Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 16.10.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
20.12.2019
Районен съд Несебър има нов сайт [ още ... ]

 

   

АРХИВ-ОБЯВИ ЗА РАБОТА

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „КАСИЕР"

 1.Кратко описание на длъжността: отговаря за приемането, съхраняването и предаване на парични средства и ценни книжа  в определените за целта места; предава оформени документи и парични средства в банката; изготвя справки и документи, свързани дейността.

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсните длъжности:

 -минимална степен на образование – средно;

 -не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

 -не е лишен от правото да заема определена длъжност;

 -познания на общата нормативна уредба на съдебната власт, нормативната уредба по организацията и работата на съдебната администрация- Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители, Закон за счетоводството;

 -лични качества- дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, способност за работа в екип и с граждани и инициативност; способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към клиенти и колеги.

 3.Размер на основното месечно трудово възнаграждение за конкурсната длъжност:  диапазон-  мин.размер 512 лв.- макс.размер 641 лева.

 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПРИЗОВКАР"

4. Кратко описание на длъжността: отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

5.Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсните длъжности:

 -минимална степен на завършено образование - средно;

 -познания на общата нормативна уредба на съдебната власт, нормативната уредба по организацията и работата на съдебната администрация- Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители, на процесуалните закони-НПК и ГПК в частта, свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа;

 -добри познания по стилистика, правопис;

 -лични качества- дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, способност за работа в екип и с граждани и инициативност; способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към клиенти и колеги;

6.Размер на основното месечно трудово възнаграждение за конкурсната длъжност:  диапазон-  мин.размер 465лв.- макс.размер 582 лева.

7.Начин на провеждане на конкурса:
- първи етап - по документи;
- втори етап - събеседване.
8. Необходими документи за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс (по образец) ;
- автобиография ;
- копие от диплома за завършена степен на образование;
- копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
- декларация по чл.132 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ (по образец) ;
- декларация по чл.136 вр.с чл.131 от ПАС (по образец);
- други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността;

Всички копия на документи трябва да са заверени „вярно с оригинала" от кандидата.
Всички документи по образец и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите в сайта на съда: www.rs-nesebar.org/ 

 9.Място и срок за подаване на документите: крайният срок за подаване на документите е до 20.01.2017г., 17:00 часа.

 Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Районен съд - Несебър, ул.„ Иван Вазов" №23, ет.1, ст. 3, административен секретар, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа.

 Всички съобщения и обявления свързани, с конкурса ще се публикуват в сайта на съда на адрес: http://www.rs-nesebar.org/  и на информационното табло в съда.

 

Заповед на административния ръководител на НРС

 Длъжностна характеристика "касиер"

Длъжностна характеристика "призовкар" 

Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

О Б Я В Я В А: 

Конкурс за длъжността „Съдебен секретар”

-Кратно описание на длъжността:    Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания;  изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания;  подготвя формуляри, графици и др. документи;

-Минимален размер на основната заплата – 539 лв.

-Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен секретар”:

·Степен на завършено образование – средно;

· Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони – Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата;

·Отлично владеене на машинопис;     

·Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

·Отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;

·Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.;

·Добра комуникативност.

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „Съдебен секретар”.

Начин на провеждането на конкурса и оценяване на кандидатите:

 Конкурсът да се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ етап бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.

Оценяването на втори и трети етап да се извършва по шестобална система /оценки от 2 до 6/.

Етапите на провеждане на конкурса включват както следва:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап

Втори етап    практически изпит – проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност.

Трети етап  събеседване с кандидатите

Необходими документи за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс (по образец) ;
- автобиография ;
- копие от диплома за завършена степен на образование;
- копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
- декларация по чл.132 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ (по образец) ;
- декларация по чл.136 вр.с чл.131 от ПАС (по образец);
- други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността;
Всички копия на документи трябва да са заверени „вярно с оригинала" от кандидата.
Всички документи по образец и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите в сайта на съда: www.rs-nesebar.org/

Място и срок за подаване на документите: крайният срок за подаване на документите е до 28.10.2016г., 17:00 часа вкл.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Районен съд - Несебър, ул.„ Иван Вазов" №23, ет.1, ст. 3, административен секретар, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа.
Всички съобщения и обявления свързани, с конкурса ще се публикуват в сайта на съда на адрес: www.rs-nesebar.org и на информационното табло в съда.

 


Заповед на административния ръководител на НРС

Длъжностна характеристика


 Председател НРС отменя обявения конкурс за длъжността "призовкар"

 

РАЙОНЕН СЪД - НЕСЕБЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПРИЗОВКАР"
1. Кратко описание на длъжността: отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсните длъжности:
-минимална степен на завършено образование - средно;
-познания на общата нормативна уредба на съдебната власт, нормативната уредба по организацията и работата на съдебната администрация- Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители, на процесуалните закони-НПК и ГПК в частта, свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа;
-добри познания по стилистика, правопис;
-лични качества- дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, способност за работа в екип и с граждани и инициативност; способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към клиенти и колеги;
3. Размер на основното месечно трудово възнаграждение за конкурсната длъжност: диапазон- мин.размер 443лв.- макс.размер 554 лева.
4. Начин на провеждане на конкурса:
- първи етап - по документи;
- втори етап - събеседване.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс (по образец) ;
- автобиография ;
- копие от диплома за завършена степен на образование;
- копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
- декларация по чл.132 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ (по образец) ;
- декларация по чл.136 вр.с чл.131 от ПАС (по образец);
- свидетелство за управление на МПС- категория „В"; „М"; „АМ"- без нарушения;
- други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността;
Всички копия на документи трябва да са заверени „вярно с оригинала" от кандидата.
Всички документи по образец и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите в сайта на съда: www.rs-nesebar.org/

6.Място и срок за подаване на документите: крайният срок за подаване на документите е до 22.07.2016г., 17:00 часа.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Районен съд - Несебър, ул.„ Иван Вазов" №23, ет.1, ст. 3, административен секретар, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа.
Всички съобщения и обявления свързани, с конкурса ще се публикуват в сайта на съда на адрес: www.rs-nesebar.org и на информационното табло в съда.

 


Заповед на административния ръководител на НРС

Длъжностна характеристика 

 

 

ОБЯВА

                                  

НЕСЕБЪРСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

                                             

обявява КОНКУРС за

"СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" - 2 РАБОТНИ МЕСТА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" - 1 РАБОТНО МЯСТО

                        на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ.

 

                  

              Изисквания към кандидатите за длъжността „съдебен секретар":

-минимална степен на завършено образование - средно;

-отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

-машинописни умения и компютърна грамотност.

 

            Изисквания към кандидатите за длъжността „съдебен деловодител":

-минимална степен на завършено образование - средно;

-познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност;

-отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.

 

Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

-заявление по образец;

-автобиография;

-копие от диплома за завършена степен на образование и трудова книжка;

-свидетелство за съдимост;

-медицинско свидетелство;

-декларация по чл.152 от ПАРОАВАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ;

-декларация по чл.156 ал.1, т.1 от ПАРОАВАС;

-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата на обявената длъжност.

 

Провеждането на конкурса ще се извърши на три етапа:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до събеседване на одобрените кандидати;

Втори етап - практически изпит за длъжностите „съдебен секретар" и „съдебен деловодител";

Трети етап - събеседване с допуснатите след първи и втори етап.

 

 

                Документи се приемат в сградата на Районен съд Несебър,

                първи етаж, административен секретар.

                Тел.за информация: 0554/4-32-54

                Краен срок за приемане на документи: 19.04.2013 година

 Заявление
 Декларация на основание чл. 152 от Правилника за администрацията в районните,  окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал.1 от КТ
   Декларация по чл. 156, ал. 2 т. 1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

 

Съгласно Чл. 343. (1) от ЗСВ (Закон за съдебната власт), съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на съдебната власт се назначава след провеждане на конкурс.

                    РАЙОНЕН СЪД- ГР.НЕСЕБЪР

                        О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността „Съдебен секретар"

-Кратно описание на длъжността:    Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания;  изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания;  подготвя формуляри, графици и др. документи;

-Минимален размер на основната заплата - 482 лв.

-Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен секретар":

Степен на завършено образование - средно;Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт,работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони - Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата;Отлично владеене на машинопис; Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;Отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.;Добра комуникативност.

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „Съдебен секретар".

Начин на провеждането на конкурса и оценяване на кандидатите:

Конкурсът да се проведе на три етапа, като до втори и всеки следващ етап бъдат допуснати кандидатите, успешно издържали предходния етап.

Оценяването на втори и трети етап да се извършва по шестобална система /оценки от 2 до 6/.

Етапите на провеждане на конкурса включват както следва:

Първи етап

разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап

Втори етап

практически изпит - проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност.

Трети етап

събеседване с кандидатите

Необходими документи за участие в конкурса:

-писмено заявление за участие в конкурс;

-автобиография;

-копие от диплома за завършена степен на образование;

-копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;

-свидетелство за съдимост;

-медицинско свидетелство;

-декларация по чл.132 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ;

-декларация по чл.136 от ПАС;

-други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността.

Място на подаване на документите:

Районен съд- гр.Несебър, ул. " Иван Вазов" 23, етаж 1, стая 3, адм.секретар.

Срок на подаване на документите:  26 март 2015г., включително.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени в сградата на РС- Несебър на ул. "Иван Вазов" 23, както и на сайта на съда: www.rs-nesebar.org.

   Конкурс за длъжността „Съдебен деловодител" (осн.чл.68, ал.1, т.3 от КТ)

РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПРИЗОВКАР"

Кратко описание на длъжността: отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсните длъжности:

-минимална степен на завършено образование - средно;

-познания на общата нормативна уредба на съдебната власт, нормативната уредба по организацията и работата на съдебната администрация- Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители, на процесуалните закони-НПК и ГПК в частта, свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа;

-добри познания по стилистика, правопис;

-лични качества- дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, способност за работа в екип и с граждани и инициативност; способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към клиенти и колеги;

-компютърна грамотност.

Размер на основното месечно трудово възнаграждение за конкурсната длъжност:  диапазон-  мин.размер 465лв.- макс.размер 582 лева.

 

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - по документи;

Втори етап - събеседване .

Трети етап – заключително събеседване на класираните кандидати с Адм.ръководител, председател.

Необходими документи за участие в конкурса:

писмено заявление за участие в конкурс (по образец) ;

автобиография ;

копие от диплома за завършена степен на образование;

копие на документи, удостоверяващи трудов стаж;

свидетелство за съдимост;

медицинско свидетелство;

декларация по чл.132 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ (по образец)   ;

декларация по чл.136 вр.с  чл.131 от ПАС (по образец) ;

свидетелство за управление на МПС- категория „В“; „М“; „АМ“- без нарушения;

други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността;

Всички копия на документи трябва да са заверени „вярно с оригинала" от кандидата.

Всички документи по образец и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите в сайта на съда: www.rs-nesebar.org/

 

6.Място и срок за подаване на документите: крайният срок за подаване на документите е до 05.05.2017г., 17:00 часа.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Районен съд - Несебър, ул.„ Иван Вазов" №23, ет.1, ст. 3, административен секретар, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа.

Всички съобщения и обявления свързани, с конкурса ще се публикуват в сайта на съда на адрес: http://www.rs-nesebar.org/  и на информационното табло в съда.

 

 

Заповед за конкурс  

 
ПРЕСОФИС
Съдебни решения
Декларации по ЗПКОНПИ
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас