителя И. Р. С. да заплати на „З.” АД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.”***************** представлявано от Изпълнителния директор В. Т. Е сумата от 1396,30 лева /хиляда триста деветдесет и шест лева и тридесет стотинки/, представляващи разноски по настоящото дело.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.

 
17 НОХД No 688/2010, V състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 10.09.2010г., в законна сила от 10.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 688/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеев – прокурор в РП-Несебър и адв. К.И. ***, упълномощена за защитник на подсъдимата Д.Р. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Р., родена на *** ***, Мароко, с паспорт № ********, издаден на 30.07.2008г. в Израел, израелка, израелски гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, секретарка, с постоянен адрес:***, за ВИНОВНА в това, че на на 08.09.2010г., около 10.00 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, във фоайето на хотел „Хризантема”, отнела чужди движими вещи- 1 бр., златен ланец, представляващ поредица от жълти и бели звена с правоъгълна форма с дължина 60см., с тегло 22.07гр., изработен от 14 каратово злато, проба 585, турско произвоство на стойност 1103/хиляда сто и три/лева и 1 бр. златен кръст от жълто и бяло злато с разпятие на Исус Христос от пред с дължина 5 см, тегло 4.12гр. изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 206/двеста и шест/лева - всички вещи на обща стойност 1309/хиляда триста и девет/лева, от владението на П.А.С. с ЕГН **********, без съгласието и с намерение противозаконно да ги присвои, като употребила за това сила, поради което и на основание чл. 198, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Р. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 70 /седемдесет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 688/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.Р.
 
18 Гражданско дело No 543/2009, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.С.М. Л.А.М.,
Н.Х.М.,
Л. ЕООД
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.06.2010г., в законна сила от 13.09.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН на основание чл. 135 от ЗЗД по отношение на М.С.М. с ЕГН **********,***, договорът за покупко-продажба на недвижим имот с площ от 412 кв.м., съставляващ УПИ Х-436 в кв.28 по плана на СО „Инцараки” в землището на гр. Свети Влас, сключен с нотариален акт № 137, том ІІІ, рег. № 1545, дело № 512/12.03.2005 г. на нотариус с рег. № 208 на Нотариалната камара, между Л.А.М. с ЕГН ********** и Н.Х.М. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, като продавачи, и „Л.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, **********, рег. по ф.д. № 1994/2004 г. по описа на Окръжен съд- Бургас, Булстат******, представлявано от управителя Л.А.М., като купувач.
ОСЪЖДА Л.А.М. с ЕГН ********** и Н.Х.М. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, и „Л.” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ****** рег. по ф.д. № 1994/2004 г. по описа на Окръжен съд- Бургас, Булстат 102887865, представлявано от управителя Л.А.М., да заплатят на М.С.М. с ЕГН **********,***, сумата от 470.50 лева (четиристотин и седемдесет лева и петдесет ст.), представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.

 
19 Гражданско дело No 735/2010, I състав Развод и недейств. на брака Д.С.И. Д.А.И. Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.08.2010г., в законна сила от 13.09.2010г.
Производството по делото е образувано по повод исковата молба от Д.С.И., с ЕГН **********, к.к. Слънчев бряг, ************, против Д.А.И., с ЕГН **********,***. Твърди се от ищеца, че от сключения с ответницата граждански брак имат родени две деца, които вече са пълнолетни. Съвместният им живот през послените месеци е влошен – съпругата му го обиждала, имало системни скандали, настъпили студенина и отчуждение, като към момента съпрузите са във фактическа раздяла. Поради посочени в молбата причини се моли да бъде прекратен сключения граждански брак по вина на жената; да се предостави ползването на семейното жилище, находящо се в с. Кортен, общ. Нова Загора, **************** на ищеца; да се възстанови предбрачното фамилно име на жената - Р.
Постъпил е писмен отговор от страна на ответницата, с който се представя удостоверение за постоянен и настоящ адрес от 03.05.2010 г., от което е видно че от 03.05.2010 г. ответницата е вписана в регистъра на населено място с. Кортен, Нова Загора с постоянен и настоящ адрес в с. Кортен, Нова Загора, ул. Бригадирска №33, като се прави възражение за местна подсъдност и изпращане на делото по подсъдност на РС – Нова Загора.
Съгласно чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който се намира постоянния адрес на ответника. С оглед представените доказателства и направеното своевременно възражение за местна подсъдност от ответника по настоящото дело, съдът намира, че следва да прекрати производството по делото и го изпрати по компетентност на РС – Нова Загора по постоянен адрес на ответницата по делото.
Предвид изложеното, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №735/2010 г. по описа на РС – Несебър и ИЗПРАЩА делото по компетентност на РС – Нова Загора.
Определението може да се обжалва пред ОС – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
20 НОХД No 390/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Х.С. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 13.09.2010г., в законна сила от 13.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 390/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Х. В. – защитник на подсъдимия и подсъдимият Х. Х.С. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА ХАЛИМ Х.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: к*******, турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно специално образование, управител на ресторант, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2010 год. около 04.30 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър в близост до ресторант „Стария възел” управлява моторно превозно средство – лек автомобил марка “Алфа Ромео 145” с ДК№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.46 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.І, т.2, б.”б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “Пробация”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр.с ал.3, т.1, вр. с чл.42б, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 7/седем/ месеца с периодичност два пъти седмично,
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7/седем/ месеца
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.343б, ал.1, вр. чл.37, т.7 от НК подсъдимия Х. Х.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Х. С. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 04.06.2010 година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Х. С. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Съдът, предвид одобряване на споразумението на основание чл.24, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 390/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо ХАЛИМ Х.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Х.Х.С.
 
21 ЧНД No 690/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.09.2010г., в законна сила от 13.09.2010г.
Разпитът проведен.
 
22 НАХД No 256/2010, V състав По ЗД по пътищата И.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 546 от 05.03.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И. Г. Д. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство /МПС/ за срок от 2 /два/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
ОСЪЖДА И. Г. Д. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
23 НАХД No 366/2010, V състав По ЗД по пътищата Д.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Д.К.Д.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1265 от 29.04.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, в частта му, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП, на Д.И.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ****************** /чрез адв.С.К./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което, на основание чл.182, ал.2, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на жалбоподателят С. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
24 НОХД No 626/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.А.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 14.09.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 626/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.А.М. със защитник адв.Ж. И.от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което А.А.М. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2010г., около 05.50 часа по главната алея в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, до хотел „Пасифик”, посока г р.Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра” с ДК № ************, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок след като е наказан за същото деяние по административен ред/ наложено му с НП № 6440/03.12.2009г., влязло в сила на 20.01.2010г./, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 15 /петнадесет/ месеца с периодичност два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 15 /петнадесет/ месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за една календарна година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 626/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.А.М.
 
25 НОХД No 691/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Ч.Д.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 14.09.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 691/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. Т.И. ***, упълномощен защитник на подсъдимия Ч.Д.Д. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Ч.Д.Д. – роден на *** ***, с постоянен адрес:**********, с настоящ адрес:***4, българин, български гражданин, разведен, с основно образование, осъждан, безработен, ЕГН **********, моб.тел.№**************, за ВИНОВЕН в това, че:
- на 23.09.09 г. около 09.25 часа по главен път І-9 в посока гр.Бургас – гр.Варна на кръстовище «Несебър» в гр.Несебър управлявал МПС - лек автомобил марка „Пежо 405», с ДК № ********************** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №889/05.03.09год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
- на 03.10.09 г. около 00.25 часа в с.Равда, общ.Несебър по ул.»Изгрев» до дом №6 управлявал МПС - лек автомобил марка „Пежо 405», с ДК № ************* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №889/05.03.09год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
- на 04.05.10 г. около 15.45 часа по Главен път І-9 в посока гр.Варна – гр.Бургас до разклон за р-т «Ханска шатра» управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес 190Е», с ДК №*****************в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №3080/13.08.08год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
- на 13.05.10 г. около 00.30 часа в к.к.»Слънчев бряг» на Главната алея в близост до спирка «Палма» в посока гр.Несебър – гр.Свети влас управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес 190Е», с ДК ************************* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №3080/13.08.08год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
- на 15.05.10 г. около 03.00 часа по в к.к.»Слънчев бряг» на Главната алея до х-л «Свежест» управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес 190Е», с ДК № ********************* в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №3080/13.08.08год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
- на 19.05.10 г. около 01.50 часа по в к.к.»Слънчев бряг» на Главната алея до х-л «Азуро» управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес 190Е», с ДК № ***************** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №3080/13.08.08год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП.
- на 24.05.10 г. около 23.00 часа по в к.к.»Слънчев бряг» в близост до х-л «Поморие» управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес 190Е», с ДК №********************** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП №3080/13.08.08год. по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. «б» от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност два пъти седмично за срок от 12/дванадесет/ месеца;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200ч. в рамките на 1 /една/ календарна година.

Ч.Д.Д.
 
26 ЧНД No 696/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.09.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
Разпитът проведен.
 
27 ЧНД No 697/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.09.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
Разпитът проведен.
 
28 Гражданско дело No 70/2010, VI състав Облигационни искове М.М.К.ЕООД П. Б. "С. Б." ПРИ А. НА М.С. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 09.08.2010г., в законна сила от 15.09.2010г.
ВРЪЩА исковата молба на “М.” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Равда, общ. Несебър, представлявано от управителя С. М. В., за осъждане на “Почивна база- Слънчев бряг при администрацията на Министерски съвет”, да му заплати сумата от 782.03 лева, представляваща стойността на доставени стоки по фактури № 1257/31.08.2007 г., № 1318/13.09.2007 г. и № 1389/18.09.2007 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на издаване на всяка от фактурите до окончателното й изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 70/2010 г. по описа на Районен съд- Несебър.

 
29 Гражданско дело No 811/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р. ЕООД М.-Д. Ц. С. Б. ООД Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 09.08.2010г., в законна сила от 15.09.2010г.
Несебърският районен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на 09.08.2010 г., в състав: Председател: Таня Спасова, като разгледа докладваното от съдията Спасова по гр.д. №811/2010 г. г. по описа на РС - Несебър, и за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба от „Р.” ЕООД, гр. София, представлявано от д-р Р. С. Р. чрез адв. Б.Н., с което моли делото да бъде прекратено поради това, че оттеглят предявените искове по настоящото дело. Като съобрази разпоредбата на чл. 232 от ГПК съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.
Отделно от горното, не са изпълнени в указания срок указанията по разпореждане от 25.06.2010 г., с което съдът е оставил без движение исковата молба.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №811/2010 г. г. по описа на РС – Несебър, образувано по искова молба от „Р.” ЕООД, *******, представлявано от д-р Р. С. Р., чрез адв. Б.Н.,***.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ОС – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му. 
30 Гражданско дело No 813/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р. ЕООД МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР СЛЪНЧЕВ БРЯГ ООД Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 09.08.2010г., в законна сила от 15.09.2010г.
Несебърският районен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на 09.08.2010 г., в състав: Председател: Таня Спасова, като разгледа докладваното от съдията Спасова по гр.д. №813/2010 г. г. по описа на РС - Несебър, и за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба от „Р.” ЕООД, гр. София, представлявано от д-р Р. С.Р., чрез адв. Б.Н., с което моли делото да бъде прекратено поради това, че оттеглят предявените искове по настоящото дело. Като съобрази разпоредбата на чл. 232 от ГПК съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.
Отделно от горното, не са изпълнени в указания срок указанията по разпореждане от 25.06.2010 г., с което съдът е оставил без движение исковата молба.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №813/2010 г. г. по описа на РС – Несебър, образувано по искова молба от „Р.” ЕООД, гр. София, *******, представлявано от д-р Р. С. Р., чрез адв. Б.Н.,***.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ОС – Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
31 ЧГД No 1052/2010, V състав Други ЧГД В.С.К.   Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 15.09.2010г., в законна сила от 15.09.2010г.
РАЗРЕШАВА на В. С.К. с ЕГН **********,***, в качеството й на родител и законен представител на малолетната Д. Б. Б. родена на ***г. с ЕГН **********, да изтегли сумата от 2 000 /две хиляди/ лева от детския влог на детето в „Банка ДСК” ЕАД – клон Несебър, по сметка № ********. Да се довнесе още 5 лв. ДТ за съдебно удостоверение по сметка на НРС!
 
32 НАХД No 292/2010, I състав По ЗД по пътищата М.В.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 25.05.2010г., в законна сила от 15.09.2010г.
 
33 Гражданско дело No 1553/2005, VI състав Други дела Б.С.Р. Х.И.И. Докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 10.08.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 553/2005 г. по описа на Районен съд- Несебър.
ОСЪЖДА Б.С.Р. с ЕГН ********** и Х.И.И. с ЕГН **********,***, да заплатят по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 80 (осемдесет) лева, представляваща държавна такса за производството.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
34 Гражданско дело No 187/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т. Б. А. К. ЕАД СОФИЯ М.В.В. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.В.В. с ЕГН **********,*** дължи на „Т. Б.А. К.” ЕАД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр.София, **************, представлявано от В. А. Г. - Изпълнителен директор, с пълномощник - юк.И. А. Т., сумата от 933,39 лева /деветстотин тридесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, представляваща дължимия остатък от предоставения му потребителски кредит по договор № ****** от 09.05.2008г., както следва: сумата от 845,08 лева - главница и сумата от 88,31 лева - мораторна лихва за периода от 15.09.2008г. до 08.12.2009г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 08.12.2009г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 847/2009г. по описа на РС-Несебър.
ОСЪЖДА М.В.В. с ЕГН **********,*** да заплати на „Т. Б. А. К.” ЕАД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление: *********, представлявано от В. А. Г. - Изпълнителен директор, с пълномощник - юк.И                        А. Т., сумата от 125 лева /сто двадесет и пет лева/, представляващи разноски по настоящото дело.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
35 ЧНД No 704/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 16.09.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
НАЗНАЧАВА за защитник на Д. И. П., адв. П. П. от АК-Бургас.
 
36 НОХД No 705/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.И.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 16.09.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 705/2010г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мариян Чернаев – прокурор в РП-Несебър и адв. П.П. ***, назначен за защитник на подсъдимия Д.И.П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.И.П. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.10 г. около 04.00ч. в гр.Обзор, общ.Несебър, ********* проникнал през отворена балконска врата в стая на първия етаж на частен дом и отнел чужди движими вещи: - лаптоп марка „Тошиба” на стойност 360.00лв., зарядно устройство за компютъра на стойност 15.00лв. и уебкамера марка „Креатив” на стойност 21.00лв., всичко вещи на обща стойност 396.00лв. от владението на О. Г. М. от гр.Санкт Петербург, Русия без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, ал.1, т.3, вр. с чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, така определеното наказание «Лишаване от свобода» да се изтърпи при първоначален «общ» режим в затворническо общежитие от открит тип.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Д.И.П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 30.40/тридесет лева и четиридесет стотинки/ лева разноски.

Д.И.П.
 
37 ЧНД No 706/2010, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР   Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 16.09.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна относно наличностите и операции, включително предоставяне на заверени документи за наличностите и операциите, за периода от м. октомври 2003 г. до м. септември 2009 г.
 
38 Гражданско дело No 360/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС К.В.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 18.08.2010г., в законна сила от 17.09.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземанe в полза на „В.и к.” ЕАД ***, Код по БУЛСТАТ - ********* със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ********3, сграда „Метални панели и конструкции”, представлявано от Г.Й. Т. с адрес: гр. Бургас, ********, срещу К.В.В., ЕГН**********,***, възлизащо в общ размер на в размер на 1009. 61 лв, представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 21.10.2008 г. до 21.12.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.02.2010 г. до окончателното й изплащане, за което е издадена Заповед №75 от 04.02.2010 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. №85/2010 г. по описа на РС – Несебър.
ОСЪЖДА К.В.В., ЕГН**********,*** да заплати на „В.и к.” ЕАД ***, Код по БУЛСТАТ - 812115210, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв.”Победа”, ул.************* сумата от 125 лв., представляваща направени разноски по настоящото производство.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС – Бургас в двуседмичен срок от връчването му.

 
39 НОХД No 709/2010, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР К.Д.В. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 17.09.2010г., в законна сила от 17.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 709/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Камен Господинов – прокурор в РП-Несебър и адв. Д.П. ***, упълномощен за защитник на подсъдимата А. И.П., споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.Д.В. - ЕГН **********,***, българка, българска гражданка,омъжена, за ВИНОВНА в това, че в периода 29.06.2009г.до 30.09.2009г.в град Несебър,община Несебър,при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице /»Специалист обслужване на клиенти-сезонен в „У. – клон Несебър» / присвоила чужди пари връчени в това и качество ,а именно:
-2000.00 лв. собственост на Д. А. Н. от град Несебър
-70.00 евро по 1.96 лв.,равняващи се на 137.20 лв.собственост на Б. К. В.от София
-320.00 лв.собственост на Щ. Т. В. от град Несебър
-200.00 лв.собственост на Ц. А. С. от град Пазарджик
-250.00 лв. собственост на Б. К. М. от град Асеновград
-400.00 лв. и 285.00 евро по 1.96 лв.,равняващи се на 558.60 лв.собственост на Ц. С. Д. от град София, като общитя размер на присвоената сума възлиза на 3 865.80 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет ст./ и за улесняване на длъжностното присвояване е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по тежко наказание –съставяне на неистински официален документ с цел да бъде използван /чл.308,ал.1 НК/ нареждане-разписки /Нареждане –разписка от 29.06.2009г.,час 12:21:20 , Нареждане –разписка от 30.09.2009г.,час 12:10:42 , Нареждане –разписка от 26.09.2009г.,час 15:47:19 , Нареждане –разписка от 09.09.2009г.,час 09:25:47 , Нареждане –разписка от 24.09.2009г.,час 10:45:17 , Нареждане –разписка от 17.09.2009г.,час 09:50:23, Нареждане –разписка от 07.09.2009г.,час 16:06:25 , Нареждане –разписка от 07.09.2009г.,час 10:50:30 , Нареждане –разписка от 07.09.2009г.,час 10:48:16 ,неподписани от лицето ,посочено като наредител, поради което и на основание чл. чл.202,ал.1,т.1 вр.201,ал.1,вр.чл.308,ал.1 вр.чл.26,ал.1 от НК вр. с чл.55, ал.1 т.1 НК я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода„ за срок от 10 /десет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66,ал.1 от НК така определеното наказание «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от 3/три/години.
ЛИШАВА на основание чл.202,ал.3 вр.чл.37,ал.1,т.7 НК подсъдимата К.Д.В. от право да упражнява определена професия-«касиер» и определена дейност-«отчетническа дейност» за срок от 10/десет/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК К.Д.В. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 260.00 /двеста и шестдесет/ лева разноски


К.Д.В.
 
40 ЧГД No 350/2009, II състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС А.С.О. Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Разпореждане от 12.06.2009г., в законна сила от 20.09.2010г.
А.С.О. с ЕГН - ********** *** да заплати на "В. И К." ЕАД- Бургас, БУЛСТАТ:*********, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, *******************, представляван от Г. Й.Т. с адрес: ************сумата от 420,70лева /четиристотин и двадесет лева и седемдесет стотинки/ лева, представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 17.12.2004г. до 23.04.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 30.05.2009г.- датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 125лв./сто двадесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото, от които 25лева заплатена държавна такса и 100лева възнаграждение за юрисконсулт.
 
41 Гражданско дело No 528/2009, IV състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС А.С.О. Докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 26.08.2010г., в законна сила от 20.09.2010г.
Мотивиран от гореизложените съображения и на осн.чл.129, ал.3 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 528/2010г. по описа на РС-Несебър.

 
42 НАХД No 238/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.Х.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 20.09.2010г.
ПРИЗНАВА А.Х.П. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***, неправоспособен водач на МПС, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2009г., около 23.10 часа, в гр.Обзор, общ.Несебър, до хотел „Хелиос Бийч”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт” с ДК№********** без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

А.Х.П.
Мотиви от 30.08.2010г.
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че извършеното от обвиняемият П. на 06.08.2009г. деяние осъществява признаците на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. На посочената дата, същият е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Ескорт” с ДК№ ********* без да притежава съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, обвиняемият П. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – лишаване от свобода до две години.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия П. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия П., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст, чистото му съдебно минало, признанието на вината му и изразеното от него съжаление за стореното. Наред с това, съдът съобрази и приложената по досъдебното производство справка за наложени на обвиняемия П. административни наказания по ЗДвП с влезли в сила наказателни постановления.
При тези данни, съдът счита, че наказателната отговорност на обвиняемия П. следва да се реализира при превес на смекчаващите вината му обстоятелства, като му се наложи наказание към предвидения от закона минимум, а именно – “глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева в полза на Държавата.
Съдът счете, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.

 
43 НОХД No 417/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР А.И.П.,
Р.А.К.,
М.Х.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 20.09.2010г., в законна сила от 20.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 417/2010г. по описа на РС-гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас, назначен за защитник на подсъдимия А.И.П., адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия Р.К. и адв.К.Я. ***, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия М.Х.М., със снети по делото самоличност споразумения, съгласно което:
ПРИЗНАВА А.И.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2009г., в с.Оризаре, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с Р.А.К. с ЕГН **********, и М.Х.М. с ЕГН **********, като съизвършител, при условията на опасен рецидив, чрез използване на МПС - л.а. „Опел Вектра” с ДК№*******, собственост на М.Т.С. с ЕГН **********, и техническо средство - клещи, направил опит да отнеме от владението и без съгласието на собственика „Е.Б.Е.” АД, представлявано от А.К.К. с ЕГН **********, ** метра седем жилен меден проводник със сечение 25кв.мм. на стойност 816 /осемстотин и шестнадесет/ лева, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „б”, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИЗНАВА Р.А.К., роден на ***г***, ром, бълг. гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, понастоящем в Затвора – гр.Бургас, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2009г., в с.Оризаре, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с М.Х.М. с ЕГН **********, и А.И.П. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. „Опел Вектра” с ДК№ *******, собственост на М. Т.С. с ЕГН **********, и техническо средство - клещи, направил опит да отнеме от владението и без съгласието на собственика „Е.Б.Е.” АД, представлявано от А.К.К. с ЕГН **********, ** метра седем жилен меден проводник със сечение 25кв.мм. на стойност 816.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИЗНАВА М.Х.М. роден на ***г***, ром, бълг.гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, работи в Завод за метали „П.", с настоящ и постоянен адрес:***, ж.к.Металург, бл.5, вх.2, ет.1, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2009г., в с.Оризаре, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие с Р.А.К. с ЕГН **********, и А.И.П. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на МПС - л.а. „Опел Вектра” с ДК№ ******, собственост на М. Т. С. с ЕГН **********, и техническо средство - клещи, направил опит да отнеме от владението и без съгласието на собственика „Е.Б.Е.” АД, представлявано от А.К.К. с ЕГН **********, ** метра седем жилен меден проводник със сечение 25кв.мм. на стойност 816.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „пет месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК, вещественото доказателство по делото – един брой клещи, които след влизане на споразумението в сила, да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите П., К. и М. с посочени по-горе самоличности да заплатят по равно по сметка на РС-гр.Несебър сумата общо в размер на 40 /четиридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРЕДВИД одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 417/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След като се произнесе по споразумението, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимите П., К. и М. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.И.П. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.А.К. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Х.М. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

СЪДЪТ, на основание чл.306, ал.1, т.3 от НПК, във вр. с чл.68, ал.1 от НК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на Р.А.К. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение е било отложено по НОХД № 22/2008г. по описа на РС-гр.Средец.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.


А.И.П.
Р.А.К.
М.Х.М.
 
44 Гражданско дело No 38/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Б. ЕООД Б.ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 11.06.2010г., в законна сила от 21.09.2010г.
Споразумели сме се за следното: „Б.” ЕООД признава съществуването на вземането на „Б.” ЕООД към „Б.” ЕООД в размер на общата сума от 19 067.22/деветнадесет хиляди шестдесет и седем лева и двадесет и две стотинки/лв., която включва главницата в размер на 14 774.20лв. по фактура с №1000000646/20.02.2008г. и фактура с № 1000001002/10.09.2008г., ведно със дължимата лихва за забава в размер на 1178.17 лв. върху главницата от 5606.17 лв. по фактура №1000000646/20.02.2008г., считано от деня, следващ издаването на фактурата до 01.12.2009г. Дължимата лихва за забава в размер на 1114.76 лв. върху главницата от 9168.12 лв. по фактура № 1000001002/10.09.2008г., считано от деня, следващ издаването на фактурата до 01.12.2009г., както и 2000 лв. сторени съдебно-деловодни разноски за държавна такса, вещи лица, адвокатско възнаграждение по ч.гр.д. № 845/2009г. по описа на РС Несебър и по настоящото съдебно производство, и „Б.” ЕООД се задължава към „Б.” ЕООД да заплати така описаното вземане в размер на 19 067.22/деветнадесет хиляди шестдесет и седем лева и двадесет и две стотинки/лв., до 10.08.2010г. Останалите разноски са за сметка на ищеца, като същият не претендира законната лихва, като заявявам, че други претенции от „Б.” ЕООД досежно процесното вземане нямаме. С изпълнение на условията на настоящото споразумение, отношенията между страните се считат уредени и същите нямат претенции един към друг досежно процесното вземане.
Управителят И. П. Б.в: Съгласен и поддържам изложеното от адв. К., като заявявам, че други претенции от „Б.” ЕООД досежно процесното вземане нямаме. С изпълнение на условията на настоящото споразумение, отношенията между страните се считат уредени и същите нямат претенции един към друг досежно процесното вземане.
Адв. Е.: Съгласни сме с така постигната спогодба. Моля същата да бъде одобрена от съда, като заявявам, че други претенции от „Б.” ЕООД досежно процесното вземане нямаме. С изпълнение на условията на настоящото споразумение, отношенията между страните се считат уредени и същите нямат претенции един към друг досежно процесното вземане.
Управителят Т.В. П.: Съгласен съм и поддържам изложеното от адв. Е. като заявявам, че други претенции от „Б.” ЕООД досежно процесното вземане нямаме. С изпълнение на условията на настоящото споразумение, отношенията между страните се считат уредени и същите нямат претенции един към друг досежно процесното вземане.


СПОГОДИЛИ СЕ:

За ищеца: За ответника:
/ И.П.Б./ /Т. В. П./

СЪДЪТ като счете, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала намира, че същата следва да бъде одобрена така, както е записана по-горе в протокола.
Мотивиран от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както е записано по-горе в протокола.
Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
СЪДЪТ с оглед изчерпване предмета на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 38/2010г. по описа на РС Несебър.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред ОС Бургас.


 
45 Гражданско дело No 733/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р. ЕООД М.-Д.Ц. С. Б. ООД Докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.08.2010г., в законна сила от 21.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 733 по описа за 2010г. на Районен съд-гр.Несебър, поради оттегляне на предявения иск.
ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца за връщане на половината от внесената за образуване на делото държавна такса.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
46 Гражданско дело No 814/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.ЕООД М.Д. Ц.Р С. Б. ООД Докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 21.09.2010г.
Предвид гореизложеното и на осн. чл.232 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 814/2010г. по описа на НРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 
47 Гражданско дело No 96/2009, VI състав Други дела С.П.Ч. Б.С.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 29.06.2010г., в законна сила от 23.09.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.С.Б. с ЕГН **********, с адрес: к.к. “Слънчев бряг”,*********секция ІV, ет.1, ап. 17В, че съществува вземането на С.П.Ч. с ЕГН **********,***, по Заповед от 05.12.2008 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена с определение по ч.гр.д. № 560/2008 г. по описа на Окръжен съд- Бургас, с което е отменено разпореждане № 232/23.10.2008 г. по ч.гр.д. № 210/2008 г. на РС- Несебър, за сумата от 1931.83 лева (хиляда деветстотин тридесет и един лева и осемдесет и три ст.), представляваща стойността на консумирани В и К услуги в апартаменти *************”, находящ се в к.к. “Слънчев бряг”, през периода 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г., както и сумата от 53.63 лева (петдесет и три лева и шестдесет и три ст.), представляваща мораторна лихва за периода 11.07.2008 г. – 20.10.2008 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.10.2008 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Б.С.Б. с ЕГН **********, с адрес: к.к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър,*************************, да заплати на С.П.Ч. с ЕГН **********,***, сумата от 455.00 (четиристотин петдесет и пет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
48 ЧНД No 541/2010, V състав Други дела ОБЛАСТНА СЛУЖБА"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"С-Р"ПРОБАЦИЯ"БУРГАС И.Н.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.09.2010г., в законна сила от 23.09.2010г.
Уважава. ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на протоколно определение № 355 от 16.06.2010г. на РС-Несебър, постановено по ЧНД № 308/2010г. по описа на съда, като при изпълнение на пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа да се счита, че същите следва да бъдат отработени в рамките на ДВЕ ГОДИНИ.
Решението подлежи на обжлване и протестиране пред Окръжен съд-Бургас в седмодневен срок, считано от днес - за представителя на РП-Несебър и адв.И. а за осъденото лице от датата на съобщаването му.

 
49 ЧНД No 734/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД МВР-БУРГАС,СЕКТОР"БОП"   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.09.2010г., в законна сила от 23.09.2010г.
 
50 Гражданско дело No 1034/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г.Й.К.,
Б.Й.К.,
М.М.М.
Д. ЕООД Докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 03.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
Определение 901/03.09.2010г.- Прекратява производсатвтоо по делото и го изпраща по компетентност на ОС- Бургас- на осн.чл.104, т.4 ГПК.
 
51 НАХД No 377/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Х.Ц.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 05.08.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
ПРИЗНАВА Х.Ц.Л., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** с ЕГН ********** българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, брокер към „Зорница” ЕООД-Плевен, за ВИНОВЕН за това, че на 10.12.2009 г. около 21.00 часа в с. Равда, общ. Несебър, по ул. „Македония” до р-т „Ракета” посока центъра управлявал МПС – л.а. «Нисан Алмера» с ДК№ ******* без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 15.09.2009 г. Наказателно постановление № 78/30.04.2009 г. на Началника на РУ –МВР- гр. Белене - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Х.Ц.Л.
Мотиви от 05.08.2010г.
Производството по делото е образувано по повод внесено в съда постановление на РП – Несебър с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Х.Ц.Л., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** с ЕГН ********** българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, брокер към „З.” ЕООД-Плевен от наказателна отговорност за това, че на 10.12.2009 г. около 21.00 часа в с. Равда, общ. Несебър, по ул. „Македония” до р-т „Ракета” посока центъра управлявал МПС – л.а. «Нисан Алмера» с ДК№ Е************* без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 15.09.2009 г. НП № 78/30.04.2009 г. на Началника на РУ –МВР- гр. Белене – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
РП – Несебър, редовно уведомени, не делегира представител.
Обвиняемият Л., редовно уведомен, не се явява лично в съдебно заседание, и не делегира представител.
Съдът, като взе предвид исканията на страните, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
ДП е водено срещу Х.Ц.Л. с ЕГН ********** ***, за това, че на 10.12.2009 г. в с. Равда, общ. Несебър, ул. „Македония” до р-т „Ракета” управлявал МПС – л.а. «Нисан Алмера» с ДК№ **************без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
В хода на разследването на досъдебното производство са снети обяснения от обвиняемия Л., в качеството на свидетели по делото са разпитани актосъставителят Г. Хънков, мл. автоконтрольор при РУ МВР – Несебър, и М. Михайлов, мл. автоконтрольор при РУ МВР – Несебър, както и приятелката на обвиняемия Ж. Бойкова, изискани са справка от ОДП - Плевен, сектор ПП – КАТ, за наложени административни наказания, заверено копие от НП №78/30.04.2009 г., свидетелство за съдимост, справка от НАП – ТД – Русе за изплатено задължение по изп. лист от 14.07.2003 г. на Военен съд – Плевен по нохд №71/2003 г., като от анализа на събрания доказателствен материал се е установило следното:
На 10.12.2009 г. около 21.00 часа в с. Равда, общ. Несебър, по ул. „Македония” до р-т „Ракета” посока центъра обвиняемият Л. управлявал МПС – л.а. «Нисан Алмера» с ДК№ ***************. Управляваното от него МПС е било забелязано в движение, докато спирало на около десет метра от автопатрул на КАТ, обслужващ територията на община Несебър на инкриминираната дата, а именно: актосъставителят Г. Х., мл. автоконтрольор при РУ МВР – Несебър, и М. М., мл. автоконтрольор при РУ МВР – Несебър. Същите повикали обвиняемия Л., който след като спрял автомобила, слязъл откъм мястото на водача и тръгнал в посока на хотел „Пеев”. В автомобила нямало пътници. След поискване и проверка на документите за управление било установено, че водачът не притежава свидетелство за управление на МПС. За констатираното административно нарушение от св. Г. Хънков в присъствието на св. М. М. бил съставен АУАН №6603/10.12.2009 г. По ЗДвП. Последният бил подписан от актосъставителя, свидетеля и нарушителя без възражения.
От издадена справка от сектор „ПП” при ОД на МВР-Плевен за наложени административни наказания по ЗДП е видно, че обв. Л. е наказван многократно за нарушения по ЗДвП. Същият е бил правоспособен водач, като е притежавал свидетелство за управление на МПС. Със Заповед № 20060/25.08.2008 г. на Нач. група в сектор „ПП” към ОД на МВР - Плевен, на осн. чл. 171, т. 4 от ЗДП свидетелството за управление на МПС му е отнето, поради загубване на правоспособност. Видно от изготвената справка, с НП № 78/30.04.2009 г. влязло в сила на 15.09.2009 г. на Началник РУ на МВР - Белене, на Л. е наложено административно наказание на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДП, за това, че на 01.04.2009 г. на общински път с. Петокладенци – с. Стрежерово е управлявал същия автомобил без съответното свидетелство за управление. Цитираното НП №78/30.04.2009 г. било връчено лично на обвиняемия срещу подпис на 07.09.2009 г., не било обжалвано и влязло в сила на 15.09.2009 г.
В обясненията си обвиняемият Л. не се признава за виновен. Твърди, че автомобилът е бил управляван от приятелката му – св. Б.и към момента на проверката, той не го е управлявал, а се е върнал да вземе багажа от него. Св. Б. потвърждава, че е управлявала автомобила, но по време на пътя от гр. Плевен през гр. Варна за гр. Бургас, който са изминали двамата, преди да спрат да нощуват в с. Равда. Сочи също, че след настаняването в хотела обвиняемият слязъл при автомобила, за да прибере багажа от него и след като се върнал споделил, че са му съставили акт за това, че е управлявал без свидетелство за управление. Други релевантни за предмета на делото обстоятелства не установява, в частност дали обвиняемият Л. е привел автомобила в движение при връщането си за багажа - по време на инцидента е била в хотелската стая и не е станала свидетел на деянието, извършено от обвиняемия Л..
Съдът не кредитира обясненията на обвиняемия в частта, в която сочи, че не е управлявал автомобила, тъй като противоречат на показанията на св. Г. Х. и М. М.. Същите безпротиворечиво установяват обстоятелството, че лекият автомобил е бил в движение, а не в покой, каквато е тезата поддържана от обвиняемия Л.. Показанията им са непротиворечиви и логични, базирани на непосредствени и преки впечатления за маневрата, осъществена от водача на автомобила /спиране/, лицето, слязло от страната на водача след нея /обвиняемия Л./, липсата на други лица, които да са били в досег или да са боравели с автомобила за времето от извършването на маневрата до осъществяване на проверката. Тези данни съответстват и се подкрепят от останалия доказателствен материал - АУАН №6603/10.12.2009 г., подписан от обвиняемия Л. при съставянето му без възражения и показанията на св. Б., че обвиняемият Л. се е върнал при автомобила, след като се настанили в хотела, поради което съдът прави обоснован извод за наличието на елементите от състава на вмененото му престъпление. Поради това в частта, в която обвиняемият Л. отрича изобщо да е привел автомобила в движение на инкриминираната дата и час, съдът приема като защитна версия, опровергана от събрания по делото доказателствен материал.
От така изяснената фактическа обстановка, въз основа на събрания по делото доказателствен материал в неговата цялост, се налага от правна страна несъмнен, категоричен и обоснован извод, че обвиняемият Л. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК - на 10.12.2009г. в с. Равда, общ. Несебър, ул. „Македония” до р-т „Ракета” управлявал МПС – л.а. «Нисан Алмера» с ДК№ ****** без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
Видно от изисканата справка за съдимост на обвиняемия, същият е осъждан, с влязло в сила споразумение на 14.07.2003 г. на ВС - Плевен по НОХД № 71/2003 г. по описа на съда, за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. Наложено му е наказание - глоба в размер на 800 лева. Видно от писмо изх. № 26139/11.05.2010 г. на НАП – ТД - Русе – наложената глоба е изплатена окончателно на 27.10.2004 г. и образуваното изпълнително производство за събирането й е прекратено на 05.11.2004 г. Видно от разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 3 от НК – обвиняемият Л. е реабилитиран по право по посоченото ос
 
52 НОХД No 396/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Н.М.П. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 08.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2009г., около 18.30 часа, от стая № ****** на хотел „Чайка”, в к.к.”Слънчев бряг”, в съучастие с лицето С.Н. Д. в качеството му на съизвършител, отнел чужди движими вещи: мобилен телефон, марка „Нокиа”, модел „8800”, карбон, сив на цвят, с плъзгащ панел на стойност 1 352 /хиляда триста петдесет и два/ лева; мобилен телефон марка „Нокиа”, черен на цвят, неустановен модел на стойност 61 /шестдесет и един/ лева; мобилен телефон марка „Нокиа”, черен на цвят с оранжев кант между цифрите, неустановен модел на стойност 105 /сто и пет/ лева и 1бр. мъжки ръчен часовник марка „Аудемар Пиге”, модел „Роял оок Офшор” с № 3155 и с № G 29145, автоматичен с черна силиконова каишка с корпус и закопчалка от 18-каратово розово злато, проба 750 и черен карбонов ринг около циферблата на стойност 21 074,47 лева /двадесет и една хиляди и седемдесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки/, всички вещи на обща стойност 22 592,47 лева /двадесет и две хиляди петстотин деветдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки/ от владението на Д.С.К. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, поради което и на основание чл.195, ал.2, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „една година лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.М.П. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Н.М.П.
Мотиви от 13.09.2010г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е по реда на чл.370 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 11.06.2010г. против подсъдимия Н.М.П. с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
На 07.08.2009г., около 18.30 часа, от стая № С 514 на хотел „Чайка”, в к.к.”Слънчев бряг”, в съучастие с лицето С. Н. Д., в качеството му на съизвършител, отнел чужди движими вещи: мобилен телефон, марка „Нокиа”, модел „8800”, карбон, сив на цвят, с плъзгащ панел на стойност 1 352 /хиляда триста петдесет и два/ лева; мобилен телефон марка „Нокиа”, черен на цвят, неустановен модел на стойност 61 /шестдесет и един/ лева; мобилен телефон марка „Нокиа”, черен на цвят с оранжев кант между цифрите, неустановен модел на стойност 105 /сто и пет/ лева и 1бр. мъжки ръчен часовник марка „Аудемар Пиге”, модел „Роял оок Офшор” с № 3155 и с № ******, автоматичен с черна силиконова каишка с корпус и закопчалка от 18-каратово розово злато, проба 750 и черен карбонов ринг около циферблата на стойност 21 074,47 лева /двадесет и една хиляди и седемдесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки/, всички вещи на обща стойност 22 592,47 лева /двадесет и две хиляди петстотин деветдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки/ от владението на Д.С.К. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери – престъпление по чл.195, ал.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия П.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК, при приложение института на условното осъждане.
Подсъдимият П., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство.
Защитникът на подс.П. също пледира за налагане на наказание на неговия подзащитен при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно – една година лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от три години.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият Н.М.П. е със средно образование. Не е женен. Осъждан е. Безработен е.
Пред месец август 2009г., пострадалият Д.К. *** бил на почивка в к.к.”Слънчев бряг”, общ.Несебър. Свид.К. бил придружаван от свои приятели, сред които и свид.З. Ж.. За времето на престоя си в курорта, свидетелят К. отседнал в хотел „*********4, а в съседната стая № С 516, били настанени приятелите на пострадалия.
На 07.08.2009год., около 18.00 часа, свид.К. се прибрал в хотелската стая. Влязъл в банята да си вземе душ, като преди това върху спалнята оставил трите си мобилни телефона марка „Нокиа”, а върху шкафчето до телевизора - ръчен часовник марка „Аудемар Пиге”, модел „Роял оок Офшор”. Малко след това на вратата на стаята се почукало, като се оказало, че е свид.Ж.. Двамата излезли на терасата на стаята, като оставили балконската врата отворена, а входната - затворена, но в отключено положение. Докато били на терасата и разговаряли помежду си, подс.П. и лицето С. Д. незабелязано влезли в стаята, от където взели трите мобилни телефона и часовника. Веднага след това те незабелязано напуснали стаята и хотела и се прибрали в гр.Бургас. Около 19.30ч. същия ден, свид.К. установил липсата на вещите. Първоначално помислил, че се касае за приятелска шега, но в последствие осъзнал, че е му е извършена кражба, за което подал сигнал в РУП – гр.Несебър.
В гр.Бургас на бензиностанция „Торнадо – Дил”, находяща се на входа за ж.к. „Меден рудник”, подс.П. и Д. продали единия от трите телефони марка „Нокиа” срещу сумата от 120 лева. Телефонът бил продаден на свид.Христов - собственик на бензиностанцията. Другите два телефона били продадени на работници на свид.Х. Впоследствие Х. препродал телефона на непознато за него лице, неустановено в хода на разследването. Часовникът на основание писмен договор за покупко – продажба с № 906078/08.08.2009год., който впоследствие бил унищожен, бил заложен срещу сумата от 60 лева в заложна къща «Алекс и Дилян» в гр.Бургас, ********* стопанисвана от свид.Д.. Именно там с протокол за доброволно предаване от 11.08.2009год., свид.Д. го е предал на мл.разузнавач И. К. при сектор «ПП» РУП – Несебър, а той от своя страна срещу разписка го е предал на разсл.полицай Д.Ж.. В хода на разследването е бил извършен оглед на веществено доказателство - ръчен часовник марка „Алдемар Пиге”, модел „Роял Ок Офшор”. В обясненията си свид.Д.и е посочил, че часовника е бил заложен в къщата от клиент на име Н..
В хода на досъдебното производство е била назначена комплексна съдебно икономическа – ювелирна експертиза.В заключението си по същата, вещите лица са посочили, че представената за оценка вещ представлява мъжки часовник марка «Аудемар Пиге», модел «Роял оок офшор», оригинален, със златен корпус от масивно 18 каратово розово злато, проба 750, златна закопчалка от 18 каратово розово злато, проба 750, карбонов ринг и силиконова каишка. Пазарната стойност към 07.08.2009год. на процесния ръчен часовник вещите лица са посочили, че е в размер на 21 074,47 лева /двадесет и една хиляди и седемдесет и четири и четиридесет и седем стотинки/. С постановление от 14.08.2009год., на осн.чл.111, ал.2 от НПК, РП – Несебър е върнала процесната вещ на законния й собственик – свид.К., след постъпила молба от негова страна.
Стойността на трите мобилни телефона според заключението на в.л. по назначената съдебно-икономическа експертиза е както следва: за модела « Нокия 8800» - 1 352 лв., а за другите два – 61 лв. и 105 лв. Общата стойност на процесните вещи според заключенията на вещите лица възлиза на сумата от 22 592.47 лв.
До приключване на разследването по делото е бил върнат единствено ръчния часовник марка «Аудемар Пиге», модел «Роял оок Офшор», а трите мобилни телефона не са били върнати от подс.П. и съучастника му, нито е възстановена тяхната парична равностойност, възлизаща в размер на 1518 лв.
С протокол за доброволно предаване от 09.08.2009год. лицето С. А. от гр.Бургас доброволно е предал на полицейските служители запис, направен от монтираните в хотел „Чайка бийч” охранителните камери. Записите са били предмет на изследване чрез назначената в хода на разследването техническа експертиза. В заключението си по същата вещото лице е посочило, че изображението на записите е с ниско качество и по тази причина е неподходящо за изготвянето на фотопортретна експертиза.
Съучастникът на подс.П. - С. Н. Д. с ЕГН ********** ***, не е бил установен до приключването на разследването по делото, въпреки проведените ОИМ след обявяването му за ОДИ. След разговор с майката на същия се е установило, че понастоящем Д.е настанен в комуна за лечение на наркозависими лица. В тази връзка с постановление от 09.06.2010год. и на осн.чл.216, ал.1 от НК, РП – Несебър е разделила от материалите по ДП, тези касаещи С.Н. Д. и е
 
53 НОХД No 403/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 08.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, дърводелец, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.00 часа на 30.08.2009г. до 08.00 часа на 31.08.2009г., в гр.Обзор, общ.Несебър, на **********, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – взломил стъклото на предна дясна врата от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ *********, е отнел чужди движими вещи: авто СД плеър марка „Сони”, ведно с два броя тонколони на стойност 151,30 лева /сто петдесет и един лева и тридесет стотинки/; кора над багажното отделение на автомобила на стойност 48 /четиридесет и осем/ лева от владението на Д.М.С. *** и два броя мъжки ризи на стойност 81 /осемдесет и един/ лева от владението на А.П. М., всички вещи на обща стойност 280,30 лева /двеста и осемдесет лева и тридесет стотинки/, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „осем месеца лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.М.М. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 30 /тридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

С.М.М.
Мотиви от 13.09.2010г.
МОТИВИ:

Съдебното производство по настоящото дело е по реда на чл.370 и сл. от НПК и е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура – гр.Несебър от 17.06.2010г. против подсъдимия С.М.М. с ЕГН ********** ЗА ТОВА, ЧЕ
За времето от 20.00 часа на 30.08.2009г. до 08.00 часа на 31.08.2009г., в гр.Обзор, общ.Несебър, на**********, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – взломил стъклото на предна дясна врата от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ *********** е отнел чужди движими вещи: авто СД плеър марка „Сони”, ведно с два броя тонколони на стойност 151,30 лева /сто петдесет и един лева и тридесет стотинки/; кора над багажното отделение на автомобила на стойност 48 /четиридесет и осем/ лева от владението на Д.М.С. *** и два броя мъжки ризи на стойност 81 /осемдесет и един/ лева от владението на А.П. М**********, всички вещи на обща стойност 280,30 лева /двеста и осемдесет лева и тридесет стотинки/, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура – гр.Несебър в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия М.. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към предвидения в закона минимум, което да бъде редуцирано при условията на чл.58а от НК във връзка с чл.372, ал.4, във връзка с чл.373, ал.2 от НПК.
Подсъдимият М., в производство по чл.370 и сл. от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство.
Защитникът на подс.М. също пледира за налагане на наказание на неговия подзащитен при условията на чл.58а от НК, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК.

СЛЕД ПООТДЕЛНА И СЪВКУПНА ПРЕЦЕНКА НА СЪБРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКАЗАТЕЛСТВА, СЪДЪТ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СТРАНА СЛЕДНОТО:

Подсъдимият С.М.М. е с начално образование. Не е женен. Осъждан е. Работи, като дърводелец.
На 24.08.2009г., около 20.00 часа, свид.Д.С. и свид.А.М.пристигнали в гр.Обзор с автомобил „Опел Кадет” с рег. № ********* собственост на бащата на свид.С. с цел почивка. Паркирали автомобила на *******************
На 30.08.2009г., около 20.00 часа се прибрали в квартирата и автомобилът бил в изправност. На следващата сутрин около 08.00 часа в стаята им дошла хазайката и ги уведомила, че е счупен прозорец на автомобила. Свидетелите отишли да проверят и установили, че е взломен прозореца на предна дясна врата. От автомобила липсвали СД-плеър „Сони”, закупен през 2008г. за сумата от 200 лева, пластмасова кора с два броя тонколони, находяща се в задната багажна част на автомобила – също марка „Сони”, на стойност около 100 лева. Липсвали и два броя ризи с дълъг ръкав, купувани преди около година съответно за сумата от 70 лева и 40 евро.
В хода на разследването е извършен оглед на автомобила, при който е установено, че е взломен прозореца на предна дясна врата. Квадратната черна рамка от СД-устройство на таблото на автомобила в дясно от волана е установена празна. Иззети са дактилоскопни следи. Една от тях под № 6 – иззета от предна лява врата отвътре в областта на стъклото е идентифицирана с отпечатък от десен среден пръст на лицето С.М.М. с ЕГН **********. В тази връзка по делото е изготвена дактилоскопна експертиза /л.33-34 вкл. по ДП/. По делото е представена фактура от „Техномаркет” гр.София от 22.07.2008г. за закупуване на авто СД плеър „Сони” за сумата от 199 лева /38 по ДП/. Разпитан е и собственика на автомобила – свид.С.. Същият е разяснил стойността на отнетите вещи – прилежащи към автомобила.
В хода на досъдебното производство е изготвена съдебно-икономическа експертиза за оценка на отнетите вещи /л.36 по ДП/. От заключението на същата е видно, че стойността им е както следва: авто СД/МП3 плеър „Сони” ведно с два броя тонколони - на стойност 151.30 лв., автомобилна кора за багажно отделение – на стойност 48.00 лева, 2бр. мъжки ризи, съответно на стойност 39.00 лева и 42.00 лева. Общата стойност на отнетите вещи е в размер на 280.30 лева.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че в инкриминирания период – от 20.00 часа на 30.08.2009г. до 08.00 часа на 31.08.2009г., подсъдимият М. е осъществил фактическия състав на престъплението по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 от НК, като деянието е извършено умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, от събраните и приети по делото писмени доказателства, както и от самопризнанията на подсъдимия, направени в хода на съдебното производство.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При отмерване размера на предвидената в чл.195, ал.1 от НК санкция за подсъдимия М., съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание – лишаване от свобода от една до десет години и разновидността на формата на вината – “пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – необремененото му съдебно минало /към момента на извършване на инкриминираното деяние му е било наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК/, младата му възраст, направените от него самопризнания, както и проявеното критично отношение относно извършеното от него престъпление.
Като взе предвид гореизложеното и като съобрази императивната разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, съгласно която при постановяване на осъдителна присъда, съдът определя наказанието при условията на чл.58а от НК, настоящият съдебен състав наложи на подсъдимия М. наказание „осем месеца лишаване от свобода”, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК отложи за срок от три години.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното от М. престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.
Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените в хода на досъдебното производството разноски, които с оглед изхода по делото, възложи в тежест на подсъдимия М..
МОТИВИРАН от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


 
54 НОХД No 735/2010, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Т.П.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 24.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 735/2010г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия Т.К. и неговия защитник адв. Л.К., съгласно което: Т.П.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, барман при „ГПГ” ООД, със седалище и адрес ***, живущ ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.07.2010г., около 05.05 часа, в к.к. “Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея в близост до хотел „Свежест”, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Корса” с рег. № **********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.30 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр. № 0106, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца;
- Поправителен труд по месторабота на обвиняемия в при „ГПГ” ООД, със седалище и адрес ***, за срок от 3 (три) месеца, при удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 15 на сто, в полза на Държавата.
ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Т.П.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, считано от 25.07.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 735/2010г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


Т.П.К.
 
55 Гражданско дело No 908/2010, VI състав Развод по взаимно съгласие Д.А.В.,
М.И.В.
  Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 27.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 11.01.2008 г. в гр. Бургас с акт № 0002 от 11.01.2008 г. граждански брак между Д.А.В. с ЕГН ********** и М.И.В. с ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между Д.А.В. с ЕГН ********** и М.И.В. с ЕГН **********,***, относно последиците от развода, съгласно което:
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо къща, находяща се в с. Тънково, ***********, собственост на родителите на съпруга Д.А.В., ще се ползва от Д.А.В..
По време на брака страните не са придобили движими и недвижими имущества.
След прекратяване на брака, страните не си дължат издръжка един на друг.
След прекратяване на брака, съпругата ще продължи да носи фамилно име В..
ОСЪЖДА М.И.В. с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 15.00 (петнадесет) лева, представляваща държавна такса.
Решението е окончателно.

 
56 НОХД No 167/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.И.П. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 27.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 167/2010 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А. Ж. от АК-гр.Бургас, назначен за служебен защитник на подсъдимия П. и подсъдимият И.И.П. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият И.И.П. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно-специално образование, безработен с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2009г. около 22.55 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър до х-л „Смолян” управлявал л.а. „Смарт” с рег.№*********, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние/ НП № 86878/06.07.2007г. на Зам. Началник отдел „ПП” към СДВР, влязло в сила на 23.09.2008г./, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал. 3 т.1, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност – два пъти седмично
• задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година
• безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 167/2010г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо И.И.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И.И.П.
 
57 НАХД No 249/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР В.К.Д. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 02.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
ПРИЗНАВА В.К.Д., ЕГН **********, българин, български гражданин от гр. Поморие, жив. в гр. Поморие, ул. „Странджа” № 10, за НЕВИНОВЕН за това, че през 2003 год. в качеството си на длъжностно лице – главен архитект на община Несебър осуетил изпълнението на решение на Бургаския окръжен съд І-293/ 28.10.2003 год., влязло в сила на 27.11.2003 год., с което съдебно решение Община Несебър е задължена да издаде скица на УПИ І в кв. 11 по ПУП на вс. „Зора” в к.к. „Слънчев бряг” – запад общ. Несебър на ЕТ „С.” - град София, с управляващ С. Г. С. - престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК, като на основание чл. 304 във вр. с чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК във вр. с чл. 78а от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 296, ал.1 от НК.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

В.К.Д.
Мотиви от 03.09.2010г.
 
58 НАХД No 362/2010, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Д.А.К. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.08.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
ПРИЗНАВА за виновен Д.А.К. с ЕГН **********,***, В ТОВА, ЧЕ на 14.02.2010г., около 04.30 часа, в КК Слънчев бряг, на КПП „Кошарица”, без надлежно разрешително, държал в лек автомобил „Фолксваген Поло” с ДК№ *******, високорискови наркотични вещества – коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол – 6,10 % с общо нетно тегло 0,449 грама на стойност 2,69 лева /два лева и шестдесет и девет стотинки/, метамфетамин-сол със съдържание на основно вещество 6% с нетно тегло 0,326 грама на стойност 9,78 лева /девет лева и седемдесет и осем стотинки/ и метамфетамин-сол със съдържание на основно вещество 7% с нетно тегло 0,095 грама на стойност 2,85 лева /два лева и осемдесет и пет стотинки/, или общо високорискови наркотични вещества на обща стойност 15,32 лева /петнадесет лева и тридесет и две стотинки/, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5 във връзка с ал.3, предл.2, т.1 от НК, КАТО на основание чл.78а, ал.5 във връзка с ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.
ОТНЕМА в полза на държавата, веществените доказателства по делото – три броя опаковки на наркотични вещества, находящи се на л.69-71 вкл. по ДП, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА Д.А.К. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 191,70 лева /сто деветдесет и един лева и седемдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.Д.А.К.
Мотиви от 30.08.2010г.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:
Вечерта на 13 срещу 14.02.2010г., обв.К. и неговият приятел – свид.Л., тръгнали от гр.Сливен за гр.Варна с лек автомобил „Фолксваген Поло” с ДК№ *********. На връщане от гр.Варна, движейки се в посока гр.Бургас, около 04.30 часа на 14.02.2010г., били спрени на КПП „Кошарица от свидетелите Б., Б. и Д. – полицаи при РУП-гр.Несебър за извършване на рутинна проверка. В хода на проверката, в автомобила били открити и иззети три броя полиетиленови пликчета, съдържащи съответно – суха тревна маса, бяло прахообразно вещество и остатъци от кафяво на цвят прахообразно вещество. При направеният полеви тест, веществата са реагирали на наркотик.
В хода на досъдебното производство е била изготвена химическа експертиза, вещото лице по която, след като е изследвало нетното тегло на предоставените за изследване обекти, физико-химичния им състав, вида и процентното съдържание на наркотичния активно-действащ компонент, е дало следното заключение: Нетното тегло на предоставената за изследване растителната маса е 0,449 грама. Обектът е идентифициран, като коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол – 6,10 %; Нетното тегло на бялото прахообразно вещество и остатъци от кафяво на цвят прахообразно вещество е 0,326 гр. и 0,095 грама. Обектите са идентифицирани, като метамфетамин-сол със съдържание на основното вещество – 6%, съответно 7 % и допълнително добавен кофеин /л.25-27 вкл. по ДП/.
В хода на разследването е била назначена и съдебно-психиатрична експертиза, вещото лице по която е дало заключение, че обвиняемият не се води на отчет и не е лекуван в ОДПЗС-гр.Бургас или друго специализирано психиатрично заведание. Към датата на инкриминираното деяние – 14.02.2010г. не е страдал от умствена недоразвитост, не се е намирал в състаяние на временно или продължително разстройство на съзнанието, т.е. не е страдал от остро или хронично психично заболяване, следователно е разбирал свойството и значението на постъпките си и е можел да ги ръководи /л.33-35 вкл. по ДП/.
Гореизложеното се подкрепя изцяло от материалите по досъдебно производство № 14-113/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър, приети като доказателства по делото, от показанията на свидетелите Божинов, Булгазлиев, Димитров и Лечков, както и от обясненията на обвиняемия К., дадени пред разследващия орган.
При така изяснената фактическа обстановка по делото, съдът счита за безспорно установено, че на инкриминираната дата – 14.02.2010г., с действията си обвиняемият К. е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на престъплението по чл.354а, ал.5 във връзка с ал.3, предл.второ, т.1 от НК. Конопът и активния му компонент, както и метамфетаминът и неговите производни, имат силно наркотично действие и подлежат на забрана съгласно Конвенцията на ООН за упойващите средства от 1961г., Конвенцията на ООН за психотробните вещества от 1971г. и ЗКНВП, приложение № 1 към чл.3, ал.2. Веществата са с висока степен на риск за общественото здраве. Съгласно Постановление на МС № 23 от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, горепосоченото наркотично вещество е на стойност 15,32 лева /петнадесет лева и тридесет и две стотинки/.
От субективна страна деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл”, съгласно чл.11, ал.2 от НК.
Видно от приложената по делото справка за съдимост /л.13 по ДП/, обвиняемият К. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел четвърти от Наказателния кодекс. За извършеното от него престъпление се предвижда наказание – глоба до хиляда лева.
Отчитайки гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия К. от наказателна отговорност, като за извършеното от него деяние му бъде наложено административно наказание “глоба”.
При определяне размера на предвидената в текста на чл.78а, ал.1 от НК санкция на обвиняемия, съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание и разновидността на формата на вината. От друга страна, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца – младата му възраст и чистото съдебно минало, както и направените самопризнания и оказаното от него съдействие на разследващите органи за разкриване на престъплението.
При тези данни, съдът счита, че на обвиняемия К. следва да се наложи наказание в предвидения от закона минимум, а именно - “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на Държавата.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на престъплението като деяние, степента на обществена опасност на обвиняемия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенции, залегнали в чл.36 от НК.
С оглед на този резултат, съдът счита, че са налице основанията на чл.189, ал.3 от НПК, съгласно които в тежест на жалбоподателя Калафезлиев следва да се възложат направените по делото разноски в хода на досъдебното производство общо в размер на 191,70 лева.
На основание чл.354а, ал.6 от НК, следва да се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства по делото – три броя опаковки на наркотични вещества, находящи се на л.69-71 вкл. по ДП, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени.

 
59 НОХД No 455/2010, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР С.М.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 27.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 455/2010 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева прокурор на Районна прокуратура град Несебър и адв.А. от АК-гр.Варна, надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия С.М. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.М.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, дърводелец, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2010г. около 18.00ч. в гр. Обзор, на разклона за с. Попович, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка " Фолксваген Пасат" с ДК№ **********, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за такова деяние, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело №455/2010г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимият М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.М.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

С.М.М.
 
60 ЧНД No 716/2010, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР Г.И.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 23.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
Оставя без уважение ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на обвиняемия по ДП № 14-1152/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър Г.И.К. – роден на ***г***, живущ ***, ром, български гражданин, грамотен, без образование, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.К.Я. от БАК за промяна на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.

Г.И.К.
Мотиви от 23.09.2010г.
Производството по делото се движи по реда на чл.65 от НПК. Образувано е по повод постъпило в съда искане от обвиняемия Г.И.К. чрез неговия защитник адв.К.Я. за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
Производството по ДП № 14-1152/2010г. по описа на РПУ-Несебър е образувано против обвиняемите С. К. Б., И. Н. Д., Г.И.К. и К. А. С. и четиримата със снета по ДП самоличност.
Видно от материалите по ДП № 14-1152/2010г. четиримата обвиняеми са привлечени в това им качество с постановления от 27.07.2010г. с обвинение по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК за Г.К.; по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.4 от НК за С. Б. и К. С. и по чл.198 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63 ал.1 от НК за И. Д..
С постановление от 07.09.2010г. Г.К. е привлечен в качеството на обвиняем по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че в качеството си на извършител на 25.07.2010г. в гр.Несебър при условията на продължавано престъпление е извършил два грабежа съответно от пострадалите З.К.от гр.Панагюрище и Н. И. от гр.София, като отнетите вещи са на обща стойност 708,63лв. Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства, а именно протоколи за оглед на местопроизшествие, протоколи за доброволно предаване, вещите предмет на грабежа, изключая сумата от 7лв. са предадени доброволно от обвиняемия Г.К. на органите на полицията. Видно от протокол за разпознаване на лица от 27.07.2010г. пострадалата З. К. е посочила обвиняемият И. Д. като лицето, което й е грабнало телефона от ръката. От показанията на свидетеля С. Д. от 27.07.2010г. се установява, че при разговор с четиримата обвиняеми, те са признали пред него извършването на престъплението, въпреки че при проведените разпити след привличането им четиримата отказват да дават обяснения. Видно от протоколи за разпит на свидетели и обяснения, обвиняемият изцяло признава вината си за двата грабежа, разказва подробно как са извършени, сочи и причините за извършването им. От приложената по делото справка за съдимост се установява че Г.К. до момента е осъждан два пъти по НОХД № 172/2009г. по описа на РС-гр.Котел и по НОХД № 99/2010г. по описа на РС-гр.Поморие за деяния съставомерни по чл.195, ал.1, т.3 и 5 от НК, като на последния и за двете престъпления са наложени наказания „Обществено порицание”. Очевидно наложените наказания не са изиграли своята превантивна и възпитателна роля съобразно разпоредбите на чл.36 от НК, тъй като за период от около година след налагането им, обвиняемият е извършил ново по-тежко престъпление отново представляващо посегателство върху частната собственост. Горното сочи, че лицето демонстрира с поведението си незачитане на законите на страната, пренебрежително отношение към правата на другите членове на обществото, с което мотивира настоящата инстанция да приеме, че е налице опасност при освобождаването лицето да извърши ново престъпление. По отношение твърденията на защитата, че лицето ще бъде настанено да живее при свой чичо в Старозагорския лагер – гр.Несебър за постоянно, съдът изложи по-горе мотиви, относно липсата на доказателства за постоянен и настоящ адрес на лицето. Служебно известно е на съда, че обвиняемият К., както и останалите обвиняеми по настоящото производство са част от група /катун/, който води скитнически начин на живот, неговите членове живеят на палаткови лагери, които се местят в различните периоди от годината, което прави трудно откриваеми обвиняемите по делата.
Изложеното по-горе мотивира съда да приеме, че е налице обосновано предположение, че именно обвиняемият в посоченото по-горе качество е извършил престъплението за което е привлечен под наказателна отговорност. За престъплението по чл.198, ал.1 от НК, законодателят е предвидил наказание „Лишаване от свобода” от три до десет години. Следователно, по смисъла на чл.93, т.7 от НК престъплението е тежко.
Горното мотивира съда да приеме, че е налице реална опасност при промяна на мярката за неотклонение в по-лека обвиняемият да се укрие, с което да затрудни или да дори да осуети развитието на образувания наказателен процес и реализирането на евентуална наказателна отговорност, както и да извърши друго престъпление. Ето защо искането по чл.65 от НПК на обвиняемия и неговия защитник се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

 
61 ЧНД No 717/2010, II състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -НЕСЕБЪР И.Н.Д. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 23.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
Оставя без уважение ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на обвиняемия по ДП № 14-1152/2010г. по описа на РУП-гр.Несебър И.Н.Д. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, живущ ***, на палатки до „Възела” – срещу Гробищен парк- гр.Несебър, ром, български гражданин, без образование, неграмотен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за промяна на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 3-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.


И.Н.Д.
Мотиви от 23.09.2010г.
Производството по делото се движи по реда на чл.65 от НПК. Образувано е по повод постъпило в съда искане от обвиняемия И.Н.Д. за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава. Производството по ДП № 14-1152/2010г. по описа на РПУ-Несебър е образувано против обвиняемите С. К. Б., И.Н.Д., Г. И. К. и К. А. С. и четиримата със снета по ДП самоличност.
Видно от материалите по ДП № 14-1152/2010г. четиримата обвиняеми са привлечени в това им качество с постановления от 27.07.2010г. с обвинение по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК за Г.К.; по чл.198, ал.1, вр. с чл.20 ал.4 от НК за С. Б. и К. С. и по чл.198 ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63 ал.1 от НК за И.Д.. С постановление от 07.09.2010г. И.Д. е привлечен в качеството на обвиняем по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1 от НК за това, че в качеството си на извършител на 25.07.2010г. в гр.Несебър, е извършил грабеж на чужди движими вещи от пострадалата З. К. от гр.Панагюрище, като отнетите вещи са на обща стойност 156лв. Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства, а именно протоколи за оглед на местопроизшествие, протоколи за доброволно предаване, вещите предмет на грабежа, изключая сумата от 7лв. са предадени доброволно от обвиняемия Г. К. на органите на полицията. Видно от протокол за разпознаване на лица от 27.07.2010г. пострадалата Запряна Кесова е посочила обвиняемият И.Д. като лицето, което й е грабнало телефона от ръката. От показанията на свидетеля Славчо Деляков от 27.07.2010г. се установява, че при разговор с четиримата обвиняеми, те са признали пред него извършването на престъплението, въпреки че при проведените разпити след привличането им четиримата отказват да дават обяснения. Видно от протоколи за разпит на свидетели и обясненията на обвиняемия, същият изцяло признава вината си за грабежа, разказва подробно как е извършен, сочи и причините за извършването им. От приложената по делото справка за съдимост се установява, че И.Д. до момента е осъждан общо шест пъти за деяния съставомерни по чл.194, ал.1; чл.195, ал.1, т.3 и 5 и по чл.346, ал.1 от НК, като на последния са налагани наказания „Лишаване от свобода”, чието изпълнение е отложено по реда на чл.69, ал.1 от НК, като настоящото деяние е извършено в изпитателния срок по НОХД № 94/2009г. по описа на РС-гр.Несебър и по НОХД № 326/2009г. по описа на РС-гр.Несебър. Налагани са и множество наказания „Пробация”. Очевидно наложените наказания не са изиграли своята превантивна и възпитателна роля съобразно разпоредбите на чл.36 от НК, тъй като отделните деяния са извършвани през периоди от няколко месеца и след налагането на съответните наказания, обвиняемият е извършил ново по-тежко престъпление отново представляващо посегателство върху чуждата частната собственост. Горното сочи, че лицето демонстрира с поведението си незачитане на законите на страната, пренебрежително отношение към правата на другите членове на обществото, с което мотивира настоящата инстанция да приеме, че е налице опасност при освобождаването лицето да извърши ново престъпление. По отношение твърденията на обвиняемия, че лицето има извънбрачно бебе на три месеца, за чието препитание няма кой да се грижи, съдът намира за уместно да отбележи, че е било редно обвиняемият да помисли за детето си, за неговата прехрана преди да извърши сочените противоправни действия с уговорката, че поделото липсват доказателства, че Д. действително има и е припознал извънбрачно дете. Служебно известно е на съда, че обвиняемият Д., както и останалите обвиняеми по настоящото производство са част от група /катун/, който води скитнически начин на живот. Неговите членове живеят на палаткови лагери, които се местят в различните периоди от годината, което прави трудно откриваеми обвиняемите по делата.
Изложеното по-горе мотивира съда да приеме, че е налице обосновано предположение, че именно обвиняемият в посоченото по-горе качество е извършил престъплението за което е привлечен под наказателна отговорност. За престъплението по чл.198, ал.1 от НК, законодателят е предвидил наказание „Лишаване от свобода” от три до десет години. Следователно, по смисъла на чл.93, т.7 от НК престъплението е тежко.
Горното мотивира съда да приеме, че е налице реална опасност при промяна на мярката за неотклонение в по-лека обвиняемият да се укрие, с което да затрудни или да дори да осуети развитието на образувания наказателен процес и реализирането на евентуална наказателна отговорност, както и да извърши друго престъпление. Ето защо искането по чл.65 от НПК на обвиняемия се явява неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

 
62 ЧНД No 743/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД МВР-БУРГАС,СЕКТОР"БОП"   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 27.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
63 ЧНД No 745/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД МВР-БУРГАС,СЕКТОР"БОП"   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 27.09.2010г., в законна сила от 27.09.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
64 ЧНД No 757/2010, V състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 29.09.2010г., в законна сила от 29.09.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.
 
65 ЧНД No 773/2010, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА-НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 30.09.2010г., в законна сила от 30.09.2010г.
РАЗПИТЪТ ПРОВЕДЕН.