Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1035/2017, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Г.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 20.10.2017г.
ПРИЗНАВА Г.Г.В.- родена на ***г***, живуща ***, ж.к.Надежда-1, бл.119, ет.2, ап.6, българка, бълг.гражданка, неосъждана, неомъжена, висше образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 25.06.2017 год., около 14.50 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, ул.“Дюни“, до хотел „Мариета Палас“, в дамската си чанта, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държала високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗКНВП вр.чл.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък 1, а именно 3,4 метилендиоксиматамфетамин /MDMA, екстази/, с нетно тегло 0,497 гр. и съдържание на активно вещество 57,40 %, на стойност 12,42 лв. /дванадесет лева и четиридесет и две стотинки/, установено с физико-химична експертиза № 326 от 28.06.2017г. на сектор БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр.ал.3, предл.второ, т.1, вр.чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на осн.чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество и опаковката, в която се е намирало същото, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ПРИЗНАВА Г.Г.В.- родена на ***г***, живуща ***, ж.к.Надежда-1, бл.119, ет.2, ап.6, българка, бълг.гражданка, неосъждана, неомъжена, висше образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 25.06.2017 година, около 15.35 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на главна алея, до хотел „Авеню“, в посока от хотел „Мариета Палас“ към РУ на МВР- Несебър, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил „Пежо 206“, с рег. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис, амфетамин и метамфетамин по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager drug Chek 5000” с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр.чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от една година и глоба в размер на 500 лв., платима в полза на Държавата. ОТЛАГА, на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимата Г.Г.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление й е било отнето по административен ред, считано от 25.06.2017г. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.23, ал.1 от НК, общо наказание в размер на най-тежкото от наложените за двете престъпления такива, а именно „Лишаване от свобода” за срок от една година, като ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ТРИ години. ПРИСЪЕДИНЯВА, на осн.чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието Глоба в размер на 500 /петстотин/ лева. ПРИСЪЕДИНЯВА, на осн.чл.23, ал.2 от НК, към така определеното общо наказание, наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. ОСЪЖДА Г.Г.В. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР- Бургас, направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 57.68 /петдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/. След влизане в сила на присъдата, приложената към досъдебното производство един брой тестова касета Дрегер да бъде унищожена като вещ без стойност. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Г.Г.В.
на основание чл.354а, ал.5 вр.ал.3, предл.второ, т.1, вр.чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на осн.чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество и опаковката, в която се е намирало същото, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ПРИЗНАВА Г.Г.В.- родена на ***г***, живуща ***, ж.к.Надежда-1, бл.119, ет.2, ап.6, българка, бълг.гражданка, неосъждана, неомъжена, висше образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 25.06.2017 година, около 15.35 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, на главна алея, до хотел „Авеню“, в посока от хотел „Мариета Палас“ към РУ на МВР- Несебър, управлявала моторно превозно средство- лек автомобил „Пежо 206“, с рег. № ********, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис, амфетамин и метамфетамин по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager drug Chek 5000” с идентификационен номер ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3 във вр.чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от една година и глоба в размер на 500 лв., платима в полза на Държавата. ОТЛАГА, на осн.чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г от НК, подсъдимата Г.Г.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което свидетелството за управление й е било отнето по административен ред, считано от 25.06.2017г.
Мотиви от 10.11.2017г.
В законна сила на 1.2.2018г.
2 АНД No 2291/2017, V състав МВР С.П.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-2481 от 21.08.2017г. на Началник Сектор „ОП“ РУ Несебър, с което на основание чл.257, ал.1 от Закова за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, на С.П.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Р.Р. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.64, ал.2 от ЗМВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 1.2.2018г.
3 АНД No 2489/2017, V състав НАП БИЙЧ ИНВЕСТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2028 от 04.09.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2, изречение последно от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Б.И.” ЕООД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.К.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.1-4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 1.2.2018г.
4 АНД No 2521/2017, V състав Общини С.Ж.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 731 от 01.09.2017г. на Зам.Кмета на О.Н. с което на основание чл.2, ал.8 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на о.Н. *** /Наредба № 1/, на С.Ж.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.2, ал.3 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 1.2.2018г.
5 АНД No 2583/2017, II състав КАТ С.Р.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.1.2018г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 17-0304-002411/19.07.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на С.Р.П. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:***, офис 806, за извършено нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.180, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание - глоба в размер на 20 лева. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.2.2018г.
6 Гражданско дело No 1184/2017, VI състав Искове по ЗОДОВ П.Й.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1184/2017г. по описа на Районен съд гр. Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр. Бургас.
В законна сила на 2.2.2018г.
7 НОХД No 3/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 2.2.2018г.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4/четири/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три / години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК на А.А.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия се налага и наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК се зачита времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето на подсъдимия по административен ред, считано от 01.07.2017 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК, А.А. Михалев с посочена по горе самоличност да заплати направените разноските по делото в размер на 182лв./сто осемдесет и два лева/ за изготвената съдебно химическа /токсикологична/ експретиза, която да бъде заплатена по сметка на ВМА, стр. 152 от ДП.
А.А.М.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4/четири/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три / години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК на А.А.М. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК на подсъдимия се налага и наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК се зачита времето през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето на подсъдимия по административен ред, считано от 01.07.2017 година. ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК, А.А. Михалев с посочена по горе самоличност да заплати направените разноските по делото в размер на 182лв./сто осемдесет и два лева/ за изготвената съдебно химическа /токсикологична/ експретиза, която да бъде заплатена по сметка на ВМА, стр. 152 от ДП.
В законна сила на 2.2.2018г.
8 АНД No 2071/2017, III състав НАП МЕДЕЛИН-2016 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1812/16.08.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М.” ЕООД, ЕИК.........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.П.И., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (четири хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.2.2018г.
9 АНД No 2527/2017, V състав Общини Д.П.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП578 от 23.08.2017г. на Вр.И.Д.Кмет на О.Н. с което на основание чл.14, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет - гр.Несебър, на Д.П.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, действащ със съгласието на родителите си Петър П. и Мария Петрова, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лева за административно нарушение по чл.4, ал.1, т.7 от Наредба № 2 на Общински съвет-гр.Несебър. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 3.2.2018г.
10 НОХД No 116/2018, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 5.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №116/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. Русев – прокурор в РП-Несебър, и подсъдимият Г.Г. със защитник адв.В.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.М.Г., роден на *** год. в гр.Котел, с постоянен и настоящ адрес:*** Загора, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2018 год. около 23.45 часа в гр.Несебър, кв.”Черно море3” №9, от минимаркет „Д.” от владението и без съгласието на Н.Н.Л., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – с бутилка счупил стъклопакета на входната врата и направил опит да отнеме чужди движими вещи – 1бр. бутилка мастика „Пещера” на стойност 9.37лв., 1бр. бутилка текила „Савой” на стойност 9.41лв., 1бр. бутилка бял ром „Савой” на стойност 8.74лв., 1бр. бутилка уиски „Джони Уокър” червен етикет на стойност 21.99лв. и 1бр. бутилка ракия „Троянска сливова” на стойност 10.79лв., всичко на обща стойност 60.30лв., собственост на ЕТ „Д.Д.Л.”, представлявано от Д.И.Л.от гр.Ахелой, общ.Поморие с намерение противозаконно да ги присвои, като опита е останал недовършен поради независещи от дееца причини- бил задържан на местопрестъплението от органите на Полицията, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.3, вр.чл. 194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ Месеца/. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба. ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.Г., със снета самоличност да заплати по сметка на ОД МВР Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 105,33 лв. /сто и пет лева тридесет и три стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №116/2018 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.М.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Г.М.Г.
на основание чл.195, ал.1,т.3, вр.чл. 194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ Месеца/. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба.
В законна сила на 5.2.2018г.
11 АНД No 1366/2017, IV състав ДИТ СЕВАСТОПОЛ ДЗЗД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001771/26.07.2017 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „С.” Д. вписано с БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ***, пл. „С.”, № *, представлявано от А.Н.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 7.2.2018г.
12 АНД No 2340/2017, II състав Общини В.Й.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП505/22.08.2017г. издадено от Виктор Борисов вр.и.д.кмет на О.Н. с което на В.Й.К. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.2, ал.4 и на осн.чл.2, ал.8 от Наредба № 1 на ОбС-Несебър за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на о.Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 50лв./петдесет/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
13 АНД No 2528/2017, VI състав Общини И.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.И., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 690 от 01.09.2017г. на заместник-кмета на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 – за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на о.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 7.2.2018г.
14 АНД No 2569/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.М.Ф. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.1.2018г.
ПРИЗНАВА И.М.Ф. , родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с начално образование, неомъжена, осъждан, безработна, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.07.2017г., около 01.00 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, до сградата на „Първа инвестиционна банка”/Fibank/, като непълнолетна, но като е разбирала свойството и значението на деянието, и е могла да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително, държала високо рисково наркотично вещество- 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ - 30.30 %, с нетно тегло 1.435 /едно цяло четиристотин тридесет и пет/ грама, на стойност - 35.87 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, предл.второ,, т.1 предл.първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.6, вр.ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепяне на решението по делото на таблото за обяви в Кметство - с.Дъбово, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора, за срок от един месец. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото, както следва: остатъкът от наркотичните вещества, находящи се в ЦМУ София, както и опаковките от наркотичните вещества, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА И.М.Ф. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР Бургас сумата общо в размер на 53,50 лева /петдесет и три лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.Ф.
основание чл.78а, ал.6, вр.ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез залепяне на решението по делото на таблото за обяви в Кметство - с.Дъбово, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора, за срок от един месец.
Мотиви от 19.2.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
15 НОХД No 132/2018, VI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.А.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 8.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 132 /2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.С.М. *** – назначен служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемият В.А.Г. споразумение, съгласно което: Обвиняемият В.А.Г.,роден ***, гр.СтараЗагора, жив.в гр.Казанлък, бул."Иларион Макариополски" №42, ет.8, ап.31, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, студент,ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че а на 28.08.2017год ,около 19.00ч.,к.к.Сл.бряг, общ.Несебър, в комплекс „Съни дей 3" ап.№15, без надлежно разрешително съгласно чл. 7 ,чл.16 и чл.З0 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКНВП, държал в шортите си,високорискови наркотични вещества, установено с Протокол за химична експертиза № 677/31.08.2017год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, а именно: -обект, №1/1,полиетиленово топче, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,531 гр. на стойност 3,18 лв. -обект №1/2 ,полиетиленово топче, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,400 гр. на стойност 2,40.лв. -обект №1/3 полиетиленово топче, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,564 грама на стойност 3,38 лв. -обект N1/4, полиетиленово топче,, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,643 гр. на стойност 3,85 лв, I -обект №1/5,полиетиленово топче, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,481 гр. на стойност 2,88 лв. -обект №1/6, полиетиленово топче, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,627 гр. на стойност 3,76 лв. -обект №1/7 - полиетиленово топче,, съдържащ коноп, с процентно съдържание на основно вещество тетрахидроканабинол 6,70% и общо нетно тегло 0,593 гр. на стойност 3,55 лв., като общото тегло на конопа е 3,839; грама,на обща стойност 23,03 лв./двадесет и три лева и три стотинки/ -обект №2/1 - полиетиленово топче на сини и розови ивици,съдържащо амфетамин, с процентно съдържание на основното вещество - 51,60 % и общо нетно тегло 5,771 гр. на стойност 173,13 лв.. - обект №2/2/1 - прозрачно полиетиленово топче, съдържащо амфетамин, с процентно съдържание на основното вещество 51,60 %;и общо нетно тегло 0,358 гр. на стойност 10,74лв. - обект №2/2/2 - прозрачно полиетиленово пликче, съдържащо амфетамин, с процентно съдържание на; основното вещество, - 51,60 % и общо нетно тегло0,705 гр., на стойност 21,15лв. . - обект №2/2/3 - прозрачно полиетиленово Топче, съдържащо амфетамин, с процентно съдържание на основното вещество - 51,60 % и общо нетно тегло 0,924 гр. на стойност 27,72лв. - обект №2/2/4 - прозрачно полиетиленово топче, съдържащо амфетамин, с процентно съдържание на основното вещество - 51,60 % и общо нетно тегло 0,742 гр. на стойност 22,26 лв. , като общото тегло на амфетамина е 8,500 грама, на обща стойност 255,00лв./двеста петдесет и пет лева/. Обект№3 - розова таблетка, съдържаща 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МDМА, със съдържание на МDМА - 35,90% ,с общо нетно тегло 0,376 гр. на стойност 15,04 лв., като стойността на всички наркотични вещества е общо 293.07 лева. /двеста деветдесет и три лева и седем стотинки/, съгласно приложение №2, към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.011.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр. 2, т.1, пр. 1 от НК вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДНА на “Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието на В. А.Г. за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” на В.А.Г.. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – неизразходваната част от наркотичните вещества, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - един брой плик с опаковки , които следва да бъдат унищожени, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189 , ал.3 от НПК , подсъдимия В.А.Г. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас сумата 89.36 лв./осемдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващи направени разноски. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 132/2018 по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.А.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
В.А.Г.
на основание чл.354а, ал.3, пр. 2, т.1, пр. 1 от НК вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДНА на “Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието на В. А.Г. за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” на В.А.Г..
В законна сила на 8.2.2018г.
16 АНД No 2264/2017, IV състав КАТ И.А.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.12.2017г.
РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001861/28.06.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предложение 1 от същия закон, на И.А.К., ЕГН **********,***, в.з. Зора, ул. Меркурий, № 30, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 9.2.2018г.
17 НОХД No 136/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.С.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 9.2.2018г.
ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца; ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подс.Н.С.Г., кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Н.С.Г. с ЕГН ********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на Н.С.Г. е било отнето по административен ред, считано от 11.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство: тестова касета, удостоверяваща извършена проверка техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/, да остане по делото до изтичане на срока му за съхранение.
Н.С.Г.
на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца; ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, на подс.Н.С.Г., кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл. 343б вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Н.С.Г. с ЕГН ********** от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на осн. чл.59, ал.4 от НК времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на Н.С.Г. е било отнето по административен ред, считано от 11.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателствено средство: тестова касета, удостоверяваща извършена проверка техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/, да остане по делото до изтичане на срока му за съхранение.
В законна сила на 9.2.2018г.
18 АНД No 2450/2017, V състав ДИТ МОДУС ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001276 от 25.09.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „М.Т.” ЕООД с ЕИК ......., със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, „......”, представлявано от управителя Ж.А.Ж., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева за административно нарушение на чл.403а, ал.1 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 10.2.2018г.
19 АНД No 1/2018, I състав НАП СТАКОЗ 2009 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 2.2.2018г.
ВРЪЩА жалба вх. № 3/02.01.2018 г. на М.Й.И. Управител и представляващ „СТАРКОЗ 2009” ООД срещу наказателно постановление № 2651/11.10.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 1/2018 г. по описа на Районен съд гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от днес.
В законна сила на 10.2.2018г.
20 Гражданско дело No 1160/2017, III състав Делба В.К.Н. Т.В.Т. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 29.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1160 по описа на Несебърския районен съд за 2017г. поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА исковата молба на В.К.Н. с ЕГН ********** ***.
В законна сила на 13.2.2018г.
21 Гражданско дело No 1176/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.Д. Р.К.С.,
Ж.С.Ч.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 26.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.129, ал.3 ГПК производството по гр.д. № 1176/2017г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 13.2.2018г.
22 ЧГД No 28/2018, V състав Заявления по чл. 410 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Н.С.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА. Изпраща по подсъдност на РС- Бургас.
В законна сила на 13.2.2018г.
23 ЧГД No 44/2018, III състав Заявления по чл. 410 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС В.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 44/2018г. по описа на Несебърския районен съд поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийския районен съд.
В законна сила на 13.2.2018г.
24 АНД No 2620/2017, II състав ДИТ КЕЙ ЕНД ДЖИ ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.12.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-001327/01.09.2017г. на Директор на Д. „ И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.63, ал.2, вр.чл.63, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ на „К.е.Д.в.с.” ЕООД с ЕИК-........, със седалище и адрес на управление:*** 6000, ж.к.Трите чучура, бл.103, представлявано от управителя И.Н.Г., в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 4 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 4000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 02-001327/01.09.2017г. на Директор на Д. „ И.п.т.”*** останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.2.2018г.
25 АНД No 2621/2017, I състав ДИТ КЕЙ ЕНД ДЖИ ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.12.2017г.
ИЗМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-001231 от 01.09.2017 г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.“*** на ИА „Главна инспекция по труда“, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „К.Е.Д.В.С.“ ЕООД, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК ........, със седалище *** 6000, ж. к. „Т.Ч.“ бл. ..., представлявано от И.Н.Г. - управител е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 4000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 4000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-001231 от 01.09.2017 г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.“*** на ИА „Главна инспекция по труда“в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.2.2018г.
26 Гражданско дело No 420/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.В.Р. А.И.Г.,
Р.И.В.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.В.Р. - родена на ***г. в гр. Москва, Руска Федерация, гражданка на Руската Федерация, с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700960467, издадено на 30.03.2017 г., с адрес на пребиваване в Република България в с. Тънково, местност „Камарата 1”, община Несебър, срещу А.И.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес в гр. Видин, ж. к „****************************, и Р.И.В., ЕГН **********, постоянен адрес ***, иск с правно основание чл. 45 ЗЗД, за присъждане на сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от девиация (изкривяване) на носната преграда на дясно, обуславяща временно разстройство на здравето, неопасно за живота, произтичащи от многократни удари, нанесени по главата. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 14.2.2018г.
27 Гражданско дело No 447/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.В.Д. БИЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ АД,
КОСТА БЛАНКА ООД
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.1.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „К.Б.” ООД, ЕИК 201253161, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Добрин Александров Узунов, че по силата на договор за покупко-продажба на право на строеж от 13.05.2009г., обективиран в нотариален акт № 83, том ІІІ, рег.№ 2601, дело № 470/3009г. по описа на нотариус Мария Бакърджиева с рег.№ 110 на НК и район на действие Несебърския районен съд, Т.В.Д., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица Старая Басманная, блок 9, вход 2, ап.111, е собственик на следния недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.598.1.39 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и шест точка петстотин деветдесет и осем точка едно точка тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46 / 18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед № КД-14-02-712 / 19.06.2009г. на Началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, блок А, етаж 2, ап.30а, находящ се в Сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.598; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 29,20 кв.м.; прилежащи части: 4,34 кв.м. от общите части; Ниво: 1 (едно); съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 51500.506.598.1.38, под обекта 51500.506.598.1.26, над обекта 51500.506.598.1.52. ОСЪЖДА „К.Б.” ООД, ЕИК 201253161, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Добрин Александров Узунов, ДА ЗАПЛАТИ на Т.В.Д., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, адрес: град Москва, улица Старая Басманная, блок 9, вход 2, ап.111, сумата в размер на 1 954,95 лв. (хиляда деветстотин петдесет и четири лева и 95 ст.), представляваща направени по делото съдебни и деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 14.2.2018г.
28 АНД No 1716/2017, III състав НАП ИВИАН 2013 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1684/03.08.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „И.2.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище ***, представлявано от Д.Г.Н., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „И.2.” ЕООД, ЕИК ......, със седалище ***, представлявано от Д.Г.Н., нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 14.2.2018г.
29 АНД No 114/2018, III състав ИААА К.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Разпореждане от 14.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по АНД № 114/2018г. по описа на Несебърския районен съд. ПОВДИГАМ СПОР за местна подсъдност пред ВКС между Районен съд – Бургас и Районен съд – Несебър. ИЗПРАЩАМ материалите по АНД № 114/2018г. по описа на Несебърския районен съд на Върховния касационен съд на Република България по компетентност. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.2.2018г.
30 АНД No 1059/2017, IV състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000192/22.12.2016 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „С.И.Г.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.2.2018г.
31 АНД No 1715/2017, II състав НАП З.-Х.Д. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1621/31.07.2017г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на ЕТ„З. - Х.Д.” с ЕИК-102065916, седалище и адрес на управление ***, представляван от Х.Д.З., за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.2.2018г.
32 АНД No 1851/2017, IV състав ДИТ АЛДО ПЛАЗА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001211/15.08.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „А.П.” ЕООД, ЕИК 204078491, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.С.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2500 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.2.2018г.
33 АНД No 1859/2017, IV състав ДИТ АЛДО СТАДИОНА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001147/14.08.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „А.С.” ЕООД, ЕИК......., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Й., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.2.2018г.
34 АНД No 2610/2017, IV състав Други административни от наказателен характер дела И.В.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-И-044/10.10.2017 г. на Изпълнителен директор на И.а.п.л. с което за нарушение по чл. 220, ал.3 вр. чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ вр. чл.22, ал.4 и чл.23, ал.1 от Наредба № 28/09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, на основание чл.294 от сочения закон, на И.В.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 15.2.2018г.
35 НОХД No 167/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Й.П.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 167/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Й.П. Д. - роден на *** г. в гр.Казанлък, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, висше образование, неженен, безработен , с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2018 г., около 22.20 часа, в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, срещу хотел „Северина“, управлявал МПС л.а. Ауди, модел „А 4” с рег. № А 7046 НВ след употреба на наркотични вещества, канабис, установено по надлежния ред с техническо средство „Drug Test 5000“, с фабр. № ARJJ-0041, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС – поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Й.П.Д., с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемият Й. П.Д. с ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 5 /пет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Й.П.Д. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 06.02.2018 година. Разноски по делото не са направени.
Й.П.Д.
на основание чл.343б, ал.3 от НК , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Й.П.Д., с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемият Й. П.Д. с ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 5 /пет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Й.П.Д. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 06.02.2018 година.
В законна сила на 15.2.2018г.
36 НОХД No 172/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Н.Б. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 16.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №172/2018г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Г. *** и адв.В.П. ***, в качеството му на служебен защитник на подсъдимия Г.Н.Б. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Н.Б.- род. на *** ***, обл.Бургас, ул.»Г.Д.», № **, българин, български гражданин, не осъждан, средно образование, женен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2018 г., около 10.40 ч., в к.к. «Сл.бряг», общ.Несебър, на главната алея до хотел «Браво», в посока гр.Несебър, управлявал МПС- л.а. „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № А 1174 КА, след употреба на наркотични вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство «Drug Test 5000», с фабр.№ ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, Г.Н.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.02.2018 г. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 172 /2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Г.Н.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Г.Н.Б.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г вр. чл.343 б вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, Г.Н.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, като ЗАЧИТА времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.02.2018 г. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 172 /2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
37 АНД No 1868/2017, V състав Общини Д.В.Т. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 414 от 10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на Д.В.Т. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 17.2.2018г.
38 ЧНД No 156/2018, IV състав Производство по Глава 26 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Е.П.М.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 19.2.2018г.
ВРЪЩА досъдебно производство № 124/2011 г. по описа на Окръжна следствена служба към ОП- Бургас на РП- Несебър като дава възможност на последната в едномесечен срок да извърши уведомяване на пострадалия Сергей Талицин за постановление от 20.05.2016 г. за частично прекратяване на производството по сочените в мотивната част начини. Ново искане за ускоряване на наказателното производство може да бъде отправено след изтичане на дадения едномесечен срок. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 19.2.2018г.
39 Гражданско дело No 865/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ЕООД С.Г.СТРОЙИНВЕСТМЪН ООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.2.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 239, ал. 1 от ГПК, Несебърският районен съд Р ЕШ И: ОСЪЖДА „ С.Г. Стройинвестмън“ ООД, ЕИК 102291118, седалище и адрес на управление:***, представлявано от Управителя И.И.К. да ЗАПЛАТИ на Б.Г.“ ЕООД, ЕИК 103541300, седалище и адрес на управление:*** № 2, представлявано от Управителя А.К.Г., сумата от 13639/тринадесет хиляди шестстотин тридесет и девет/ лева, явяваща се уговорено, но незаплатено възнаграждение за извършени строително-монтажни работи по фактура № 1422/14.10.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, на основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 във връзка с чл. 266, ал. 1 от ЗЗД, както и за заплащане на обезщетение за забавено плащане в размер на 4103.29/четири хиляди сто и три лева и двадесет и девет стотинки/ за периода 14.10.2014 до 28.09.2017г на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД както и законна лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска в съда до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА С.Г. Стройинвестмън“ ООД, ЕИК 102291118, седалище и адрес на управление:***, представлявано от Управителя И.И.К. да ЗАПЛАТИ на Б.Г.“ ЕООД, ЕИК 103541300, седалище и адрес на управление:*** № 2 направените по делото разноски в размер общо на 2245.56лв. /две хиляди двеста четиридесет и пет лева и петдесет и шест ст./ Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2018г.
40 Гражданско дело No 49/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.И.,
А.С.И.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.2.2018г.
Водим от изложеното, съдът Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключеният между М.В.И. с ЕГН **********,***, кк.Слънчев бряг ,х-л А.Х., вх.А,ет.6,ап.3 (до х-л С.,срещу бензиностанция П.) и А.С.И. с ЕГН **********,***ски брак, за който е издаден акт за граждански брак №**** от 24.08.2014г видно от Удостоверение №********** от 24.08.2014г., издадено въз основа на акт за сключен граждански брак от гр.Несебър, общ.Несебър - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.В.И. с ЕГН **********,***, кк.Слънчев бряг ,х-л А.Х., вх.А,ет.6,ап.3 (до х-л С.,срещу бензиностанция П.) и А.С.И. с ЕГН **********,***, споразумение по силата на което: Родителските права по отношение на детето Е.А. И. с ЕГН **********, се предоставят за упражняват от майката М.В.И.. 3. Местоживеенето на детето Е.А. И. с ЕГН **********, ще бъде при майката М.В.И. с адрес ***, кк.Слънчев бряг ,х-л А.Х.,вх.А,ет.6,ап.3 (до х-л С.,срещу бензиностанция П.). 4. Режима на личните отношения на детето с родителя А.С.И., се уреждат по следния начин: бащата има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8,00 часа до 20,00часа, както и веднъж годишно през лятото за 1/един/ месец, който период не съвпада с годишния платен отпуск на майката. 5. Бащата А.С.И. се задължава да изплаща издръжка до 30-то число на месеца в размер на127.50,00лв./сто двадесет и седем лева и петдесет ст. лева/ месечно. 6. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ - придобитите през време на брака движими вещи са си поделили извънсъдебно. 7. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ - Съпрузите не си дължат един на друг издръжка. 8. ФИРМИ И ВЛОГОВЕ - по време на брака не са придобивани. 9. ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака запазва фамилното си име И. с което е известна в обществото. 10. Семейното жилище - семейното жилище находящо се в гр.Несебър, кк.Слънчев бряг ,х-л А.Х.,вх.А,ет.6,ап.3 (до х-л С.,срещу бензиностанция П.), се предоставя за ползване на майката М.В.И.. 11. РАЗНОСКИ - всички разноски свързани с прекратяване на брака да се поделят по равно. ОСЪЖДА А.С.И. с ЕГН **********,*** да заплати сума в размер на 91.80/деветдесет и един лева и осемдесет ст/ лева – допълнителна държавна такса за споразумението в частта за издръжката . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.2.2018г.
41 АНД No 1062/2017, IV състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.10.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000194/22.12.2016 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.128, т.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „С.И-Г.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 20.2.2018г.
42 АНД No 1796/2017, VI състав ДИТ ММ ХОЛИДЕЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-001725 от 18.08.2017г., издадено от директора на д. „И.п.т.”***, с което на „М.Х.” ООД, ЕИК........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 152 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 20.2.2018г.
43 АНД No 2623/2017, V състав ДИТ КЕЙ ЕНД ДЖИ ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001329 от 01.09.2017г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, за административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 20.2.2018г.
44 НОХД No 182/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 20.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 182/2018г. по описа на РС- гр.Несебър между Георги Русев- прокурор в РП- Несебър и адв.Ч. в качеството й на защитник на подсъдимия А.А.Д., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.А.Д.- роден на *** год. в гр.София, живущ ***, българин, български гражданин, с наложено административно наказание по чл.78а от НК, неженен, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2017год., около 23,10 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в районна на хотел „Глобус”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл. 30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП, установено с протокол от химическа експертиза №363/06.07.2017 год. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас, а именно: кристалообразно вещество с нетно тегло 0.123 грама със съдържание на основното вещество метамфетамин 7.40%, на стойност 3.04 лв. съгласно Постановление №23/29.01.1998 год. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.второ, т.1, пр.първо, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 600 /шестстотин/ лева, платима в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, и опаковките, в които същите са се намирали, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.Д. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 73,68 лв. (седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 182/2018 г. по описа на РС - Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата
А.А.Д.
на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.второ, т.1, пр.първо, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА“ в размер на 600 /шестстотин/ лева, платима в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, съставляващи останалата неизразходвана част от наркотичните вещества, и опаковките, в които същите са се намирали, които след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, А.А.Д. с посочена по- горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 73,68 лв. (седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
В законна сила на 20.2.2018г.
45 НОХД No 193/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 21.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 193/ 2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.А.С. със защитник адв. В.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.А.С. – роден на *** г. в гр.Русе, постоянен адрес: ***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, работи като управител на дружество „ Станчеви“ ООД – гр.Русе, ЕГН **********, за ВИНОВЕН В това , че на 14.10.2017г. около 10.30 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл.Бургас, срещу хотел „Амадеус 5“, в посока складова база, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ Голф“ с рег.№ ЕН 0491 КК, след употреба на наркотични вещества, а именно- амфетамин (АМР), метамфетамин (МЕТ) и тетрахидроканабинол (ТНС 5) - представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежният ред, чрез извършено химическо изследване /анализ на кръв/, материализирано в Съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № 482 /17.01.2018г. изготвена от Военно Медицинска академия - гр.София, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл. чл.343Б, ал. 3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 (ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК Изпълнението на така наложеното на А.А.С. наказание 4 /ЧЕТИРИ/ месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1 ,вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК А.А.С. ЕГН **********, от право ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок ОТ 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето през което А.А.С. ЕГН ********** е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 14.10.2017година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.А.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 276.80 лева представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
А.А.С.
на основание чл. чл.343Б, ал. 3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250 (ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК Изпълнението на така наложеното на А.А.С. наказание 4 /ЧЕТИРИ/ месеца „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл. 343 Г, във вр. с чл. 343Б, ал.1 ,вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК А.А.С. ЕГН **********, от право ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок ОТ 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59,ал.4 от НК времето през което А.А.С. ЕГН ********** е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 14.10.2017година. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.А.С. с посочена самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 276.80 лева представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
В законна сила на 21.2.2018г.
46 НОХД No 84/2018, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.К.Т. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 22.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №84/2018г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Б.П. *** – упълномощен защитник на подсъдимия Д.К.Т., съгласно което: ПРИЗНАВА Д.К.Т. - роден на ***г. в гр.Разлог, с постоянен адрес:***, понастоящем в затвора гр.София, българин, български гражданин, осъждан, със средно образование, неженен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2016г., около 22:20 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, пред жилищна сграда „Сън Сити” - южен вход, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, както следва : - прахообразно вещество, с нетно тегло – 0,416 грама, със съдържание на амфетамин – 6,00%, на стойност 12,48 лв. /дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки/; - прахообразно вещество, с нетно тегло – 0,501 грама, със съдържание на амфетамин – 7,80%, на стойност 15,03 лв. / петнадесет лева и три стотинки/, всичко на обща стойност 27,51 лв. /двадесет и седем лева и петдесет и една стотинки/, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – остатъка от наркотичните вещества, изпратени за съхранение в ЦМУ-София, както и намиращите се по делото опаковки от наркотични вещества, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия Д.К.Т., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 183.59 лв. /сто и осемдесет и три лева и петдесет и девет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 84/2018г. по описа на РС-гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.К.Т. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Д.К.Т.
на основание чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
В законна сила на 22.2.2018г.
47 НОХД No 197/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Ю.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №197/2018г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Христина Апостолова- прокурор в РП- Несебър и адв.Н.И. ***, упълномощен защитник на подсъдимата И.Ю.П. от досъдебното производство споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Ю.П.- родена на ***г в Руска Федерация, с адрес ***, рускиня, руско гражданство, средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЛНЧ **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.11.2017г., около 22.30 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, на кръстовището на ул.“Струма“ и ул.“Хан Крум“, с посока от кръгово движение до х-л „Котва“ към гр.Несебър, стара част, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Кади” с рег.№ *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред чрез Протокол за химическа експертиза № 803/10.11.2017год. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.Ю.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ЗАЧИТА, на осн. чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемата е иззето по административен ред, считано от 09.11.2017 год. ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал.3 НПК, И.Ю.П. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 60,27 /шестдесет лева и двадесет и седем стотинки/лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №197/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Ю.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
И.Ю.П.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ЛИШАВА, на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, И.Ю.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание „Глоба” от двеста до хиляда лева. ЗАЧИТА, на осн. чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемата е иззето по административен ред, считано от 09.11.2017 год.
В законна сила на 22.2.2018г.
48 АНД No 1591/2017, V състав Общини П.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 296 от 18.07.2017г. на Вр.И.Д.Кмет на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на П.И.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 23.2.2018г.
49 АНД No 1717/2017, VI състав НАП НИКИ 011 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1664 от 03.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Н.0.” ЕООД, ЕИК 203908352, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
50 АНД No 1930/2017, IV състав НАП МОДУС ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1651/03.08.2017 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „М.Т.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление в КК „Слънчев бряг”, Авеню център, представлявано от Ж.Ж., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 23.2.2018г.
51 АНД No 2098/2017, I състав ДИТ ЕЛИС ФУУД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.10.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №24-001454 от 28.08.2017 г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция“ Главна инспекция по труда“, с което за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 КТ във връзка с чл. 414, ал. 1 КТ на „ Е.Ф.“ ООД, ЕИК- 202440000, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.П.П., ЕГН- ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв.. , като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 2000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-001454 от 28.08.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.2.2018г.
52 АНД No 2604/2017, III състав КАТ З.М.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002235 от 23.08.2016г., издадено от Павел И. Колев на длъжност Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, в частта, в която на З.М.Д. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.2.2018г.
53 АНД No 2719/2017, VI състав КАТ П.И.Ц. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003389 от 07.09.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на П.И.Ц., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 23.2.2018г.
54 АНД No 2/2018, III състав НАП ВИКТОРИЯ ТУРИСТИКЕАД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 1.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 2/2018г. по описа на Несебърския районен съд. ВРЪЩА жалбата на „Виктория туристик” ЕАД, ЕИК 102880358, със седалище и адрес на управление *** Борис ІІІ Обединител № 2, представлявано от изпълнителния директор Кристина Георгиева Радулова, против Наказателно постановление № 2015/30.082017г., издадено от Кирил Петров Пологов – заместник-директор на ТД на НАП Бургас, поради подаването й след изтичането на седемдневния срок за обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
55 АНД No 1058/2017, I състав ДИТ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.12.2017г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-000190/ 22.12.2016 г. издадено от Павлин Васков Тодоров - директор на Д. „И.п.т.“***, с което за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „ Стандарт - ИНВЕСТ - ГРУП“ ЕООД, , със седалище и адрес на управление:***,представлявяно от Д.П.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3000лв /три хиляди/ лева., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000190/ 22.12.2016 г. на директор на Д. „И.п.т.“*** в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.2.2018г.
56 АНД No 1925/2017, V състав НАП СЪМЪР ТУРС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1703 от 01.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „С.Т.“ ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Х.Ш., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ., като НАМАЛЯВА същата в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 26.2.2018г.
57 НОХД No 203/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.М.В. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 26.2.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 203/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата Е.М.В. -родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 15.02.2018г., около 22:00ч., в с. Равда, общ. Несебър, пред входа на стадиона в с. Равда, управлявала, в посока от с. Равда към главен път І -9, моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № А 3141 ВМ, след употреба на наркотични вещества – канабис /ТНС 5/, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Дръг тест 5000” /Drager drug Test 5000/, с идентификационен номер АRJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – ПОРАДИ К ОЕТО и на основание чл.343б, ал.3 от НК , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Е.М.В. с ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Е.М.В. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”, от петстотин до хиляда и петстотин лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Е.М.В. с ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Е.М.В. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 15.02.2018 година. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство – тестова касета /Дрегер дръг тест 5000/с идентификационен номер ARJJ -0041 от извършената проба, да остане по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. По делото няма направени разноски.
Е.М.В.
на основание чл.343б, ал.3 от НК , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, я ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА . ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ на Е.М.В. с ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата Е.М.В. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”, от петстотин до хиляда и петстотин лева. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б , ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на Е.М.В. с ЕГН **********, наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Е.М.В. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 15.02.2018 година.
В законна сила на 26.2.2018г.
58 АНД No 2510/2017, III състав КАТ П.К.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-000763 от 18.04.2017г., ИЗДАДЕНО ОТ П. Иванов К. на длъжност Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на П.К.К. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административни наказания „Глоба” в размер на 500 лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, и са му отнети му общо 10 контролни точки на основание Наредба № Із-2539, за извършено нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.
В законна сила на 27.2.2018г.
59 АНД No 1855/2017, IV състав ДИТ АЛДО ПЛАЗА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001146/15.08.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „А.П.” ЕООД, ЕИК 204078491, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.С.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2500 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 28.2.2018г.
60 АНД No 1858/2017, IV състав ДИТ АЛДО ПЛАЗА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001144/15.08.2017 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „А.П.” ЕООД, ЕИК 204078491, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.С.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 2500 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 28.2.2018г.
61 АНД No 2727/2017, VI състав КАТ А.К.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-003951 от 02.11.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, с което на А.К.Т., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 3, пр. 2 ЗДвП са наложени наказания „глоба” в размер на 2000 лв. и „Лишаване от право” да управлява МПС за 24 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 28.2.2018г.
62 АНД No 55/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.2.2018г.
ПРИЗНАВА И.К.К., родена на ***г. в гр. Русе, с адрес: ***, българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, управител на книжарница, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 10.09.2017г., около 00:20ч., в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в района на хотел „Глобус“, в себе си без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията е реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държала високорискови наркотични вещества по смисъла на Приложение №1 – Списък I – „Растения и вещества с висока степен на реск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно Протокол за физикохимична експертиза №718/13.09.2017г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: Обект №1 – 1 бр. цилиндрична кутия с напис „SIRIUS“, съдържаща суха тревиста растителна маса, която се определя като КОНОП с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8.50% и нетно тегло 4.882 грама на стойност 29.29 /двадесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева, като стойностите са определени съгласно приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен - Престъпление по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, предл. Второ, т.1 предл. Първо от НК вр. чл. 73, ал.1 и чл. 30 ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД ПО ЧЛ. 73, ал. 1 от Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/, вр. чл. 3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВПЫ вр. Приложение №1 – Списък I – „Растения и вещества с висока степен на реск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв. (петстотин) лева в полза на Държавата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 354а, ал.6 НК веществените доказателства по делото, представляващи растителна маса определена като коноп с тегло 4,882 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 8.50% предадени с приемо - предавателен протокол №3011 от 26.11.2017 на ЦМУ София да бъдат унищожени след влизане на решението в сила. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53, ал.1, б.„а“, от НК веществените доказателства представляващи опаковки да бъдат унищожени, като вещи без стойност след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 НПК И.К.К. С ЕГН **********, да заплати в полза на ОД на МВР-Бургас сторените в досъдебното производство разноски в размер на 64,25лв. /шестдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/ лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
И.К.К.
Мотиви от 20.2.2018г.
В законна сила на 28.2.2018г.