Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 1689/2016, III състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.У. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 17.3.2017г.
ПРИЗНАВА М.И.У., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ром, български гражданин, с основно образование, малограмотен, неженен, живее на съпружески начала, осъждан, неосъждан към датата на извършване на деянието, предмет на обвинението, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.05.2016 г., около 23.00 часа, в к.к. „С.б.”, общ.Несебър, в района на Почивна станция на Министерски съвет е отнел чужди движими вещи: един брой синджир от жълто 9-каратово злато, с тежина 3.07 грама, с проба 375, на стойност 98.24 лева, ведно с един брой висулка – златна плочка медальон от 14 каратово жълто злато с проба 585, с тежина 2.11 грама, на стойност 105.50 лева на обща стойност на отнетите вещи: 203.74 лв. / двеста и три лева и седемдесет и четири стотинки/ лева от владението на И. А. А., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – издърпал от врата на пострадалата златния накит, ведно с висулката плочка, като невъзстановените имуществени вреди са в размер на 98.24 лева, поради което и на основание чл. 198, ал. 1 от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл. 198, ал. 1, от НК, НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК М.И.У. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 77.28 лв. /седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ лева, представляваща направени разноски по досъдебното производство, както и сумата в размер на 123.00 лв. /сто двадесет и три/ лева по сметка на РС- Несебър, представляваща направени по делото разноски за превод на документи. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
М.И.У.
Мотиви от 20.3.2017г.
В законна сила от 3.4.2017г.
2 АНД No 1891/2016, IV състав НАП ДИДО ЕМ 2014 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1604/22.07.2016 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на „Д.Е.2.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.4.2017г.
3 АНД No 1973/2016, II състав НАП А.- Б.Б. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1659/26.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на ЕТ„А.-Б.Б.”, ЕИК-........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.А.Б. за нарушение на чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.4.2017г.
4 АНД No 2119/2016, VI състав ДИТ С.С.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-005338 от 10.12.2015г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на ЕТ „С. - С.П.”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 11, ал. 5 вр. чл. 12, ал. 1 вр. чл. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 3.4.2017г.
5 АНД No 2377/2016, IV състав НАП Д.И.2. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2644/21.10.2016 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на ЕТ „Д.И.”, ЕИК ****, представляван от Д.А.И., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.4.2017г.
6 НОХД No 2396/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Б.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 3.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2396/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Анна Пантелеева - прокурор в РП- Несебър и адв.Р.в в качеството му на защитник на подсъдимия Л.Б.В. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Л.Б.В. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2016г., в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества – коноп с нетно тегло 1.871 грама, със съдържание на тетрахидроканабинол 3.20%, на стойност 11,23 лева; метамфетамин с нетно тегло 1.126 грама и съдържание на метамфетамин 8,30%, на стойност 28,15 лева; и метамфетамин с нетно тегло 0.546 грама и съдържание на метамфетамин 45,10%, на стойност 13,65 лева – всички наркотични вещества на обща стойност 53,03 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наложеното наказание с място на изтърпяване на наказанието Затвора Бургас. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, на подсъдимия Л.Б.В. кумулативно предвиденото наказание “Глоба”. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, както следва: останалата част от наркотичните вещества, намиращи се на съхранение в ЦМУ-гр.София и опаковките от наркотичните вещества, които да се УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НК Л.Б.В. да заплати по сметка ОД на МВР Бургас сумата от 166,30 лева /сто шестдесет и шест лева и тридесет стотинки/, представляваща направените разноски в хода на Досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производството по НОХД №2396/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Съдът след одобряване на споразумението и на основание чл.306, ал.1 НПК намери че са на лице предпоставките на чл.59 НК О П Р Е Д Е Л И: ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така наложеното по-горе наказание времето, през което осъденият Л.Б.В. с ЕГН: ********** е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по НОХД №2396/2016 г. считано от 09.03.2017 година съгласно писмо рег.№484/09.03.2017 г. на ОД „Охрана” ОЗ Сливен. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата по НОХД №2396/2016 г. по описа на Районен съд Несебър спрямо подсъдимия Л.Б.В. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Л.Б.В.
В законна сила от 3.4.2017г.
7 АНД No 35/2017, V състав Комисия за защита на потребителите ВИКТОРИЯ 73 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.3.2017г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41879 от 08.11.2016г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, в частта му, с което на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „В.7.” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Д.К., с адрес *** /чрез адв.Антоанета Гинева/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение по чл.77, ал.3, т.2 от ЗЗП. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление, в останалата му част, с което на основание от чл.198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „В.7.” ЕООД с ЕИК ........., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение по чл.9, ал.2 вр. ал.1 от ЗЗП. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 3.4.2017г.
8 АНД No 57/2017, I състав Общини Л.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 19.09.2016г., издадено от В.Б.Б., вр.и.д. кмет на О.Н. с което на основание на основание чл. 51, ал.4 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр. Н., на Л.И. ***, о.Н. *** А, с ЕГН: ********** е наложена административна санкция – „Глоба“ в размер на 100 /сто/ лева, за нарушение по чл.51, ал.1, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет - гр. Н. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 3.4.2017г.
9 ЧНД No 167/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.3.2017г.
и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : 1.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на А.А.Г. с ЕГН ********** по по НОХД № 226/2010г. на РС-Несебър и НОХД № 207/2010г. на РС-Несебър (№ 1 и № 2), а именно: ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3. Ограничения в свободното придвижване за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изразяващи се в налагане на забрана за: 1. напускане на населеното място – с.Драгоданово, общ.Сливен, където се намира СПИ „Христо Ботев”, за повече от 24 часа без разрешение на пробационния служител или прокурора и 2. напускане на жилището, което обитава А.А.Г., намиращо се в СПИ „Христо Ботев”, за периода от 21.00 часа вечерта до 07.00 часа на другия ден, тъй като деянията са извършени преди да има влязла в сила присъда, за което и да е от тях. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК така определеното общо най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО. 2.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Г. по НОХД № 1826/2015г. на РС-Несебър и НОХД № 1835/2015г. на РС-Несебър (№ 6 и № 7), а именно: ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията, наложени по делата, включени в горепосочената група, считано от 16.11.2015г. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК от така определеното общо най-тежко наказание времето, през което осъденият Г. е бил задържан с мярка за неотклонение по НПК и ЗМВР по НОХД № 1835/2015г. на РС-Несебър в периода от 26.08.2015г. до 16.11.2015г. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Определението бе обявено на страните в 14.25 часа. След обявяване на определението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на същото. След влизане на настоящото определение, заверен препис от същото да се изпрати на РП-Несебър, бюро „Съдимост” при РС- Бургас и на Началника на Затвора-гр.Бургас за сведение и изпълнение. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа с прочитане определението на съда.
А.А.Г.
В законна сила от 3.4.2017г.
10 АНД No 1495/2016, III състав НАП П.-Й.Д. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.2.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1492/13.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на ЕТ „П. – Й.Д.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Й.Н.Д. с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на ЕТ „П. – Й.Д.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец Й.Н.Д. с ЕГН **********, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 4.4.2017г.
11 АНД No 1745/2016, VI състав НАП ЕКСЕЛЛ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1407 от 08.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Е.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 5000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 4.4.2017г.
12 АНД No 1777/2016, VI състав ДИТ ММТС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001005 от 15.09.2016г., издадено от изпълнителния директор на И.а. „Г.и.п.т.”, с което на „М.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 4.4.2017г.
13 АНД No 1863/2016, III състав КАТ Ц.Д.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.3.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-002384 от 31.08.2016г., издадено от П.И.К. на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. 2 от ЗДвП, на Ц.Д.С. с ЕГН **********,*** Й.В. № **, вход *, етаж *, ап.*, е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.150 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.4.2017г.
14 АНД No 2160/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.1.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-30-ДНСК-151/06.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 4.4.2017г.
15 АНД No 33/2017, I състав ДАМТН СТАНИМИР СТОЯНОВ 2011 ЕООД ДАМТН, РОНП ЮИБ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 14.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №№ЖСЦ-06/09.11.2016г. на Началник Регионален отдел „Надзор пазара“ Югоизточна България (РОНП ЮИБ) в Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), оправомощена със Заповед А-444/03.06.2016г. на Председателя на ДАМТН, с което на „С.С.2." ЕООД, ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление:***, с управител С.П.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 250 (двеста и петдесет) лева на основание чл. 52б от ЗТИП за нарушение по чл.4 б, т.2 от ЗТИБ и ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 250 (двеста и петдесет) на основание чл. 52д от ЗТИП нарушение на чл. 46, т. 4 от ЗТИП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.4.2017г.
16 АНД No 193/2017, IV състав НАП ВИГО-БОЖИЛОВА ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 193/2017 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред АС- Бургас, който за наказващия орган тече от днес, а за жалбоподателя- от уведомяването му.
В законна сила от 4.4.2017г.
17 НОХД No 382/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 4.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №382/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП- гр.Несебър и подсъдимият М.Д. със защитник адв.Б.П. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.М.Д., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ученик, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2017г., около 17.00 часа, в гр.Несебър, на ул.“Иван Вазов, в близост до хотел „Марина Палас“ в посока на движение от ул.“Хан Крум“ към комплекс „Виго“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди А6“ с рег.№ ...., след употреба на наркотични вещества – канабис и кокаин, установено по надлежния ред – с техническо средство „Drager Drug Check 3000“ с фабричен № ARJL-0133, поради което и на основание чл.343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /Три/ Месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал.2 от НК и кумулативно предвиденото наказание „Глоба в размер на 300 /Триста/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, М.М.Д., с ЕГН: ********** от право да управлява МПС за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 26.02.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тест касета дрегер от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след влизане в сила на настоящото като вещ без стойност. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №382/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.М.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.М.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
М.М.Д.
В законна сила от 4.4.2017г.
18 НОХД No 392/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.А.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 4.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 392/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият М.А.П., ЛНЧ **********, роден на ***г. в Руска федерация, със статут на продължително пребиваващ на територията на Република България, с настоящ адрес:***, руснак, руски гражданин, женен, неосъждан, висше образование, управител на „**************” ООД, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.01.2017г., около 17:45 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, кв. „*******”, пред супермаркет „****” от главен път I-9 в посока к.к. Слънчев бряг, управлявал товарен автомобил, марка «Шкода» модел «Рапид» с рег. № ********, собственост на „**************” ООД с управител М.А.П., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.20 /две цяло и двадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+”, с фабричен № ....5, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия М.А.П. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА“ в размер на 180 лева (сто и осемдесет) лева, платима в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия М.А.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемия М.А.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.01.2017г. От деянието не са нанесени съставомерни имуществени вреди. Няма иззети и приложени по делото веществени доказателства. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 392/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.А.П. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ОБВИНЯЕМИЯТ: Заявявам, че не желая да получа копие от съдебния протокол на разбираем от мен език. Разбрах всичко. ОБВИНЯЕМ: /М.П./
М.А.П.
В законна сила от 4.4.2017г.
19 Гражданско дело No 804/2016, III състав Искове за трудово възнаграждение Е.П.М. АКВАРЕНТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.П.М. с ЕГН **********,***, искове за осъждането на „А.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – запад, административен център „С.”, етаж 1, представлявано от управителите А.П.Н. и С.Р.К. заедно, следните суми: сумата в размер на 765,56 лв. (седемстотин шестдесет и пет лева и 56 ст.), представляваща общ размер на дължими трудови възнаграждения за месеците август и септември 2015г., сумата в размер на 36,41 лв. (тридесет и шест лева и 41 ст.), представляваща дължимо обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2015г., сумата в размер на 49,34 лв. (четиридесет и девет лева и 34 ст.), представляваща общ размер на мораторните лихви върху претендираните трудови възнаграждения и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, начислена общо за периода от 01.09.2015г. до 08.06.2016г., както и законната лихва върху отделните главници, поради погасяване изцяло на задълженията в резултат на извършено плащане след предявяване на иска. ОСЪЖДА „А.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – запад, административен център „С.”, етаж 1, представлявано от управителите А.П.Н. и С.Р.К. заедно, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща дължима държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.4.2017г.
20 АНД No 40/2017, II състав НАП ПРИМА ПЛАСТ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2.....16г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „П.п.“ ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.К.Щ. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.4.2017г.
21 НОХД No 401/2017, VI състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.П.Б. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 5.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №401/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.А.Ж. – защитник на обвиняемия, и обвиняемия И.П.Б. споразумение, съгласно което: И.П.Б. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, постоянен адрес ***, понастоящем в ЗО „Кремиковци, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 17.06.2013 год. около 13.00 часа от хотелска стая, обособена като офис в х-л „Форест парк” в к.к. „Сл.бряг” през незаключена и отворена врата като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките е отнел чужди движими вещи – един брой дамско кожено портмоне, черно на цвят, на стойност 18.00лв.; един брой дамско портмоне, синьо на цвят, в каре, на стойност 5.00лв.; сумата от 120 евро, равняваща се на 234.60лв. и сумата от 207.00лв., всички вещи на обща стойност 464.60 лв. и лични документи от владението и без съгласието на холандската гражданка К.Х., като деянието е извършено при условията на повторност и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.28, ал.1 от НК, вр. с чл.54, ал.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ „ОБЩ“ режим за изтърпяването на така наложеното наказание. ОСЪЖДА на осн.чл.189,ал.3 от НПК обвиняемия И.П.Б. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас, направените разноски по досъдебното производство в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №401/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия И.П.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
И.П.Б.
В законна сила от 5.4.2017г.
22 АНД No 1714/2016, II състав НАП МИ ДИ ЛЕН ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.11.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1902/08.08.2016г., издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас, с което на „М.Д.Л.” ЕООД, ЕИК-********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Д.И. е наложена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила от 6.4.2017г.
23 НОХД No 298/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Я.Х. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД №298/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева - прокурор в РП- Несебър и адв.В.П. *** в качеството му на защитник на подсъдимия Х.Я.Х. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.Я.Х. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с адрес:***, средно образование, студент, неженен, ЕГН: **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016 год. около 23.40 часа в гр. Обзор, общ. Несебър, на крайбрежната алея в близост до бар „Куба" управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген" модел "Голф", с peг. № А *****, след употреба на наркотично вещество, а именно "Канабис" с активно вещество "тетрахидроканабинол", установено с техническо средство "Drager Drugtest 5000" с идентификационен номер ARHJ-0005, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК кумулативно предвиденото в чл. 343б, ал.3 от НК наказание «Глоба». НАЛАГА на основание чл.343 г вр. с чл.343 б, ал.3, вр. с чл.37 т.7 от НК на Х.Я.Х. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което Х.Я.Х. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.08.2016г. ПРИЗНАВА Х.Я.Х. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с адрес:***, средно образование, студент, неженен, ЕГН: **********, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016 г. около 23.40 часа в гр.Обзор, общ. Несебър, в близост до бар „Куба", находящ се на крайбрежната алея, в лек автомобил марка „Фолксваген" модел „Голф" с peг. ** *****, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно: амфетамин, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент амфетамин 3.80 % (три цяло и осемдесет процента) и тегло 0.336 (нула цяло триста тридесет и шест) грама на стойност 10.80 лв (десет лева и осемдесет стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 8.80 % (осем цяло и осемдесет процента) и тегло 0.430 (нула цяло четиристотин и тридесет) грама на стойност 2.58 лв (два лева петдесет и осем стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.80 % (пет цяло и осемдесет процента) и тегло 0.375 (нула цяло триста седемдесет и пет) грама на стойност 2.25 лв (два лева двадесет и пет стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.60 % (пет цяло и шестдесет процента) и тегло 0.308 (нула цяло триста и осем) грама на стойност 1.84 лв (един лев осемдесет и четири стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9.90 % (девет цяло и деветдесет процента) и тегло 0.386 (нула цяло триста осемдесет и шест) грама на стойност 2.31 лв (два лева тридесет и една стотинки); всичко на обща стойност 19.78 лева (деветнадесет лева седемдесет и осем стотинки), определена според приложение № 2, към член единствен, на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал. 5, вр. с ал.3, предл.2, т.1 от НК, вр. с чл. 54, ал.1, от НК го ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 200/двеста/ лева. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК във връзка с чл.53, ал.1, б.а от НК наркотичните вещества, предмет на престъплението, както следва: амфетамин, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент амфетамин 3.80 % (три цяло и осемдесет процента) и тегло 0.336 (нула цяло триста тридесет и шест) грама на стойност 10.80 лв (десет лева и осемдесет стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 8.80 % (осем цяло и осемдесет процента) и тегло 0.430 (нула цяло четиристотин и тридесет) грама на стойност 2.58 лв (два лева петдесет и осем стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.80 % (пет цяло и осемдесет процента) и тегло 0.375 (нула цяло триста седемдесет и пет) грама на стойност 2.25 лв (два лева двадесет и пет стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.60 % (пет цяло и шестдесет процента) и тегло 0.308 (нула цяло триста и осем) грама на стойност 1.84 лв (един лев осемдесет и четири стотинки); коноп, съдържащ се в полиетиленов плик със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9.90 % (девет цяло и деветдесет процента) и тегло 0.386 (нула цяло триста осемдесет и шест) грама на стойност 2.31 лв (два лева тридесет и една стотинки), които са изпратени на ЦМУ – гр.София и на основание чл.112, ал.2 от НПК следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.а НК един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК едно общо наказание, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5/пет/ месеца. ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3/три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 от НК към така определеното най-тежко наказание наказанията „ЛИШАВАНЕ от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца, както и изцяло наказанието „ГЛОБА“ в размер на 200 лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НК Х.Я.Х. да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 85.76 лева /осемдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща направените в хода на досъдебното производство разноски. СЪДЪТ с оглед одобряване на споразумение и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №298/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът, на основание чл.309, ал.4 от НПК, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП № 304 ЗМ- 1716/2016г. по описа на РУ– Несебър спрямо подсъдимия Х.Я.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Х.Я.Х.
В законна сила от 7.4.2017г.
24 АНД No 1853/2016, IV състав НАП МОНА 09 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1522/14.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „М.0.” ЕООД, ЕИК *******, представлявано от К.С.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 10.4.2017г.
25 АНД No 2561/2016, I състав КАТ К.Н.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 9.2.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-003238/14.12.2016г. на Началника на РУ-Несебър,към ОДМВР Бургас с което е наложено на К.Н.К., ЕГН: ********** *** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 2000/ две хиляди/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 предл.първо от ЗДвП за нарушение по този текст като на осн. Наредба № Із-2539на МВР са му отнети и 12 к.т. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 10.4.2017г.
26 АНД No 1585/2016, III състав НАП ВЕРСИС ООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1209-F218056/29.06.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „В.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.Б.Й., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 11.4.2017г.
27 АНД No 1683/2016, VI състав КАТ Г.Г.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 6.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-002372 от 25.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Г.Г.Х., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв., а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 11.4.2017г.
28 АНД No 1738/2016, IV състав ДИТ Д.-Д.Щ. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001006/15.09.2016 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на ЕТ „Дони- Д.Щ.”, ЕИК 102646654, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.П.Щ., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 3000 лв. на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 11.4.2017г.
29 АНД No 1747/2016, IV състав НАП ВЕНУС 92 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1432/11.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „В.- 92” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.И.О., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 11.4.2017г.
30 АНД No 1800/2016, VI състав ДИТ ВЕРСУС 28 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 13.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-000577 от 17.08.2016г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на „В.2.” ЕООД, ЕИК 204064874, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 11.4.2017г.
31 АНД No 1896/2016, III състав НАП АСП-ЕЙНДЖЪЛ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1892/04.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „А.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.М.Ц., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 11.4.2017г.
32 АНД No 2345/2016, IV състав КАТ К.В.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001223 от 17.06.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.В.И., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. ОСЪЖДА К.В.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 12 лв. /дванадесет лева/, представляващи разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 11.4.2017г.
33 АНД No 2560/2016, II състав МВР К.С.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 2678/30.08.2016г., на Началника РПУ-Несебър, с което на К.С.И. с ЕГН-********** ***.Т.Н. №*, ет. *, ап. ** за нарушение на чл.54, ал.1 и на осн.чл.212 от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас.
В законна сила от 11.4.2017г.
34 АНД No 154/2017, IV състав МВР И.Г.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2618/30.08.2016г. на Началника на РУ на МВР- гр.Несебър, с което на основание чл.45, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на И.Г.Н., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД, като НАМАЛЯВА размера на същото от 500 лв. на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 11.4.2017г.
35 АНД No 264/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 24.3.2017г.
ПРИЗНАВА В.В.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 15.02.2017 г., около 00.20 часа, в гр.Несебър, на ул. „Изгрев“, паркинг до „Райфайзен банк“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Мазда“ модел 323 с per. № ***, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС)- коноп /канабис, марихуана/, включен в приложение M l към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" и чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), установено по надлежния ред чрез измерване с тест за употреба на наркотични вещества „Drager Drug Check 3000“, тестова касета „Drager Drug Check 3000“, c фабричен № ARJA-0071, съгласно Наредба №30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС и въз основа на Заповед № 8121з№396/21.04.2016г на Министъра на вътрешните работи - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК В.В.В. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което В.В.В. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.02.2017 г.. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА В.В.В. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- град Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 15.14 лв. /петнадесет лева и четиринадесет стотинки./. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.В.В.
Мотиви от 4.4.2017г.
В законна сила от 11.4.2017г.
36 НОХД No 296/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.И.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 11.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 296/2017г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.Едуард Сариев, назначен за защитник на подсъдимия П.И.П. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА П.И.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан- реабилитиран, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2016г., около 17.40 часа в КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър, на главна алея до х-л „Континентал“ в посока на движение гр. Несебър управлявал МПС - мотопед „Малагути“ с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,88 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл. 55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия П. кумулативно предвиденото наказание глоба по чл.343б, ал.1 от НК. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия П.П. от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.И.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 40.84 лева /четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 296/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо П.И.П. мярка за неотклонение и като намери, че не са налице основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.И.П. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
П.И.П.
В законна сила от 11.4.2017г.
37 АНД No 1746/2016, IV състав НАП ТЕДИБОР ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1479/13.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „Т.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.К.Н., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 12.4.2017г.
38 АНД No 1754/2016, IV състав НАП ИВО ЕНЕВ-2010 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1943/08.08.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „И. Е.- 2010” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.И.Е., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като на основание чл.185, ал.2, изречение последно вр. чл. 185, ал.1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА наказанието от 3000 лв. на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 12.4.2017г.
39 АНД No 2011/2016, II състав КАТ К.Т.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000319/10.03.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на К.Т.Д. с ЕГН-********** ***7 на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.4.2017г.
40 АНД No 2090/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-51-110/29.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 12.4.2017г.
41 АНД No 2260/2016, VI състав НАП Т.Г.Т. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *266 от 31.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Т.Г.Т.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 12.4.2017г.
42 НЧХД No 276/2017, I състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето А.В.М. Р.Ф.Ш. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 20.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №276/2017г. по описа на Несебърският районен съд. Определението подлежи на обжалване чрез Районен съд Несебър пред Бургаския окръжен съд - с частна жалба в 15-дневен срок от съобщението до тъжителя.
В законна сила от 12.4.2017г.
43 АНД No 2381/2016, V състав НАП КЛИМАТИ ХОЛИДЕЙ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2613 от 19.10.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.Х.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, КК С.б., хотел „Т.П.”, представлявано от управителя Г.Й.Й., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – рецепция юг на хотел „Несебър Бийч”, находящ се в КК С.б., за срок от петнадесет дни и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 18.4.2017г.
44 АНД No 149/2017, I състав НАП ЧУЧУРА И СИЕ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление 1825/03.08.2016г., година издадено от зам.директор на ТД на НАП Бургас К.Пологов, с което на „Ч.И С.“ ООД, ЕИК:**** със седалище и адрес на управление *** е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по Чл.118, ал.4 от ЗДДС, във връзка с чл.33,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 18.4.2017г.
45 АНД No 199/2017, IV състав КАТ Д.Г.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.3.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001874/29.07.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.150 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.177, ал.4, предложение първо, вр. чл.177, ал.1, т.2, предложение второ от същия закон, на Д.Г.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 18.4.2017г.
46 АНД No 256/2017, V състав МВР С.Н.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2186 от 05.08.2016г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на С.Н.С. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД, като НАМАЛЯВА наложеното наказание на 200 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 18.4.2017г.
47 АНД No 2093/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-76-107/28.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.4.2017г.
48 АНД No 2095/2016, VI състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-73-104 от 28.09.2016г., издадено от заместник – началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което на Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание 24б, ал. 2, във вр. чл. 24б, ал. 1 от ЗУЧК, за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК вр. чл. 57а от ЗУТ, е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 19.4.2017г.
49 АНД No 2116/2016, IV състав ИААА М.Т.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000414/16.09.2016 г. на Началника на областен отдел „АА”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.71, т.9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози, на М.Т.М., ЕГН **********, с посочен адрес ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 19.4.2017г.
50 АНД No 2162/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.1.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-28-ДНСК-149/06.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.4.2017г.
51 АНД No 2213/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-47-ДНСК-135/04.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 19.4.2017г.
52 АНД No 2216/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.1.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-44-ДНСК-132/04.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.4.2017г.
53 АНД No 2380/2016, V състав НАП КЛИМАТИ ХОЛИДЕЙ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2612 от 19.10.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „К.Х.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, хотел „Т.П.”, подадена чрез управителя Г.Й.Й., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 19.4.2017г.
54 АНД No 2476/2016, V състав НАП СИС ПЛЕЙ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2340 от 15.09.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „С.П.” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.Г.Н., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 19.4.2017г.
55 АНД No 8/2017, II състав БАБХ АЛИС 2015 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.2.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КХ 48/15.07.2016г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Бургас, с което на „А.2.” ЕООД, ЕИК *****, представлявано от управителя И.Ф.О. с ЕГН-********** за административно нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните, на основание чл. 42, ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание „Имушествена санкция” в размер на 2000лв./две хиляди/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2017г.
56 АНД No 30/2017, II състав КАТ С.Я.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-003412/29.12.2015г. на Началника на РПУ-Несебър , с което на С.Я.Н. с ЕГН-********** *** и посочен в жалбата адрес в гр.С., ул.С.З. № 3, ет.2, ап.2 за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 т КЗ е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2017г.
57 АНД No 192/2017, I състав НАП ВИГО-БОЖИЛОВА ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 2299/07.09.2016г, издадено от Заместник-директор на ТД на НАП Бургас,с което на „В.“ ЕООД с ЕИК*****, седалище и адрес на управление:*** представлявано от В.Е.Б., е наложена имуществена санкция 500 /петстотин/ лв., на основание чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.06г. на МФ във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.4.2017г.
58 АНД No 194/2017, II състав НАП П.П.-П.П. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление Наказателно постановление № 216806-0156214/04.10.2016г. на началник сектор Оперативни дейности на ТД на НАП-Бургас, с което на ЕТ„П.П. – П.П.“ с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, КК“Слънчев бряг, общежитие ********, представляван от П.И.П. за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2017г.
59 АНД No 1903/2016, III състав НАП ДИМ ГРУП ФУУД ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.1.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1183-F217916/27.06.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Д.Г.Ф.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – изток, срещу хотел „П.”, адрес за кореспонденция: град Бургас, улица Цар Асен І № 12, етаж 3, представлявано от управителите М.И.М. и Й.А.Х., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Д.Г.Ф.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг – изток, срещу хотел „П.”, адрес за кореспонденция: град Бургас, улица Цар Асен І № 12, етаж 3, представлявано от управителите М.И.М. и Й.А.Х., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 20.4.2017г.
60 АНД No 2092/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.1.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-77-108/28.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред А.с.Б. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 20.4.2017г.
61 АНД No 144/2017, II състав НАП Н.С. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.3.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 2646/11.10.2016г. на Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на ЕТ „Н.С.“ с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.М.С. на основание чл.182, ал.2 изр.последно, вр.чл.185, ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.42, ал.1, т.4 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., като незаконосъборазно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2017г.
62 ЧНД No 422/2017, V състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.4.2017г.
НАЗНАЧАВА за защитник на ИЛИЯ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН **********, обвиняем по БП № 304 ЗМ – 239/2017г. по описа на РУ-гр.Несебър – адв.П.Ч. ***. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.4.2017г.
63 НОХД No 423/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Р.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 20.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №423/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.Ч. – служебен защитник на обвиняемия, и обвиняемия И.Р.Г. споразумение, съгласно което: Обвиняемият И.Р.Г. – роден на *** г. в гр.Стралджа, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, пенсионер, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 14.04.2017 год., около 16.30 часа в с.Равда, общ.Несебър, обл. Бургас, по ул.”Несебър, до к-с „Каскадас Равда” в посока гр.Несебър, управлявал МПС л.а. „Фолксваген”, модел „Голф3” с ДК№ А 4490 КК с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.29 на хиляда, установено с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с №0325, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 06.02.2015 год. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК по НОХД 67/2015 год. по описа на РС Несебър, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 3 /три/ месеца, На основание чл.57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим за изтърпяване на така наложеното наказание. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б, ал.2, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият И.Р.Г. от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 14 / четиринадесет / месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство е било отнето по административен ред, считано от 14.04.2017 година. Определението не подлежи на обжалване и протестиране. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за провеждане на производство по реда на чл.306, ал.1, т. 3 от НПК вр. чл. 383, ал. 2 от НПК. ПРИСТЪПВА към изслушване на становищата на страните за приложението на чл.306, ал. 1, т. 3 от НПК. ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям. Моля да бъде приведено. Налице са предпоставките. Адв.Ч.: Не възразявам. Налице са предпоставките. ОБВИНЯЕМИЯТ: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките на чл. 383, ал. 2 от НПК вр. чл.306, ал.1, т.1 от НПК. Споразумението, одобрено в настоящото производство, е за деяние извършено на 14.04.2017г. В същото време с влязло в сила Споразумение № 13 от 06.02.2015г. по НОХД № 67/2015г. по описа на Районен съд Несебър на обвиняемия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Следователно преди изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият е извършил друго умишлено престъпление от общ характер, за което с одобреното в настоящото производство споразумение му е наложено наказание „Лишаване от свобода”. Поради тази причина на основание чл. 68, ал. 1 от НК обвиняемият следва да изтърпи и отложеното наказание, което следва да бъде приведено в изпълнение. Така мотивиран и на основание чл.306, ал.1, т. 3 вр. чл. 383, ал. 2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на И.Р.Г. – роден на *** г. в гр.Стралджа, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, пенсионер, ЕГН: **********, със Споразумение № 13/06.02.2015г. по НОХД № 67/2015г. по описа на Районен съд Несебър, в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание. Определението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №423/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия И.Р. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия И.Р.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
И.Р.Г.
В законна сила от 20.4.2017г.
64 АНД No 1773/2016, II състав НАП РОСТОР ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1443/11.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Р.” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р.Т. на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2017г.
65 АНД No 1900/2016, II състав НАП ЕНЗИЕС ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1326/05.07.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Е.” ООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя С.Г.Д. на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2017г.
66 АНД No 1995/2016, II състав НАП ИНФО ПОЙНТ БГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2203/25.08.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „И.П.Б.” ООД с ЕИК-......., седалище и адрес на управление *** б.п. № .., ет.3, ап.8, представлявано от М.К. за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2017г.
67 АНД No 1997/2016, V състав НАП ИНФО ПОЙНТ БГ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2136 от 18.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „И.П. БГ” ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – информационен център, находящ се в КК Слънчев бряг, пред хотел „Г.”, за срок от петнадесет календарни дни и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
68 АНД No 2066/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-35-ДНСК-139/05.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
69 АНД No 2067/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-40-ДНСК-143/05.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
70 АНД No 2084/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-57-118/30.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
71 АНД No 2096/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-72-103/27.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
72 АНД No 2097/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-71-102/27.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 21.4.2017г.
73 АНД No 2218/2016, II състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.1.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-42-ДНСК-130/04.10.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, Решението може да се обжалва пред Административен съд- БМ. в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 21.4.2017г.
74 АНД No 2234/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-62-ДНСК-125/03.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
75 АНД No 2541/2016, V състав НАП ВЕ ЕС ДЕ ЕООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2311 от 09.09.2016г. на Директора на Териториална дирекция на НАП - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2, изречение последно във връзка с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „В.Е.Д.” ЕООД с ЕИК 102006259, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя К.Г.Н., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
76 АНД No 2548/2016, V състав НАП Г.0.- А.К. ЕТ ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2059 от 16.08.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „Г.-02-А.К.” с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Т.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 21.4.2017г.
77 АНД No 237/2017, VI състав НАП А.К.Л. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.3.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2524 от 14.10.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на А.К.Л., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 500 лв. на 300 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 21.4.2017г.
78 НОХД No 43/2016, V състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Н.З. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 20.4.2016г.
ПРИЗНАВА Р.Н.З. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2015г., около 05.00 часа, в гр.Обзор, община Несебър, област Бургас, по ул.”Васил Левски”, в близост до хотел „Корал”, в посока ул.”Славянска”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN 0065, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 във вр. с чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия З. наказание – три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Р.Н.З. с посочена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият З. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.08.2015г. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Р.Н.З.
Мотиви от 28.4.2016г.
В законна сила от 24.4.2017г.
79 НОХД No 236/2017, V състав Грабеж РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 24.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 236/2017г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Г. *** и адв.С.И., надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Н.П.Д. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Н.П.Д., роден на *** ***, общ.Поморие, обл.Бургаска, ул.”************, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2015 година около 23:30 часа в гр. Свети Влас „общ. Несебър, обл. Бургас в близост до жилищна сграда « **********» отнел чужди движими вещи - един брой дамска чанта от текстилен плат марка „ DKNY" на стойност 93,56 лв; един брой дамско портмоне с надпис Michael Kopst 1981" на стойност 140,82 лв.; един брой ключодържател с надпис „ NISAN" на стойност 1,00 лв.; два броя секретни ключа на стойност 6,00 лв. ; един брой мобилен телефон марка „ Айфон 6", бял на цвят на стойност 729,31 лв.; един брой СИМ карта на стойност 5 ,00 лв.; един брой силиконов протектор за мобилен терлефон на стойност 10,00 лв.; един брой гланц за устни с надпис „ 212" VIP KARPLINA HERRERA" нa стойност 5,00 лв; един брой капки за нос „ Тизин „ на стойност 2,00 лв; четири броя банкови карти - не оценуеми ; един брой карта „ Бултат" - не оценяема, сумата от 110 лева и сумата от 200 долара- равняваща се на 346,00 лв. всичко на обща стойност 1448,69 лв. / хиляда четиристотин и четиридесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки/ от владението на В.В. Т. /******************/ родена на *** година в гр. Москва, Руска Федерация, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои като сила използвал за това, а именно - издърпал чантата от рамото на пострадалата, при което при издърпването скъсал дръжката на чантата, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от две години «Лишаване от свобода» за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.П.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 35.00 лева /тридесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 236/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо Н.П.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Н.П.Д. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
Н.П.Д.
В законна сила от 24.4.2017г.
80 АНД No 1317/2016, III състав КАТ А.Н.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 30.1.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000504 от 23.03.2016г., издадено от Павел Иванов Колев на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, на А.Н.А. с ЕГН **********,***, са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.4.2017г.
81 АНД No 1448/2016, III състав НАП ПОЛИНЕЛ ИНВЕСТ ООД ГР.НЕСЕБЪР ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1404/08.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „П.И.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П. Х. Щ., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „П.И.” ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П. Х. Щ., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
82 АНД No 1899/2016, III състав НАП МИС ФАРМЕКСПЕРТ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1392/07.07.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М и С Ф.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Я.С.А. и Р.А.Й., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.42, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
83 АНД No 1956/2016, II състав НАП БРАТЯ МАВРОВИ ООД ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1793/03.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Б.М.” ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Н.М. на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 1000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1793/03.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.4.2017г.
84 АНД No 1968/2016, III състав НАП М И С ФАРМКОНСУЛТ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1496/14.07.2016г., издадено от К. П. П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М и С Ф.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Я.С.А. и Р.А.Й., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
85 АНД No 1976/2016, III състав НАП ДЖИ-ЕЛ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1446/11.07.2016г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.А.Н., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „Д.” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Д.А.Н., нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
86 АНД No 2070/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-39-ДНСК-142/05.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
87 АНД No 145/2017, V състав НАП МАРИО ФАРМА ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1455 от 11.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „М.Ф.” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Я.С.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, и на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС, на същия е наложена принудителна административна мярка – „Запечатване на обект” – аптека, находящ се в КК Слънчев бряг, хотел „К.” за срок от един месец, и е забранен достъпа до обекта за същия срок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
88 АНД No 284/2017, V състав МВР С.Р.Т. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1725 от 08.07.2016г. на Началника на РУ на МВР – гр.Несебър, с което на основание чл.178, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, на С.Р.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез процесуалния му представител – мл.адв.И.Х. ***, със съдебен адрес:***, партер, офис-ляв, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.54, ал.1 от ЗОБВВПИ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 25.4.2017г.
89 АНД No 346/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.И.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.4.2017г.
ПРИЗНАВА П.И.П., роден на ***г. в гр.Поморие, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, общ работник във фирма „*****”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2017г., около 20.40 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, кв.”Чайка”, пред хотел „Кокиче” с посока на движение от главна алея към главен път І-9 управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. № *********, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол (ТНС) и амфетамин (АМР), представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3 ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр.приложение № 1 – Списък І- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство „Drager Drug Check 3000”, тестова касета „Drager Drug Check 3000”, с фабричен № ARJL-0133 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК П.И.П. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което П.И.П. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 09.03.2017г. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета „Drager Drug Check 3000”, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК П.И.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 15.14 лева (петнадесет лева и четиринадесет стотинки), представляваща направени в досъдебното производство разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.И.П.
Мотиви от 13.4.2017г.
В законна сила от 25.4.2017г.
90 ЧНД No 347/2017, VI състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела ПЪРВИ ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ГР.КЪРКЛАРЕЛИ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Л.С.Ч.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 25.4.2017г.
СЪДЪТ, като взе предвид направените изявления от страните, намира, че с горното е изпълнил изцяло искането на делегиращия съд, поради което ОПРЕДЕЛИ:№99 ПРЕКРАТЯВА производството по съдебна поръчка по НЧД № 347/2017 година по описа на Районен съд- гр.Н., поради изпълнение на поръчката. ИЗПРАЩА на Министерство на правосъдието - град София, Директор на Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” пакет документи, съдържащ: 1. Протокол от проведено на 10.04.2017 година съдебно заседание, в което са връчени книжата на подсъдимата по дело .... на 1-ви Първоинстанционен наказателен съд гр. К., Република Т., както и 2. Протоколът от днешното съдебно заседание - 25.04.2017г., в което Л.Ч. даде обяснения пред съда и прие решението за отлагане на оповестяване на присъдата – по два броя.
В законна сила от 25.4.2017г.
91 НОХД No 419/2017, III състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.П.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 25.4.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 419/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Н.П.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, /неосъждан към датата на извършване на инкриминираното деяние/, със средно образование, съдружник в „Н.М.“ ООД, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 28.06.2010г. в гр.Несебър, в търговски обект - магазин № 7.3, находящ се в базар „Пристанище Несебър”, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО, регистрирани търговски марки „PUMA“ с рег. № 11701 PUMA – словна, рег. № 582886 PUMA – комбинирана, рег. № 11518 – фигуративна, рег. № 593987 – фигуративна, и рег. № 1006569 – фигуративна, без съгласието съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО на притежателя на изключителните права върху тях - „PUMA AG Rudolf Dassler Sport” Germany, представлявано от пълномощника Анета Стойкова Таджер с ЕГН **********, като предлага за продажба стоки означени с тези марки както следва: 85 /осемдесет и пет/ броя мъжки тениски, с единична стойност от 5. 00лв /пет лева/., на обща стойност 425.00лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ по цени на имитация и с единична стойност от 16.55лв. /шестнадесет лева и петдесет и пет ст./, на обща стойност 1406.75лв. /хиляда четиристотин и шест лева и седемдесет и пет ст. / по цени на оригинал; 11 /единадесет/ броя мъжки къси шорти, с единична стойност от 7. 00 /седем/ лв., на обща стойност 77. 00лв. /седемдесет и седем лева/ по цени на имитация и единична стойност от 18.10лв./ осемнадесет лева и десет ст./, на обща стойност 199. 10лв. /сто деветдесет и девет лева и десет ст./ по цени на оригинал; 21 /двадесет и един/ броя мъжки потници, с единична стойност от 5.00лв. /пет лева/ , на обща стойност 105.00лв. /сто и пет лева / по цени на имитация и единична стойност от 14.60лв./ четиринадесет лева и шестдесет ст./, на обща стойност 306.60лв. /триста и шест лева и шестдесет ст. / по цени на оригинал; 2 /два/ броя дамски тениски, с единична стойност от 5.00лв. /пет лева/ , на обща стойност 10.00лв. /десет лева / по цени на имитация и единична стойност от 18.05лв./ осемнадесет лева и пет ст./, на обща стойност 36.10лв. /тридесет и шест лева и десет ст. / по цени на оригинал; и 4 /четири/ броя спортни горници с дълъг ръкав, с единична стойност от 12.00лв. /дванадесет лева/ , на обща стойност 48.00лв. /четиридесет и осем лева / по цени на имитация и единична стойност от 27.45лв./ двадесет и седем лева и четиридесет и пет ст./, на обща стойност 109.80лв. /сто и девет лева и осемдесет ст. / по цени на оригинал – всички стоки на обща стойност 665.00 лв. /шестотин шестдесет и пет лева / по цени на имитация и на обща стойност 2 058.35 лв. / две хиляди и петдесет и осем лева и тридесет и пет ст./ по цени на оригинал, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: 1. „Задължителна регистрация по настояш адрес“***, за срок от 6 (шест) месеца, при периодичнаст два пъти седмично; 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 172б, ал. 1, вр. чл.55, ал.3 от НК, на обвиняемия Н.П.Г. кумулативно предвидетото наказание „Глоба“. ОТНЕМА, на основание чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Н.П.Г. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 323.98 лв. /триста двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/, представляващи направени разноски. СЛЕД отнемането на веществените доказателства, същите да бъдат унищожени като вещи без стойност. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 419/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
Н.П.Г.
В законна сила от 25.4.2017г.
92 НОХД No 426/2017, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Г.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 25.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 426/2017 г. по описа на РС- Несебър. Делото НЕЗАБАВНО да се изпрати на Върховният касационен съд с предложение за промяна на местната подсъдност.
В законна сила от 25.4.2017г.
93 Гражданско дело No 1024/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.П.С. ДИМОВ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТАНТС ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.4.2017г.
ОСЪЖДА „Д.П.К.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** б., апартхотел „********, да заплати на В.П.С., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Москва, със задграничен паспорт 65 № *****, издаден на 30.10.2014г. от УФМС-638, валиден до 30.10.2019г., с адрес: Руска Федерация, гр. Москва, ул. **********, на основание чл. 92, ал. 1 от ЗЗД сумата от 5000 евро, представляваща неустойка, дължима поради неизпълнение на Договор за инвестиции от 19.04.2016г., на основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД сумата от 3500 евро, представляваща част от задължение в общ размер от 25 648,27 евро, дължимо на отпаднало основание – прекратяване на Договор за инвестиции от 19.04.2016г. и на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД сумата от 2953,28 лева, представляваща дължимото възнаграждение за Инвеститора за периода 19.04.2016г. – 04.07.2016г., изчислено съгласно т. 3.1.9 от Договор за инвестиции от 19.04.2016г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 13.09.2016г. до окончателното погасяване на вземанията. ОСЪЖДА „Д.П.К.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** б., апартхотел „********, да заплати на В.П.С., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Москва, със задграничен паспорт 65 № *****, издаден на 30.10.2014г. от УФМС-638, валиден до 30.10.2019г., с адрес: Руска Федерация, гр. Москва, ул. **********, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата от 1900,50 лв., представляваща направените разноски, от които 783,50 лв. – платена държавна такса и 1117 лв. – платено възнаграждение за един адвокат. Решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 26.4.2017г.
94 АНД No 2091/2016, V състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-78-109 от 29.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия /ЗУЧК/, на Н.К.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на Кмет на Община Н., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила от 26.4.2017г.
95 АНД No 2094/2016, V състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-75-106 от 28.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, с което на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия /ЗУЧК/, на Н.К.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на Кмет на Община Н., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила от 26.4.2017г.
96 АНД No 2163/2016, VI състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.1.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № Б-26-ДНСК-148 от 06.10.2016г., издадено от заместник – началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което на Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание 24б, ал. 2, във вр. чл. 24б, ал. 1 от ЗУЧК, за извършено нарушение на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК вр. чл. 57а от ЗУТ, е наложено наказание „глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 26.4.2017г.
97 АНД No 2082/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-59-116/30.09.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 27.4.2017г.
98 АНД No 2089/2016, I състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № Б-52-113/29.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.4.2017г.
99 АНД No 2100/2016, I състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.2.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-74 –105/28.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с което Н.К.Д., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, за административно нарушение по чл.13, ал.6 от ЗУЧК във връзка с чл.57а от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.4.2017г.
100 АНД No 51/2017, VI състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.2.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 435 от 26.10.2015г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 2400 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 27.4.2017г.
101 ЧНД No 311/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) В.И.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.4.2017г.
1.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на В.И.И. с ЕГН ********** по НОХД № 418/2015г. на РС-Несебър и НОХД № 23592/2014г. на РС-София (№ 2 и № 3), а именно: ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК от така определеното общо най-тежко наказание времето, през което осъденият И. е търпял наказанието ПРОБАЦИЯ по НОХД № 418/2015г. на РС-Несебър за срока от 13.07.2015г. до 13.03.2016г., като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от НК от така определеното общо най-тежко наказание времето, през което осъденият И. е бил задържан на основание чл.63, ал.1 от ЗМВР по НОХД № 23592/2014г. на РС-София, считано от 03.03.2014г. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 27.4.2017г.
102 АНД No 564/2016, III състав Комисия за защита на потребителите СЪНИ ДРИЙМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29659 от 25.02.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на „С.Д.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от О.К.Г., на основание чл.224 от Закона за туризма му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 28.4.2017г.
103 АНД No 1965/2016, III състав НАП ОАЗИС ХОЛИДЕЙ-2004 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1771/03.08.2016г., издадено от К.П.П. – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 1582 от 23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „***************” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.И.М., на основание чл.185, ал.2, изр. последно, във връзка с ал.1 от ЗДДС, за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 28.4.2017г.
104 АНД No 1980/2016, V състав НАП ТИМ ЛИМИТЕД - 1 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1307 от 04.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Т.Л.-1” ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.И.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.42, ал.1, т.1-4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 28.4.2017г.
105 АНД No 2068/2016, IV състав ДНСК Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ/ДНСК/ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.1.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Б-41-ДНСК-144/05.10.2016 г. на Заместник- Началник на ДНСК- София, с което за нарушение по чл. 13, ал.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, вр. чл.57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на Н.К.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на Община Несебър, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 28.4.2017г.
106 АНД No 2473/2016, III състав НАП УИНЪР ИНВЕСТМЪНТС ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.3.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2156/23.08.2016г. на Кирил Петров Пологов – зам. директор на ТД на НАП Бургас, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „У.И.” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Р.Б., на основание чл.185, ал.2, изр. Последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.42, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 и т.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила от 28.4.2017г.